Navigacija

Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2011

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 59-2796/2011, stran 8586 DATUM OBJAVE: 25.7.2011

VELJAVNOST: od 25.7.2011 / UPORABA: od 25.7.2011

RS 59-2796/2011

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 25.7.2011 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 28.5.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 59/11

Časovnica

Na današnji dan, 28.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 25.7.2011
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2796. Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2011

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 14/10, 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11) in 12. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 114/06 – UPB-1) je Občinski svet Občine Dobje na 5. redni seji dne 15. 7. 2011 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Dobje za leto 2011

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
S tem odlokom se za Občino Dobje za leto 2011 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
 
+------+-------------------------+------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV    |      |
|   |IN ODHODKOV       |   v EUR |
+------+-------------------------+------------+
|   |Skupina/podskupina    | Proračun |
|   |kontov          |   2011 |
+------+-------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI     |      |
|   |(70+71+72+73+74+78)   |911.386,00 |
+------+-------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71) |785.314,00 |
+------+-------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI     |727.160,00 |
+------+-------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in |      |
|   |dobiček         |694.011,00 |
+------+-------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje | 20.800,00 |
+------+-------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na   |      |
|   |blago in storitve    | 12.349,00 |
+------+-------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI    | 58.154,00 |
+------+-------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku |      |
|   |in dohodki od premoženja | 18.680,00 |
+------+-------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine |  213,00 |
+------+-------------------------+------------+
|   |712 Globe in druge    |      |
|   |denarne kazni      |  830,00 |
+------+-------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje |      |
|   |blaga          |      |
|   |in storitev       | 22.750,00 |
+------+-------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni    |      |
|   |prihodki         | 15.681,00 |
+------+-------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI   |      |
+------+-------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje |      |
|   |zemljišč         |      |
|   |in neopredmetenih    |      |
|   |dolgoročnih sredstev   |     0 |
+------+-------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI   |126.072,00 |
+------+-------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki |      |
|   |iz drugih javnofinančnih |      |
|   |institucij        |120.864,00 |
+------+-------------------------+------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz |      |
|   |državnega proračuna iz  |      |
|   |sredstev proračuna    |      |
|   |Evropske unije      | 5.208,00 |
+------+-------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI      |      |
|   |(40+41+42+43+45)     |1.114.413,33|
+------+-------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI      |322.787,33 |
+------+-------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi    |      |
|   |izdatki zaposlenim    | 86.076,00 |
+------+-------------------------+------------+
|   |401 Prispevki      |      |
|   |delodajalcev       |      |
|   |za socialno varnost   | 13.334,00 |
+------+-------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in |      |
|   |storitve         |207.377,33 |
+------+-------------------------+------------+
|   |409 Rezerve       | 16.000,00 |
+------+-------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI     |407.682,00 |
+------+-------------------------+------------+
|   |410 Subvencije      | 17.000,00 |
+------+-------------------------+------------+
|   |411 Transferi      |      |
|   |posameznikom       |      |
|   |in gospodinjstvom    |234.812,00 |
+------+-------------------------+------------+
|   |412 Transferi      |      |
|   |neprofitnim       |      |
|   |organizacijam in     |      |
|   |ustanovam        | 21.732,00 |
+------+-------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači |      |
|   |transferi        |134.138,00 |
+------+-------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI  |310.863,00 |
+------+-------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja   |      |
|   |osnovnih sredstev    |310.863,00 |
+------+-------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI | 73.081,00 |
+------+-------------------------+------------+
|   |431 Investicijski    |      |
|   |transferi pravnim    |      |
|   |in fizičnim osebam, ki  |      |
|   |niso proračunski     |      |
|   |uporabniki        | 20.528,00 |
+------+-------------------------+------------+
|   |432 Investicijski    |      |
|   |transferi proračunskim  |      |
|   |uporabnikom       | 52.553,00 |
+------+-------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK   |      |
|   |(PRORAČUNSKI       |      |
|   |PRIMANJKLJAJ)      |      |
|   |(I. – II.) (Skupaj    |      |
|   |prihodki minus skupaj  |      |
|   |odhodki)         |-203.027,33 |
+------+-------------------------+------------+
|III/1.|PRIMARNI PRESEŽEK    |      |
|   |(PRIMANJKLJAJ)      |      |
|   |(I. – 7102) – (II – 403 |      |
|   |– 404)          |      |
|   |(Skupaj prihodki brez  |      |
|   |prihodkov        |      |
|   |od obresti minus skupaj |      |
|   |odhodki brez plačil   |      |
|   |obresti)         |-206.194,33 |
+------+-------------------------+------------+
|III/2 |TEKOČI PRESEŽEK     |      |
|   |(PRIMANJKLJAJ)      |      |
|   |(70 + 71) – (40 + 41)  |      |
|   |(Tekoči prihodki minus  |      |
|   |tekoči odhodki in tekoči |      |
|   |transferi)        | 54.844,67 |
+------+-------------------------+------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV |      |
|   |IN NALOŽB        |   v EUR |
+------+-------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH  |      |
|   |POSOJIL         |      |
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH  |      |
|   |DELEŽEV (750+751+752)  |200.702,00 |
+------+-------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH  |      |
|   |POSOJIL         |      |
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH  |      |
|   |DELEŽEV         |200.702,00 |
+------+-------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila   |      |
|   |danih posojil      |200.702,00 |
+------+-------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA    |      |
|   |POSOJILA         |      |
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH |      |
|   |DELEŽEV (IV. – V)    |200.702,00 |
+------+-------------------------+------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA    |   v EUR |
+------+-------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500+501)  |     0 |
+------+-------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE       |     0 |
+------+-------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje |     0 |
+------+-------------------------+------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA     |      |
|   |SREDSTEV         |      |
|   |NA RAČUNU        |      |
|   |(I. +IV. + VII. -II. –  |      |
|   |V. – VIII.)       | –2.325,33 |
+------+-------------------------+------------+
|X   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII. |      |
|   |– VIII.)         |     0 |
+------+-------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI. + |      |
|   |X. – IX.)        |203.027,33 |
+------+-------------------------+------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA    |      |
|   |RAČUNIH         |      |
|   |NA DAN 31. 12.      |      |
|   |PRETEKLEGA LETA     | 2.325,33 |
+------+-------------------------+------------+
|9009 |Splošni sklad za drugo  | 2.325,33 |
+------+-------------------------+------------+
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim enotnim kontnim načrtom.
 
Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Dobje.
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

(namenski prihodki in odhodki proračuna)

 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
 
1) požarna taksa po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB1, 9/11), ki se uporabijo za namene določene v tem zakonu,
 
2) prispevki občanov, ki se namenijo za namene, za katere se pobirajo,
 
3) odstopljena državna taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v skladu z odločbo pristojnega ministrstva,
 
4) taksa za obremenjevanje vode,
 
5) prispevki za izgradnjo infrastrukturnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih vod se uporabijo za namene za katere se pobirajo,
 
6) prejeta namenska sredstva pristojnih ministrstev za investicije,
 
7) pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.
 
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prihodek, ki zahteva sorazmeren namenski odhodek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prihodkov poveča obseg odhodkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračuna.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window