Navigacija

Sklep o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 12-459/2012, stran 976 DATUM OBJAVE: 17.2.2012

VELJAVNOST: od 1.3.2012 / UPORABA: od 1.3.2012

RS 12-459/2012

Verzija 14 / 14

Čistopis se uporablja od 1.1.2021 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 3.12.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 12/12, 36/12, 17/13, 24/13, 79/14, 96/15, 83/16, 4/17, 52/17, 65/17, 81/18, 35/19, 76/19, 191/20

Časovnica

Na današnji dan, 3.12.2021 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.1.2021
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 

459. Sklep o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije

 
 
Na podlagi prvega odstavka 31. člena in 53. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06, uradno prečiščeno besedilo in št. 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije
 

S K L E P
o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije

 

1. člen

 
Banka Slovenije zaračunava storitve, ki jih opravlja po tarifi:
 
---------------------------------------------------------------
   Tarifna       Vrsta posla      Višina plačila
   številka
---------------------------------------------------------------
    1           2           3
---------------------------------------------------------------
 I.        POSLOVANJE Z BANKAMI
 1.        Posredovanje čezmejnih
         prilivov za nekomitente  1,00 EUR za prenos
 2.        Posredovanje drugih    0,30 promila,
         prilivov za nekomitente  najmanj 3,00 EUR
                      največ 11,70 EUR za
                      prenos
 3.        Čezmejna plačila in
         plačila v/iz tujine in
         nostro čeki        12,50 EUR za nalog
 4.        Reklamacije in posebne
         storitve (posamezna faza
         dokumentarnega posla)   25,00 EUR
 5.        Črpanje sredstev obvezne 0,62 EUR za
         rezerve          posamezno črpanje
 Banka Slovenije zaračunava storitve po zgoraj navedenih
 tarifah le za storitve, ki jih opravlja sama. Če storitve za
 njo opravljajo druge banke, se tarife dodatno obračunavajo po
 tarifah teh bank.
 II.       POSLOVANJE S KOMITENTI
 6.        Vodenje računa
a)  vodenje računa           10,00 EUR na
                        mesec
  b)  odlivni plačilni nalogi
     – avtomatska obdelava
     nalogov znesek nakazila
     je večji         1,50 EUR za nalog
     od 50.000 EUR in
     nujni nalogi
     znesek nakazila je manjši 0,05 EUR za nalog
     ali enak 50.000 EUR      12,50 EUR za
     – ročna obdelava nalogov       nalog
  c)  prilivni plačilni nalogi
     – ročna obdelava nalogov    12,50 EUR za
                        nalog

V primeru ročne obdelave priliva z opcijo OUR se stroški priliva,
kolikor jih ni mogoče izterjati od banke pošiljateljice priliva,
prenesejo na koristnika priliva.

d)  interni nalog       0,03 EUR za nalog
e) direktna obremenitev 0,05 EUR za nalog za prejemnike plačil – oddan nalog za direktno obremenitev – oddan preklic 0,03 EUR za nalog – oddana razveljavitev 0,05 EUR za nalog – prejeto vračilo, 0,05 EUR za nalog povračilo f) direktna obremenitev za plačnike – prejet nalog za direktno obremenitev 0,05 EUR za nalog – oddan ugovor, zavrnitev 0,03 EUR za nalog – oddano vračilo, 11,70 EUR za povračilo nalog
7. Reklamacije in posebne storitve (posamezna faza dokumentarnega posla) 25,00 EUR 8. Pristopnina k elektronski banki epi@BS 35,05 EUR 9. Uporabnina elektronske banke epi@BS (letno) 208,65 EUR 10. Stroški posamične vezave deviznih sredstev EZR 25,00 EUR za države za določen čas posamezno vezavo V primeru, ko imetnik EZR ni predložil trajnega naloga ali kako drugače pogodbeno zagotovil plačila obveznosti iz naslova provizij in stroškov, zaračuna Banka Slovenije za storitve dvakratnik zgoraj določene tarife. Banka Slovenije zaračunava storitve po zgoraj navedenih tarifah le za storitve, ki jih opravlja sama. Če storitve za njo opravljajo druge banke, se tarife dodatno obračunavajo po tarifah teh bank.

III. STORITVE V PLAČILNIH SISTEMIH
11.       Prenos sredstev v breme PM računa v sistemu 
TARGET2-Slovenija na osnovi izvršitve sklepa o prisilni
izterjavi ali sklepa o izvršbi a) izvršitev sklepa 88,00 EUR za posamezen prenos
IV. GOTOVINSKO POSLOVANJE
12. Zaprti depoji državnih organov 
brezplačno
13. Zamenjava gotovine
 
a) zamenjava primernih pristnih eurobankovcev prve serije za drugo serijo eurobankovcev
brezplačno
b) zamenjava poškodovanih pristnih eurobankovcev, razen primerov iz tarifne številke 
13. c (Banka Slovenije 
ne menja namerno poškodovanih eurobankovcev)
brezplačno
c) zamenjava poškodovanih pristnih eurobankovcev zaradi sprožitve protiropnih naprav, če jih je v zamenjavo predloženih vsaj 100, in če niso bili poškodovani zaradi poskusa ali dejanskega ropa oziroma tatvine
0,10 EUR za bankovec
d) zamenjava primernih pristnih eurokovancev za eurobankovce in obratno za fizične osebe
brezplačno
e) zamenjava neprimernih pristnih eurokovancev, pakiranih v skladu z veljavnimi standardi, razen primerov iz tarifnih številk 
13. f in 13. g (Banka Slovenije ne menja namerno poškodovanih eurokovancev)
brezplačno
f) zamenjava neprimernih pristnih eurokovancev, ki so bili predloženi v preverjanje pristnosti v celotni vreči ali kaseti eurokovancev, če so bile pri pregledu ugotovljene nepravilnosti
15 % nominalne vrednosti predloženih eurokovancev
g) zamenjava neprimernih pristnih eurokovancev, obdelanih s kemičnimi ali drugimi nevarnimi snovmi do takšne stopnje, da bi lahko predstavljali nevarnost za zdravje oseb, ki z njimi ravnajo
20 % nominalne vrednosti predloženih 
eurokovancev
h) zamenjava tolarskih bankovcev in vrednostnih bonov za eurogotovino
brezplačno
i) zamenjava poškodovanih pristnih zbirateljskih kovancev iz plemenitih kovin (če teža kovanca ni zmanjšana)
20 % nominalne vrednosti
14. Standardno pakirana dotacija ali odvod eurobankovcev ter standardno pakiran dvig ali polog eurobankovcev in eurokovancev
brezplačno
15. Izvedenski preizkus pristnosti tolarskih bankovcev in vrednostnih bonov
brezplačno

V. ZAVAROVANJE TERJATEV 16. Nadomestila za rabo bančnih posojil za zavarovanje terjatev a) nadomestilo za vpis posojila v register finančnega premoženja 15,00 EUR za vpis pri Banki Slovenije enega posojila b) nadomestilo za vpis 15,00 EUR za vpis zastavne pravice na zastavne pravice na posojilu enem posojilu c) letno nadomestilo za vodenje posojil v registru finančnega premoženja pri Banki Slovenije 0,0005 % letno Letno nadomestilo za vodenje posojil v registru finančnega premoženja pri Banki Slovenije se obračuna letno na osnovi povprečja dnevnih stanj neodplačanih zneskov glavnice bančnih posojil v registru v preteklem koledarskem letu. d) izpis javnih podatkov 6,30 EUR za izpis za o posojilu eno posojilo
17. Nadomestila za rabo 
vrednostnih papirjev,
vodenih v KDD – Centralni
klirinško depotni družbi, Skladno z veljavno tarifo
d. d., za zavarovanje KDD – Centralne klirinško
terjatev depotne družbe, d. d.
18. Čezmejna uporaba finančnega premoženja a) transakcijska provizija 30,00 EUR Transakcijska provizija se obračunava za vsako uspešno transakcijo dodajanja čezmejnega finančnega premoženja v sklad finančnega premoženja in se zaračunava mesečno. b) skrbniška provizija za opravljanje tujega 0,0069 % vrednosti finančnega premoženja na leto Skrbniška provizija se obračunava na dnevni ravni na osnovi nominalne vrednosti čezmejnega finančnega premoženja v skrbništvu in zaračunava mesečno.

VI. TARIFA SISTEMA IZMENJAVE INFORMACIJ

 

19. Nadomestila za člane sistema izmenjave informacij
a.

Posamezni vpogled za člane sistema izmenjave informacij v sistem:

– SISBON
1,01 EUR
– SISBIZ
2,56 EUR

 
b.
Paketni izvoz podatkov za člane sistema o poslovnih subjektih – komitentih člana sistema
0,32 EUR za posamezno kategorijo podatkov na komitenta
 
Posamezno kategorijo podatkov predstavlja posamezen sklop podatkov o poslovnem subjektu v okviru sistema izmenjave informacij.
c.
Revizijski pregled pripravljenosti člana na vključitev v sistem izmenjave informacij
Po ceniku izbranega zunanjega pogodbenega izvajalca revizijskega pregleda
 
Pregled se opravi pri novem članu sistema izmenjave informacij pred njegovo vključitvijo v produkcijsko okolje sistema izmenjave informacij.
d.
Redni revizijski pregled pri članu sistema izmenjave informacij
Po ceniku izbranega zunanjega pogodbenega izvajalca revizijskega pregleda
e.
Izredni revizijski pregled pri članu sistema izmenjave informacij
Po ceniku izbranega zunanjega pogodbenega izvajalca revizijskega pregleda
 
Pri članu sistema izmenjave informacij, ki je v okviru rednega neodvisnega revizijskega pregleda prejel priporočila z visoko stopnjo tveganja, se po poteku obdobja za realizacijo priporočil izvede ponoven neodvisen revizijski pregled z namenom pregleda realizacije priporočil.
f.
Začasen izklop člana sistema izmenjave informacij
50,00 EUR
 
Izklopnina se zaračuna članu sistema, ki mu je onemogočen dostop do sistem izmenjave informacij zaradi kršenja Zakona, pogodbenih določil, določil Pravil sistema izmenjave informacij ali nerealizacije revizijskih priporočil z visoko stopnjo tveganja.
g.
Ponoven priklop člana sistema izmenjave informacij
50,00 EUR
 
Ponoven priklop in s tem omogočen dostop do sistem izmenjave informacij se zaračuna članu sistema, ki mu je bil pred tem onemogočen vpogled zaradi kršenja Zakona, pogodbenih določil, določil Pravil sistema izmenjave informacij ali nerealizacije revizijskih priporočil z visoko stopnjo tveganja.
h.
Strokovno tehnična ura
95,00 EUR
 
Članom sistema izmenjave informacij se obračuna v primeru, ko so potrebni dodatni posegi v sistem na zahtevo člana sistema in so potrebne dodatne usluge razvijalca sistema za vsako porabljeno uro, pri čemer najnižji obračunski interval znaša 15 minut.
i.
Izobraževalna ura
90,00 EUR
 
Naročnik krije tudi morebitne potne stroške, če se izobraževanje izvede na lokaciji, ki jo želi naročnik
j.
Vračilo zahteve posameznika ali poslovnega subjekta članu sistema
5,00 EUR
 
Članu sistema, ki v Banko Slovenije posreduje Zahtevo posameznika za izpis osebnih podatkov iz sistema SISBON, Zahtevo posameznika za popravek osebnih podatkov v SISBON ali Zahtevo poslovnega subjekta za popravek podatkov v sistemu izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov (SISBIZ) in bi zahtevo, v skladu z navodili upravljavca moral izvesti član sam, se zahtevek vrne.
Člani sistema izmenjave informacij plačajo za vpoglede v sistem izmenjave mesečno nadomestilo. Mesečni obračun se izvede na podlagi mesečne statistike
sistema izmenjave informacij. Plačilo mesečnega nadomestila za vpoglede in ostalih storitev, navedenih v tarifi, plača član sistema izmenjave informacij
z računom in sicer najkasneje v roku osmih (8) dni od izdaje računa za storitve opravljene v preteklem mesecu.

V primeru zamude pri plačilu so člani sistema izmenjave informacij dolžni plačati Banki Slovenije zakonite zamude obresti v vsakokratni veljavni višini.

 

20. Nadomestilo za vključene dajalce kreditov

a.
Paket 25
60,00 EUR
 
Paket vključuje 25 vpogledov mesečno. Vsak vpogled nad zakupljeno količino se obračuna po ceni 2,50 EUR
b.
Paket 50
112,50 EUR
 
Paket vključuje 50 vpogledov mesečno. Vsak vpogled nad zakupljeno količino se obračuna po ceni 2,50 EUR
c.
Paket 150
300,00 EUR
 
Paket vključuje 150 vpogledov mesečno. Vsak vpogled nad zakupljeno količino se obračuna po ceni 2,50 EUR
d.
Paket 300
525,00 EUR
 
Paket vključuje 300 vpogledov mesečno. Vsak vpogled nad zakupljeno količino se obračuna po ceni 2,50 EUR
e.
Paket 450
675,00 EUR
 
Paket vključuje 450 vpogledov mesečno. Vsak vpogled nad zakupljeno količino se obračuna po ceni 1,80 EUR
f. 
Revizijski pregled pri vključenem dajalcu kreditov
Po ceniku izbranega zunanjega pogodbenega izvajalca revizijskega pregleda
g.
Izredni revizijski pregled pri vključenem dajalcu kreditov
Po ceniku izbranega zunanjega pogodbenega izvajalca revizijskega pregleda
 
Pri vključenem dajalcu kreditov, ki je v okviru neodvisnega revizijskega pregleda prejel priporočila z visoko stopnjo tveganja, se po poteku obdobja za realizacijo priporočil izvede ponoven neodvisen revizijski pregled z namenom pregleda realizacije priporočil.
h.
Strokovno tehnična ura
95,00 EUR
 
Vključenemu dajalcu kreditov se obračuna v primeru, ko so potrebni dodatni posegi v sistem na zahtevo vključenega dajalca kreditov in so potrebne dodatne usluge razvijalca sistema za vsako porabljeno uro, pri čemer najnižji obračunski interval znaša 15 minut.
i.
Izobraževalna ura
90,00 EUR
 
Vključeni dajalec kreditov krije tudi morebitne potne stroške, če se izobraževanje izvede na lokaciji, ki jo želi naročnik
j.
Začasen izklop vključenega dajalca kreditov
50,00 EUR
 
Izklopnina se zaračuna vključenem dajalcu kreditov, ki mu je onemogočen vpogled v sistem izmenjave informacij zaradi kršenja Zakona, pogodbenih določil, določil Pravil sistema izmenjave informacij ali nerealizacije revizijskih priporočil z visoko stopnjo tveganja.
k.
Ponoven priklop vključenega dajalca kreditov
50,00 EUR
 
Ponoven priklop in s tem omogočen vpogled v sistem izmenjave informacij se zaračuna vključenem dajalcu kreditov, ki mu je bil pred tem onemogočen vpogled zaradi kršenja Zakona, pogodbenih določil, določil Pravil sistema izmenjave informacij ali nerealizacije revizijskih priporočil z visoko stopnjo tveganja.
Vključeni dajalci kreditov plačajo Banki Slovenije za vpoglede mesečno nadomestilo. Za potrebe izvajanja mesečnega obračuna se spremlja mesečna
statistika o dostopih do sistema izmenjave informacij. Plačilo mesečnega nadomestila za vpoglede in ostalih storitev, navedenih v tarifi, plača
vključeni dajalec kreditov z računom in sicer najkasneje v roku osmih (8) dni od izdaje računa za storitve opravljene v preteklem mesecu.
Pri mesečnem obračunu za vključene dajalce kreditov velja, da če so opravili več vpogledov, kot jih je zajetih v mesečnem nadomestilu (paketu),
plačajo za vsak nadaljnji vpogled ceno, ki je določena s tarifo. Ob sklenitvi pogodbe o dostopu do sistema izmenjave informacij se vključeni
dajalci kreditov odločijo za obseg mesečnega zakupa vpogledov, pri čemer lahko med posameznimi paketi prosto prehajajo – se odločijo za večji
zakup, ob tem, da morajo prehod v drug paket najaviti najkasneje do 15. v mesecu z veljavnostjo v naslednjem mesecu.

V primeru zamude pri plačilu so vključeni dajalci kreditov dolžni plačati Banki Slovenije zakonite zamude obresti v vsakokratni veljavni višini.

 

21. Nadomestila za fizične osebe in poslovne subjekte o katerih podatki se vodijo v sistemu izmenjave

a.
Zahtevek posameznika – fizične osebe za izpis podatkov iz sistema izmenjave informacij v papirni obliki
brezplačno
 
Posameznik – fizična oseba odda zahtevo za izpis podatkov pri kateremkoli članu sistema izmenjave informacij.
b.
Vpogled posameznika – fizične osebe v lastne podatke, ki se vodijo v sistemu izmenjave informacij, prek aplikacije Moj SISBON
brezplačno
 
Vpogled v lastne podatke je posamezniku omogočen prek aplikacije Moj SISBON.
c.
Zahtevek posameznika – fizične osebe za izpis podatkov iz sistema izmenjave informacij prek aplikacije Moj SISBON
brezplačno
 
 
Posameznik si sam natisne izpisek lastnih podatkov iz aplikacije Moj SISBON.
d.
Dostop poslovnega subjekta do lastnih podatkov prek aplikacije Moj SISBIZ
30 dnevni 
dostop 
10,00 EUR 
 
90 dnevni 
dostop 
28,00 EUR 
 
180 dnevni dostop
50,00 EUR 
 
1 letni 
dostop 
80,00 EUR
 
Vpogled in izpis lastnih podatkov iz sistema izmenjave informacij je poslovnemu subjektu omogočen s terminskim zakupom dostopa do aplikacije Moj SISBIZ.
VII. DRUGE STORITVE
22. Odločanje o izdaji dovoljenja menjalcu za opravljanje menjalniških poslov		382,00 EUR 
23. Izdaja raznih potrdil, soglasij in drugih dovoljenj, ki so izdana v listinski obliki 4,15 EUR
         za vsako potrdilo, soglasje, dovoljenje
24. Fotokopiranje aktov ali listin					0,11 EUR ena stran fotokopije
Fotokopiranje aktov ali listin v okviru zahteve za dostop do informacij javnega značaja se zaračuna v
skladu z veljavnimi predpisi dostopa do informacij javnega značaja in Katalogom informacij javnega značaja.
 

1a. člen

 
Vse navedene cene v Tarifi ne vsebujejo DDV.
 

2. člen

 
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati Sklep o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije, po kateri se zaračunavajo plačila za storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije (Uradni list RS, št. 131/06, 46/07, 93/07, 3/08, 51/08, 59/08, 99/08, 14/09 (23/09 – popr.) in 104/09).

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window