Navigacija

Pravilnik o pomorski opremi

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 24-1216/2007, stran 3045 DATUM OBJAVE: 20.3.2007

RS 24-1216/2007

 
 

1216. Pravilnik o pomorski opremi

 
 
Na podlagi 2. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 99/04 – uradno prečiščeno besedilo) in prvega odstavka 91. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 120/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdajata minister za promet in minister za gospodarstvo
 

P R A V I L N I K o pomorski opremi

 

1. člen

(vsebina)

 
Ta pravilnik določa v skladu z Direktivo Sveta 96/98/ES z dne 20. decembra 1996 o pomorski opremi (UL L št. 46 z dne 17. 2. 1997, str. 25), kot je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2002/84/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. novembra 2002 o spremembi direktiv o varnosti v pomorskem prometu in o preprečevanju onesnaževanja z ladij (UL L št. 324 z dne 29. 11. 2002, str. 53) (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 96/98/ES), tehnične standarde za pomorsko opremo na plovilih, ki plujejo pod zastavo Republike Slovenije, postopke ugotavljanja skladnosti in priglašene organe.
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
 
1.
"postopki ugotavljanja skladnosti" pomeni postopke, določene v 8. členu tega pravilnika in Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika;
 
2.
"oprema" pomeni predmete, naštete v prilogah A.1 in A.2 Direktive 96/98/ES, ki sta sestavni del tega pravilnika, in ki morajo biti nameščeni za uporabo na ladji, da bi bila v skladu z mednarodnimi predpisi, ali pa so za uporabo na ladji prostovoljno nameščeni in za katere je potrebna odobritev uprave države zastave v skladu z mednarodnimi predpisi;
 
3.
"naprave za radijske zveze" pomeni naprave, ki jih zahtevajo določbe v Poglavju IV SOLAS konvencije, in dvosmerni radiotelefonski aparat UKV za rešilna plovila, ki ga zahteva pravilo III/6.2.1 iste konvencije;
 
4.
"mednarodne konvencije" pomeni:
 
-
Mednarodno konvencijo o tovornih črtah, 1966 (LL konvencija),
 
-
Konvencijo o mednarodnih pravilih o izogibanju trčenja na morju, 1972 (COLREG konvencija),
 
-
Mednarodno konvencijo o preprečevanju onesnaženja morja z ladjami, 1973 (MARPOL konvencija),
 
-
Mednarodno konvencijo o varstvu človeškega življenja na morju, 1974 (SOLAS konvencija), skupaj z njihovimi protokoli in spremembami, v najnovejši različici;
 
5.
"mednarodni predpisi" pomeni ustrezne mednarodne konvencije, ustrezne resolucije in okrožnice Mednarodne pomorske organizacije (IMO), ter ustrezne mednarodne standarde preskušanja;
 
6.
"oznaka" pomeni simbol, skladno z 9. členom tega pravilnika in Prilogo 3, ki je sestavni del tega pravilnika;
 
7.
"priglašeni organ" pomeni organ, ki ga imenuje minister, pristojen za gospodarstvo, v skladu s 7. členom tega pravilnika in opravlja posamezne postopke za ugotavljanje skladnosti, določene v 8. členu tega pravilnika;
 
8.
"nameščen na ladji" pomeni inštaliran ali nameščen na ladji;
 
9.
"statutarna spričevala" pomeni spričevala, ki jih v imenu Republike Slovenije v skladu z mednarodnimi konvencijami izda klasifikacijski zavod;
 
10.
"ladja" pomeni plovilo, ki ni vojaško plovilo in za katero veljajo mednarodne konvencije;
 
11.
"ladja, ki pluje pod zastavo Republike Slovenije" pomeni ladjo, za katero so bila v imenu Republike Slovenije izdana statutarna spričevala po mednarodnih konvencijah;
 
12.
"nova ladja" pomeni ladjo, katere gredelj je položen ali je v podobni fazi gradnje na dan 17. 2. 1997 ali pozneje;
 
13.
"podobna faza gradnje" pomeni fazo, v kateri:
 
-
se začne gradnja, razpoznavna za določeno ladjo, in
 
-
se začne montaža ladje, ki vsebuje najmanj 50 ton ali 1% mase gradbenega materiala, pri čemer velja podatek, ki predstavlja manjšo vrednost;
 
14.
"obstoječa ladja" pomeni ladjo, ki ni nova ladja;
 
15.
"standardi preskušanja" pomeni standarde, ki jih določi:
 
-
Mednarodna pomorska organizacija (IMO),
 
-
Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO),
 
-
Mednarodna komisija za elektrotehniko (IEC),
 
-
Evropski odbor za standardizacijo (CEN),
 
-
Evropski odbor za standardizacijo v elektrotehniki (Cenelec)
 
in
 
-
Evropski inštitut za standarde v telekomunikaciji (ETSI), v najnovejši različici in so vzpostavljeni v skladu z mednarodnimi predpisi za opredelitev preskusnih metod in rezultatov, vendar le v obliki, navedeni v prilogi A Direktive 96/98/ES;
 
16.
"odobritev tipa" pomeni postopke za ocenjevanje opreme, izdelane v skladu z ustreznimi standardi preskušanja, in izdajo ustreznih spričeval;
 
17.
"proizvajalec" pomeni katerokoli fizično ali pravno osebo, ki načrtuje in izdela izdelke, zajete v tem pravilniku, ali naroči načrtovanje oziroma izdelavo takega izdelka z namenom, da ga da na trg v lastnem imenu;
 
18.
"pooblaščeni zastopnik" pomeni katerokoli fizično ali pravno osebo s sedežem v Evropski skupnosti, ki je od proizvajalca prejela pisno pooblastilo za prevzem njegovih obveznosti iz tega pravilnika;
 
19.
"klasifikacijski zavod" pomeni organizacijo, ki jo je pooblastil minister, pristojen za pomorstvo, v skladu s pravilnikom o klasifikacijskih zavodih.
 

3. člen

(področje uporabe)

 
Ta pravilnik se uporablja za opremo na:
 
-
novi ladji, ki pluje pod zastavo Republike Slovenije, ne glede na to, ali je ladja v času izgradnje znotraj Evropske skupnosti, in
 
-
obstoječi ladji, ki pluje pod zastavo Republike Slovenije, ki je bila nameščena ali nadomeščena po 17. 2. 1997, razen v primeru, ko mednarodne konvencije dovoljujejo drugače, ne glede na to, ali je ladja v času namestitve opreme znotraj Evropske skupnosti.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window