Navigacija

Odlok o proračunu Občine Grad za leto 2013

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 107-4228/2012, stran 11904 DATUM OBJAVE: 28.12.2012

VELJAVNOST: od 29.12.2012 / UPORABA: od 29.12.2012

RS 107-4228/2012

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 29.12.2012 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 8.8.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 107/12

Časovnica

Na današnji dan, 8.8.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 29.12.2012
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4228. Odlok o proračunu Občine Grad za leto 2013

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 76/08, 100/08 - odl US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - UPB4 in 11/11 - ZDIU12) in 16., 96. in 102. člena Statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99, 12/00, 24/01 in 2/06) je Občinski svet Občine Grad na 24. redni seji dne 20. decembra 2012 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Grad za leto 2013

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
S tem odlokom se za Občino Grad za leto 2013 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
 
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |                      |   v eurih|
+---------------------------------------------------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                |
+--------------------------------------------------+------------+
|Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto     |  Proračun|
|                         |  leta 2013|
+------+-------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)    | 21.148.928|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  1.952.540|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  1.732.308|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  1.561.128|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   129.780|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   41.400|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |706 Drugi davki              |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |   220.232|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od   |   54.600|
|   |premoženja                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine          |    1.610|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni      |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |   10.100|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   153.922|
+------+-------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   40.700|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog       |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in    |   40.700|
|   |neopredmetenih dolgoročnih sredstev    |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |    2.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |    2.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine       |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            | 19.153.688|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |  1.338.058|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna| 17.815.630|
|   |iz sredstev proračuna Evropske unije    |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE     |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |787 Prejeta sredstva od drugih evropskih  |      |
|   |institucij                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)      | 21.225.228|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               | 18.009.263|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   215.010|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   33.637|
|   |varnost                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      | 17.692.097|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |   58.519|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |409 Rezerve                |   10.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |   546.452|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije               |   12.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom         |   296.000|
|   |in gospodinjstvom             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in |   81.184|
|   |ustanovam                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |   157.268|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino       |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  2.646.355|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |  2.646.355|
+------+-------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   23.158|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in   |      |
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski    |      |
|   |uporabniki                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |   23.158|
|   |uporabnikom                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI |   -76.300|
|   |PRIMANJKLJAJ)               |      |
+---------------------------------------------------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             |
+------+-------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  |     50|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)     |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |     50|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |     50|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      |
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      |
|   |DELEŽEV                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |440 Dana posojila             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in    |      |
|   |finančnih naložb              |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |      |
|   |privatizacije               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v   |      |
|   |javnih skladih in drugih osebah javnega  |      |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE  |     50|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)        |      |
+---------------------------------------------------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                     |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500+501)           |   170.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |   170.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |   170.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550-551)         |   93.750|
+------+-------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |   93.750|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |   93.750|
+------+-------------------------------------------+------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH |      |
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |   76.250|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)       |   76.300|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.   |      |
|   |PRETEKLEGA LETA              |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo        |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Grad.
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - konta.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window