Navigacija

Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 68-3256/2017, stran 9639 DATUM OBJAVE: 1.12.2017

VELJAVNOST: od 2.12.2017 / UPORABA: od 1.1.2018

RS 68-3256/2017

Verzija 6 / 6

Čistopis se uporablja od 19.11.2021 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 3.12.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 68/17, 4/18, 30/18, 203/20, 116/21, 180/21

Časovnica

Na današnji dan, 3.12.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 19.11.2021
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 

3256. Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju

 
 
Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o plačah direktorjev v javnem sektorju

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
Ta uredba določa plačne razrede, razpone plačnih razredov, kriterije ter metodologijo za uvrstitev delovnih mest ravnateljev, direktorjev in tajnikov (v nadaljnjem besedilu: direktor) pri proračunskih uporabnikih, kot jih opredeljuje zakon, ki ureja sistem plač v javnem sektorju (v nadaljnjem besedilu: proračunski uporabniki), v plačne razrede.
 
(2)
Kot delovna mesta direktorjev se štejejo tudi delovna mesta rektorjev, dekanov, predsednikov, ki niso funkcionarji, direktorjev vladnih služb, generalnih direktorjev in direktorjev organov v sestavi, načelnika Generalštaba Slovenske vojske, generalnih direktorjev direktoratov, glavnih inšpektorjev, generalnih sekretarjev oziroma sekretarjev državnih organov, ki niso funkcionarji, načelnikov upravnih enot, direktorjev oziroma tajnikov občinskih uprav in strokovnih direktorjev oziroma strokovnih vodij.
 
(3)
Delovna mesta tajnikov se nanašajo na glavne tajnike univerz.
 
(4)
Ta uredba se uporablja tudi za vršilce dolžnosti direktorjev, namestnike in pomočnike direktorjev ter člane uprave.
 

II. UVRSTITEV DELOVNIH MEST DIREKTORJEV V PLAČNE RAZREDE

 

2. člen

(uvrstitev v plačne razrede)

 
(1)
Delovna mesta direktorjev se uvrščajo v plačne razrede z neposredno uvrstitvijo delovnega mesta v plačni razred v prilogi I, ki je sestavni del te uredbe, ali znotraj razponov plačnih razredov, določenih v prilogah II in III, ki sta sestavna dela te uredbe.
 
(2)
Delovna mesta direktorjev se uvrstijo v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov na podlagi kriterijev oziroma seštevka vrednosti kriterijev iz priloge IV, ki je sestavni del te uredbe, ter metodologije, določene v 5. členu te uredbe.
 
(3)
Plačni razred za delovna mesta strokovnih direktorjev, strokovnih vodij, namestnikov direktorjev, članov uprave in pomočnikov direktorjev določi organ upravljanja na predlog direktorja oziroma predstojnika tako, da se:
 
-
delovna mesta strokovnih direktorjev oziroma strokovnih vodij uvrstijo za najmanj en plačni razred nižje kot delovna mesta direktorjev;
 
-
delovna mesta namestnikov direktorjev in članov uprave uvrstijo za najmanj dva plačna razreda nižje kot delovna mesta direktorjev;
 
-
delovna mesta pomočnikov direktorjev uvrstijo za najmanj pet plačnih razredov nižje kot delovna mesta direktorjev.
 

3. člen

(organ, pristojen za uvrščanje)

 
(1)
Delovna mesta direktorjev iz prilog I, II in III te uredbe uvrsti v plačni razred vlada, pristojni minister ali pristojni organ v skladu z zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju. Pristojni organ lokalnih skupnosti za uvrščanje delovnih mest direktorjev pri proračunskih uporabnikih, katerih ustanovitelj je lokalna skupnost, je župan.
 
(2)
Pristojni minister izda soglasje k plačnemu razredu za določitev osnovne plače ravnatelja in direktorja pri proračunskih uporabnikih, katerih ustanovitelj je lokalna skupnost, in se plače financirajo iz proračuna lokalne skupnosti, ki ga predpiše župan, najpozneje v 30 dneh po prejemu vloge za izdajo soglasja za določitev osnovne plače direktorja, s priloženimi vrednostmi kriteriji in predlogom uvrstitve v plačni razred. Če pristojni minister soglasja ne izda v 30 dneh od prejema vloge oziroma njegove izdaje ne zavrne, se šteje, da je soglasje dano.
 
(3)
Delovna mesta direktorjev v državni upravi in lokalni skupnosti uvrsti v plačni razred minister, pristojen za javno upravo.
 
(4)
Delovna mesta dekanov in direktorjev članic univerze oziroma drugih članic univerze, dekanov oziroma direktorjev samostojnih visokošolskih zavodov uvrsti v plačne razrede minister, pristojen za visoko šolstvo.
 
(5)
Delovna mesta direktorjev v pravosodnih organih, ki se urejajo s to uredbo, uvrsti v plačni razred minister, pristojen za pravosodje, na predlog Vrhovnega sodišča Republike Slovenije ali Vrhovnega državnega tožilstva.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window