Navigacija

Zaključni račun proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2016

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 29-1561/2017, stran 4327 DATUM OBJAVE: 9.6.2017

VELJAVNOST: od 10.6.2017 / UPORABA: od 10.6.2017

RS 29-1561/2017

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 10.6.2017 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 29.10.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 29/17

Časovnica

Na današnji dan, 29.10.2020 je:

  • ČISTOPIS
  • ŠE V OBDELAVI
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 10.6.2017
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1561. Zaključni račun proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2016

 
 
Na podlagi 29. in 62. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN in 107/10, 11/11 – UPB41999-1611-0026, 110-2011 – ZDIU12), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list. RS, št. 94/07 – UPB2 in spremembe ter dopolnitve) in 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 18. redni seji dne 25. 5. 2017 sprejel
 

Z A K L J U Č N I   R A Č U N  
proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2016 

 

1. člen

 
Sprejme se zaključni račun proračuna za leto 2016, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Hrpelje - Kozina.
 

2. člen

 
Na podlagi bilance prihodkov in odhodkov proračuna, računa finančnih terjatev in naložb in računa financiranja, se sprejme realizacija prihodkov in odhodkov proračuna Občine Hrpelje - Kozina leto 2016 z naslednjo višino v EUR:
 
 
Bilanca prihodkov 
in odhodkov
Račun finančnih terjatev in naložb
Račun financiranja
1. Prihodki skupaj
5.246.065
0
0
2. Odhodki skupaj
5.150.562
0
108.696
3. Presežek odhodkov nad prihodki
 
0
108.696
4. Presežek prihodkov nad odhodki
95.504
   
 

3. člen

 
Prihodki in odhodki proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2016 so razvidni iz splošnega dela proračuna na ravni podskupin kontov in so doseženi v naslednjih zneskih:
 
A)
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
KTO
NAZIV
ZNESEK
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
5.246.065,38
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.410.399,01
70
DAVČNI PRIHODKI
3.382.907,65
 
700 Davki na dohodek in dobiček
2.652.062,00
 
703 Davki na premoženje
568.522,30
 
704 Domači davki na blago in storitve
141.567,16
 
706 Drugi davki
20.756,19
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.027.491,36
 
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
19.424,21
 
711 Upravne takse in pristojbine
4.966,49
 
712 Globe in druge denarne kazni
36.620,67
 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
0
 
714 Drugi nedavčni prihodki 
139.673,59
72
KAPITALSKI PRIHODKI
3.883,55
 
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev
3.883,55
74
TRANSFERNI PRIHODKI
831.782,82
 
740 Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij
384.824,16
 
741 Prejeta sr. iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
446.958,66
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
5.150.561,57
40
TEKOČI ODHODKI
1.390.567,87
 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenih
335.492,50
 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
53.289,38
 
402 Blago in storitve
997.378,69
 
403 Plačila domačih obresti 
2.937,24
 
409 Rezerve
1.470,06
41
TEKOČI TRANSFERI
1.604.137,58
 
410 Subvencije
104.915,20
 
411 Transferji posameznikom 
in gospodinjstvom
772.808,18
 
412 Transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam
200.683,70
 
413 Drugi tekoči domači transferi
525.730,50
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.064.290,74
 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.064.290,74
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
91.565,38
 
431 Investicijski transferi pr. 
in fiz. osebam, ki niso pror. upor.
50.146,59
 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
41.418,79
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
95.503,81
 
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (II.-I.)
 
B)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
 
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN KAP. DELEŽEV (75)
0
 
750 Prejeta vračila danih posojil
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)
0
 
440 Dana posojila fin. instit.
0
VI.
DANA MINUS PREJETA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
 
440 Dana posojila fin. instit.
0
C)
RAČUN FINANCIRANJA
0
VII.
ZADOLŽEVANJE (50)
291.000,00
 
500 Domače zadolževanje
291.000,00
VIII.
ODPLAČILO DOLGA
108.695,73
 
550 Odplačilo domačega dolga
108.695,73
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+VII.-II.-VIII.)
277.808,08
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12. 2015
–43.775,11

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window