Navigacija

Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2019

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 12-436/2019, stran 917 DATUM OBJAVE: 27.2.2019

VELJAVNOST: od 28.2.2019 / UPORABA: od 28.2.2019

RS 12-436/2019

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 28.2.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 27.5.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 12/19

Časovnica

Na današnji dan, 27.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 28.2.2019
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

436. Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2019

 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in 18/17) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 21. februarja 2019 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2019

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

 
S tem odlokom se določa obseg in struktura sredstev za financiranje javne porabe v Mestni občini Nova Gorica v letu 2019, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

 
Proračun sestavljajo splošni in posebni del proračuna ter načrt razvojnih programov.
 
V splošnem delu proračuna so prejemki in izdatki proračuna Mestne občine Nova Gorica izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb in računu financiranja.
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
 
   
v EUR
I. 
SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 
Proračun 2019
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 
40.151.404
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
33.623.595
70 
DAVČNI PRIHODKI 
23.129.793
 
700 Davki na dohodek in dobiček 
17.521.754
 
703 Davki na premoženje 
4.976.600
 
704 Domači davki na blago in storitve 
631.439
71 
NEDAVČNI PRIHODKI 
10.493.802
 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
9.586.301
 
711 Takse in pristojbine 
19.000
 
712 Globe in druge denarne kazni 
72.500
 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
173.557
 
714 Drugi nedavčni prihodki 
642.444
72 
KAPITALSKI PRIHODKI 
495.240
 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
9.200
 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
486.040
73 
PREJETE DONACIJE 
17.560
 
730 Prejete donacije iz domačih virov 
10.750
 
731 Prejete donacije iz tujine 
6.810
74 
TRANSFERNI PRIHODKI 
5.774.505
 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
1.819.100
741 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
3.955.405
78 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 
240.504
 
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
240.504
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 
44.263.816
40 
TEKOČI ODHODKI 
10.775.849
 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
2.833.113
 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
451.904
 
402 Izdatki za blago in storitve 
7.245.832
 
403 Plačila domačih obresti 
145.000
 
409 Rezerve 
100.000
41 
TEKOČI TRANSFERI 
14.604.980
 
410 Subvencije 
447.000
 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
6.896.400
 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
1.495.835
 
413 Drugi tekoči domači transferi 
5.478.833
 
414 Tekoči transferi v tujino 
286.912
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI 
17.637.987
 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
17.637.987
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
1.245.000
 
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
660.900
 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
584.100
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
–4.112.412
III/1. 
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – 7102) – (II. – 403 – 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
–3.968.512
III/2. 
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) – (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
8.242.766
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
 
750 Prejeta vračila danih posojil 
0
 
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
121.716
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
121.716
 
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 
121.716
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)
–121.716
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
 
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500+501)
5.000.000
50 
ZADOLŽEVANJE 
5.000.000
 
500 Domače zadolževanje 
5.000.000
VIII. 
ODPLAČILO DOLGA (550+551)
1.604.150
55 
ODPLAČILO DOLGA
1.604.150
 
550 Odplačilo domačega dolga
1.604.150
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–838.278
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 
3.395.850
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 
4.112.412
XII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
838.278
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, v katerih so izdatki, skladno s predpisano programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov, razdeljeni po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window