Navigacija

Zaključni račun proračuna Občine Dravograd za leto 2015

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 32-1388/2016, stran 4743 DATUM OBJAVE: 6.5.2016

VELJAVNOST: od 6.5.2016 / UPORABA: od 6.5.2016

RS 32-1388/2016

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 6.5.2016 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 2.6.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 32/16

Časovnica

Na današnji dan, 2.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 6.5.2016
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1388. Zaključni račun proračuna Občine Dravograd za leto 2015

 
 
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 101/13 – UPB3 in 2/16) je Občinski svet Občine Dravograd na 13. seji dne 21. 4. 2016 sprejel
 

Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Dravograd za leto 2015 

 

1. člen

 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dravograd za leto 2015.
 

2. člen

 
Zaključni račun proračuna Občine Dravograd za leto 2015 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Dravograd za leto 2015. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2015 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
 

3. člen

 
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki Občine Dravograd po zaključnem računu za leto 2015 znašajo:
 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
Skupina/Podskupina kontov
v EUR
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 
8.977.968
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
7.357.994
70
DAVČNI PRIHODKI
5.620.639
 
700 Davki na dohodek in dobiček
4.456.652
 
703 Davki na premoženje
993.257
 
704 Domači davki na blago in storitve
170.303
 
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.737.355
 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.561.916
 
711 Takse in pristojbine
3.843
 
712 Denarne kazni
7.212
 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
26.067
 
714 Drugi nedavčni prihodki
138.317
72
KAPITALSKI PRIHODKI
54.523
 
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev
48.529
 
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopred. dolgoročnih sredstev
5.994
73
PREJETE DONACIJE 
0
 
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
 
732 Donacije za odpravo posledic 
naravnih nesreč
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.565.451
 
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij
1.056.015
 
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev EU
509.436
78
PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU
0
 
786 Prejeta sredstva iz proračuna EU
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
9.909.409
40
TEKOČI ODHODKI
2.648.403
 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenih
465.109
 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
73.249
 
402 Izdatki za blago in storitve
1.809.360
 
403 Plačilo domačih obresti
42.040
 
409 Rezerve
258.645
41
TEKOČI TRANSFERI
3.301.380
 
410 Subvencije
238.163
 
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
1.447.891
 
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
335.553
 
413 Drugi tekoči domači transferi
1.279.773
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
3.535.028
 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.535.028
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
422.598
 
430 Investicijski transferi
0
 
431 Investicijski transferi
353.754
 
432 Investicijski transferi
68.844
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–929.441
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
 
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
 
750 Prejeta vračila danih posojil
0
 
751 Prodaja kapitalskih deležev
 
 
752 Kupnine iz naslova privatizacije
 
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
 
440 Dana posojila
 
 
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 
0
 
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
 
 
443 Povečanje namenskega premoženja v jav. skladih in dr. os. javnega prava
 
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
 
VII.
ZADOLŽEVANJE
 
50
ZADOLŽEVANJE
1.080.557
 
500 Domače zadolževanje
1.080.557
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550) 
330.000
55
ODPLAČILA DOLGA
330.000
 
550 Odplačila domačega dolga
330.000
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
750.557
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–178.884
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
182.06

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window