Navigacija

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2007 in 2008 (uradno prečiščeno besedilo) (ZIPRS0708-UPB1)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 92-4544/2007, stran 12314 DATUM OBJAVE: 10.10.2007

RS 92-4544/2007

 
 

4544. Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2007 in 2008 (uradno prečiščeno besedilo) (ZIPRS0708-UPB1)

 
 
Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. septembra 2007 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2007 in 2008, ki obsega:
 
-
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2007 in 2008 – ZIPRS0708 (Uradni list RS, št. 126/06 z dne 5. 12. 2006) in
 
-
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2007 in 2008 – ZIPRS0708-A (Uradni list RS, št. 66/07 z dne 12. 7. 2007).
 
411-01/06-85/5
 
Ljubljana, dne 27. septembra 2007
 
Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije France Cukjati, dr. med., l.r.
 

Z A K O N O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 2007 IN 2008 uradno prečiščeno besedilo (ZIPRS0708-UPB1)

 

1. SPLOŠNI DOLOČBI

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
(1)
S tem zakonom se za proračun Republike Slovenije za leto 2007 in proračun Republike Slovenije za leto 2008 določa njuna sestava, posebnosti njunega izvrševanja, obseg zadolževanja in poroštev države ter javnega sektorja na ravni države, znesek primerne porabe na prebivalca, zagotavljanje dodatnih prihodkov občinam in prevzemanje obveznosti ter se urejajo druga vprašanja, povezana z izvrševanjem proračuna.
 
(2)
Določbe tega zakona se uporabljajo v letih 2007 in 2008, razen če je za posamezni proračun urejeno drugače.
 
(3)
Določbe tega zakona se uporabljajo za neposredne uporabnike proračuna Republike Slovenije, razen če je v posameznih členih določeno drugače.
 

2. člen

(pomen uporabljenih pojmov)

 
(1)
Pojmi iz 3. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljnjem besedilu: ZJF) imajo po tem zakonu enak pomen.
 
(2)
V tem zakonu uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
 
1.
proračun po tem zakonu so: proračun Republike Slovenije, spremembe proračuna Republike Slovenije in rebalans proračuna Republike Slovenije;
 
2.
predlagatelji finančnih načrtov so predlagatelji finančnih načrtov, ki so tako določeni v drugem odstavku 19. člena ZJF, in drugi samostojni neposredni uporabniki, ki so zajeti v navedenem členu ZJF, pa niso navedeni v drugem odstavku 19. člena ZJF;
 
3.
področja proračunske porabe so področja, na katerih država deluje oziroma nudi storitve in na katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Področja proračunske porabe so določena s predpisano programsko klasifikacijo izdatkov državnega proračuna;
 
4.
glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so razporejeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni programi so določeni s predpisano programsko klasifikacijo izdatkov državnega proračuna. Določene imajo splošne cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe in na katerega se nanašajo kazalci učinkovitosti in uspešnosti;
 
5.
podprogram je program, ki je del glavnega programa, vanj pa so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu praviloma enega neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno določene specifične cilje ter kazalce učinkovitosti in uspešnosti, z njim pa se izvajajo cilji glavnega programa;
 
6.
proračunska postavka (v nadaljnjem besedilu: postavka) je del podprograma, ki prikazuje celoto ali del dejavnosti ali projekta ali pa ekonomski namen porabe sredstev iz delovnega področja enega neposrednega uporabnika;
 
7.
postavka – podskupina kontov je del postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim načrtom okvirno določa ekonomski namen dela izdatkov postavke;
 
8.
proračunska vrstica je postavka-konto in je del postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim načrtom natančno določa ekonomski namen izdatkov postavke in je temeljna enota za izvrševanje proračuna;
 
9.
pravica porabe je pravica neposrednega uporabnika, in pokriva obveznosti v breme sredstev na določeni proračunski vrstici;
 
10.
obveznosti v breme proračunov prihodnjih let so obveznosti, ki zapadejo v plačilo v breme proračunov prihodnjih let ter so prevzete v skladu z 51. členom ZJF in tem zakonom;
 
11.
prejeta sredstva za financiranje skupnih evropskih politik so prihodki, ki jih država prejme iz Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: namenska sredstva EU) za: skupno kmetijsko politiko, kohezijsko politiko ter izvajanje notranjih politik (v nadaljnjem besedilu: skupne evropske politike);
 
12.
postavke slovenske udeležbe so tiste, s katerimi se zagotavljajo pravice porabe za sofinanciranje programov skupnih evropskih politik, sofinanciranje programov predpristopnih in popristopnih pomoči ter sofinanciranje programov donacij;
 
13.
postavke namenskih sredstev EU so tiste, na katerih se zagotavljajo pravice porabe za financiranje programov skupnih evropskih politik;
 
14.
predpristopne pomoči so prihodki, ki jih država prejme iz proračuna EU za programe, do katerih je bila upravičena kot kandidatka za vstop v EU;
 
15.
postavke predpristopnih pomoči so postavke, s katerimi se zagotavljajo pravice porabe za financiranje programov iz predpristopnih pomoči;
 
16.
popristopne pomoči so prihodki, ki jih država prejme iz proračuna EU in od drugih donatorjev EU, na podlagi mednarodnih pogodb;
 
17.
postavke popristopnih pomoči so postavke na katerih se zagotavljajo pravice porabe za financiranje programov popristopnih pomoči;
 
18.
sredstva za preneseno izvrševanje nalog so prihodki EU, ki jih RS izvaja po nalogu in v interesu EU;
 
19.
postavke za preneseno izvrševanje nalog so postavke na katerih se zagotavljajo pravice porabe za financiranje programov, ki jih izvaja RS po nalogu in v interesu EU;
 
20.
plačni konti so konti iz: podskupine kontov 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim in 401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost in konto 4028 – Davek na izplačane plače;
 
21.
projekt so projekti in programi v načrtu razvojnih programov;
 
22.
evidenčni projekt je načrt financiranja še neznane skupine projektov, za katero pa so znani cilji in namen, vendar v načrt razvojnih programov še niso uvrščeni projekti, s katerimi bodo ti cilji doseženi.
 

2. SESTAVA PRORAČUNA

 

3. člen

(sestava proračuna)

 
(1)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni konta. V bilanci prihodkov in odhodkov se, poleg navedenih v 11. členu ZJF, izkazujejo tudi prihodki, ki obsegajo namenska sredstva EU in odhodki, ki obsegajo plačila sredstev v proračun EU.
 
(2)
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme. Podprogram je razdeljen na postavke, te pa na podskupine kontov ter konte, določene s predpisanim kontnim načrtom. Posebni del proračuna se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, do ravni postavke – podskupine kontov.
 
(3)
Načrt razvojnih programov (v nadaljnjem besedilu: NRP) sestavljajo projekti. V NRP se izkazujejo poleg zahtev iz 12. člena ZJF tudi projekti, ki se financirajo iz namensko prejetih sredstev EU ter iz naslova predpristopnih in popristopnih pomoči.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

  • Vpogled v 7 dokumentov
  • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
  • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window