Navigacija

Pravila o pogojih in načinu razdelitve zmogljivosti na povezovalnih točkah prenosnega sistema z dražbo, upravljanja prezasedenosti prenosnega sistema in trgovanja z zmogljivostmi na sekundarnem trgu

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 152-2641/2020, stran 6395 DATUM OBJAVE: 23.10.2020

VELJAVNOST: od 7.11.2020 / UPORABA: od 7.11.2020

RS 152-2641/2020

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 12.1.2022 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.10.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 152/20, 204/21

Časovnica

Na današnji dan, 7.10.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 12.1.2022
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2641. Pravila o pogojih in načinu razdelitve zmogljivosti na povezovalnih točkah prenosnega sistema z dražbo, upravljanja prezasedenosti prenosnega sistema in trgovanja z zmogljivostmi na sekundarnem trgu

 
 
Na podlagi šestega odstavka 242. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo in 65/20) in po pridobitvi soglasja sveta Agencije za energijo št.122-12/2020-06/245 z dne 7. 9. 2020 operater prenosnega sistema družba PLINOVODI d.o.o., izdaja
 

P R A V I L A  
o pogojih in načinu razdelitve zmogljivosti na povezovalnih točkah prenosnega sistema z dražbo, upravljanja prezasedenosti prenosnega sistema in trgovanja z zmogljivostmi na sekundarnem trgu 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
S tem aktom se določajo pravila o pogojih zagotavljanja storitev dostopa in postopki za dodeljevanje prenosnih zmogljivosti na povezovalnih točkah prenosnega sistema, upravljanja prezasedenosti prenosnega sistema in trgovanja z zmogljivostmi na sekundarnem trgu.
 
(2)
Za vprašanja glede pogojev dostopa in postopkov dodeljevanja zmogljivosti na povezovalnih točkah, ki jih ta akt ne ureja, se uporabljajo pravila iz Uredbe Komisije (EU) 2017/459 z dne 16. marca 2017 o oblikovanju kodeksa omrežja za mehanizme za dodeljevanje zmogljivosti v prenosnih sistemih plina in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 984/2013 (UL L št. 72 z dne 17. 3. 2017, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2017/459/EU).
 

2. člen

(obseg uporabe akta)

 
(1)
S tem aktom se ureja:
 
-
pogoje zagotavljanja storitev dostopa do sistema na povezovalnih točkah;
 
-
način dodeljevanja zmogljivosti na povezovalnih točkah;
 
-
trgovanje na sekundarnem trgu z zmogljivostmi na povezovalnih točkah;
 
-
postopke upravljanja prezasedenosti v primeru pogodbene prezasedenosti;
 
-
postopke izvajanja razširitvene zmogljivosti;
 
-
objave informacij.
 
(2)
Operater prenosnega sistema na svoji spletni strani objavi vse povezovalne točke.
 

3. člen

(pomen izrazov)

 
(1)
Izrazi, uporabljeni v tem aktu, pomenijo:
 
-
agencija: pomeni Agencija za energijo;
 
-
četrtletna zmogljivost: pomeni zmogljivost, ki jo uporabnik sistema v določenem obsegu zakupi na letni dražbi četrtletnih standardnih produktov zmogljivosti za vse plinske dneve v določenem četrtletju (s pričetkom 1. oktobra, 1. januarja, 1. aprila in 1. julija);
 
-
delovni dnevi: pomenijo dneve od ponedeljka do petka, razen tistih dni, ki so po zakonu dela prosti;
 
-
dnevna zmogljivost za dan vnaprej: pomeni zmogljivost, ki jo uporabnik sistema v določenem obsegu zakupi na tekoči dražbi dnevnih standardnih produktov zmogljivosti za prihodnji plinski dan;
 
-
dolgoročne storitve dostopa: pomenijo storitve zakupa letnih zmogljivosti;
 
-
kalorična vrednost: pomeni zgornjo kalorično vrednost (zgornjo kurilnost) zemeljskega plina, to je vso toploto, ki se sprosti pri zgorevanju. Podaja se v enoti kWh/m3 pri temperaturi zgorevanja 25 °C in pri temperaturi zemeljskega plina 0 °C;
 
-
kratkoročne storitve dostopa: pomenijo storitve zakupa četrtletnih, mesečnih, dnevnih zmogljivosti za dan vnaprej in zmogljivosti znotraj dneva;
 
-
letna zmogljivost: pomeni zmogljivost, ki jo uporabnik sistema v določenem obsegu zakupi na letni dražbi letnih standardnih produktov zmogljivosti za vse plinske dneve v določenem plinskem letu;
 
-
mesečna zmogljivost: pomeni zmogljivost, ki jo uporabnik sistema v določenem obsegu zakupi na tekoči dražbi mesečnih standardnih produktov zmogljivosti za vse plinske dneve v določenem koledarskem mesecu (s pričetkom na prvi dan vsakega meseca);
 
-
plinski dan: pomeni časovno obdobje 24 zaporednih ur od 6:00 ure zjutraj do 6:00 ure zjutraj naslednjega dne;
 
-
plinsko leto: pomeni časovno obdobje od 1. oktobra v tekočem koledarskem letu do 30. septembra v naslednjem koledarskem letu;
 
-
pogodba o prenosu za dražbene zmogljivosti: pomeni pogodbo o prenosu za tiste zmogljivosti, ki so bile uporabniku sistema dodeljene na dražbi;
 
-
povezovalna točka: pomeni fizično ali navidezno točko, ki povezuje sosednja vstopno-izstopna sistema ali povezuje vstopno-izstopni sistem s povezovalnim plinovodom, če so te točke predmet rezervacijskih postopkov uporabnikov sistema, pri čemer so v Republiki Sloveniji predmet rezervacijskih postopkov le mejne vstopne ali mejne izstopne točke, v katerih je prenosni sistem v Republiki Sloveniji povezan s prenosnim sistemom v sosednjih državah;
 
-
prekinljiva zmogljivost: pomeni prenosno zmogljivost, ki jo operater prenosnega sistema lahko prekine v skladu s pogoji, določenimi v splošnih pogojih pogodbe o prenosu za dražbene zmogljivosti, ki veljajo za prekinljive zmogljivosti;
 
-
splošni pogoji pogodbe o prenosu za dražbene zmogljivosti: so sestavni del pogodbe o prenosu za dražbene zmogljivosti, s katerimi so opredeljene medsebojne pravice in obveznosti operaterja prenosnega sistema in uporabnika sistema, v skladu s katerimi bosta izvrševala pogodbe o prenosu za dražbene zmogljivosti, razen tistih sestavin pogodbe, ki se določijo na dražbi;
 
-
uporabnik sistema: pomeni uporabnika prenosnega sistema, kot je opredeljen v 56. točki 159. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, 60/19 – uradno prečiščeno besedilo in 65/20; v nadaljnjem besedilu: EZ-1) in potencialnega uporabnika prenosnega sistema;
 
-
zagotovljena zmogljivost: pomeni prenosno zmogljivost, za katero operater prenosnega sistema s pogodbo o prenosu za dražbene zmogljivosti jamči, da se ne prekinja;
 
-
zmogljivost znotraj dneva: pomeni zmogljivost, ki je bila ponujena in dodeljena po zaprtju dražb zmogljivosti za dan vnaprej za navedeni dan in je zakupljena za obdobje od ure začetka zakupa do konca navedenega plinskega dne.
 
(2)
Drugi izrazi, ki v tem aktu niso opredeljeni, imajo enak pomen, kot ga določajo EZ-1, Uredba Komisije 2017/459/EU in Uredba (ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1775/2005 (UL L št. 211 z dne 14. 8. 2009, str. 36), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2018/1999 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov, spremembi uredb (ES) št. 663/2009 in (ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EU, 2012/27/EU in 2013/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 2009/119/ES in (EU) 2015/652 ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 328 z dne 21. 12. 2018, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 715/2009/ES).
 

II. POGOJI ZAGOTAVLJANJA STORITEV DOSTOPA DO SISTEMA NA POVEZOVALNIH TOČKAH

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window