Navigacija

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2012-2

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 96-3695/2012, stran 9893 DATUM OBJAVE: 14.12.2012

VELJAVNOST: od 15.12.2012 / UPORABA: od 15.12.2012

RS 96-3695/2012

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 15.12.2012 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 24.1.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 96/12

Časovnica

Na današnji dan, 24.1.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 15.12.2012
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3695. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2012-2

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 46. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na 17. seji dne 11. 12. 2012 sprejel
 

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2012-2

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

 
S tem odlokom se za Mestno občino Celje za leto 2012 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupine kontov.
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
 
+------+-------------------------------------------+------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |   v eurih|
+------+-------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)    | 54.127.872|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          | 48.617.163|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              | 35.551.140|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK      | 24.286.140|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |703 DAVKI NA PREMOŽENJE          | 10.404.500|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO         |   860.500|
|   |IN STORITVE                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             | 13.066.023|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD   |  9.962.764|
|   |PREMOŽENJA                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |711 TAKSE IN PRISTOJBINE          |   14.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI      |   352.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA       |   320.300|
|   |IN STORITEV                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI        |  2.416.959|
+------+-------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |  1.575.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV |   575.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN    |  1.000.000|
|   |NEOPREDMETENIH SREDSTEV          |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |   11.100|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV   |   11.100|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  3.756.198|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH     |  3.705.498|
|   |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČ. IZ  |   50.700|
|   |SREDSTEV PRORAČUNA EU           |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE     |   168.411|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH  |   168.411|
|   |INSTITUCIJ                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)      | 56.292.587|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               | 16.541.404|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM   |  3.183.530|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV         |   502.760|
|   |ZA SOCIALNO VARNOST            |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE      | 10.663.114|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI        |   647.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |409 REZERVE                |  1.545.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              | 27.624.385|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |410 SUBVENCIJE               |  1.944.054|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM         | 10.136.004|
|   |IN GOSPODINJSTVOM             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN |   396.467|
|   |USTANOVAM                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI     | 15.147.860|
+------+-------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  9.589.507|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV   |  9.589.507|
+------+-------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |  2.537.291|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |431 INVEST. TRANSF. PRAVNIM IN FIZIČNIM  |  2.150.533|
|   |OSEBAM, KI NISO PU             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PROR.     |   386.758|
|   |UPORABNIKOM                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I – II)     | –2.164.715|
+------+-------------------------------------------+------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |      |
|   |IN NALOŽB                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |      |
|   |(750+751+752)               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
|   |IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE    |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      0|
|   |DELEŽEV                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      0|
|   |DELEŽEV                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |440 DANA POSOJILA             |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN    |      0|
|   |FINANČNIH NALOŽB              |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |442 PORABA SREDSTEV KUPNIN         |      0|
|   |IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE          |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |      0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV – V) |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE                |  4.500.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |  4.500.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE          |  4.500.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA              |  2.330.122|
+------+-------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |  2.330.122|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA        |  2.330.122|
+------+-------------------------------------------+------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV         |    5.163|
|   |NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII)       |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)        |  2.169.878|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)        |  2.164.715|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH         |  2.263.975|
|   |NA DAN 31. 12. 2011            |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Posebni del proračuna do ravni podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku.
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window