Navigacija

Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2014

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 9-236/2014, stran 774 DATUM OBJAVE: 5.2.2014

VELJAVNOST: od 6.2.2014 / UPORABA: od 6.2.2014

RS 9-236/2014

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 6.2.2014 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 21.9.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 9/14

Časovnica

Na današnji dan, 21.9.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 6.2.2014
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

236. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2014

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 101/13) in 108. ter 109. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 23. seji dne 30. 1. 2014 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2014

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

 
S tem odlokom se za Občino Šmarje pri Jelšah za leto 2014 določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
 
+------+--------------------------------------------+-----------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |      |
+---------------------------------------------------+-----------+
|Skupina / Podskupina kontov            |  Znesek v|
|                          |    EUR|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      | 16.669.901|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)           | 7.959.059|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI               | 7.199.184|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček       | 6.508.961|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |703 Davki na premoženje           |  501.200|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve    |  189.023|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI              |  759.875|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki     |  495.175|
|   |od premoženja                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |711 Takse in pristojbine          |   3.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |712 Denarne kazni              |   5.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  |   1.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki         |  255.700|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI             | 3.645.145|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  |   75.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč      | 3.570.145|
|   |in neopredmetenih sredstev         |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI             | 5.065.697|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih      |  637.250|
|   |javnofinančnih institucij          |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 4.428.447|
|   |iz sredstev EU               |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        | 13.530.146|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               | 2.689.510|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    |  670.803|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |  103.314|
|   |varnost                   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      | 1.739.313|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |403 Plačila domačih obresti         |   58.080|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |409 Rezerve                 |  118.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              | 3.502.933|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |410 Subvencije               |   78.200|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |411 Transferi posameznikom         | 2.446.810|
|   |in gospodinjstvom              |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in |  276.542|
|   |ustanovam                  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi      |  701.381|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI            | 7.117.790|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   | 7.117.790|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI           |  219.913|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim     |  116.000|
|   |in fizičnim osebam             |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |  103.913|
|   |uporabnikom                 |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI | 3.139.755|
|   |PRIMANJKLJAJ)                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |      |
|   |IN NALOŽB                  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  |   3.000|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)      |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |   3.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |   3.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |     0|
|   |DELEŽEV (440+441+442)            |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |     0|
|   |DELEŽEV                   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA         |   3.000|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)            |  396.210|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA               |  396.210|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |  396.210|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH | 2.746.545|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)         |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |  –396.210|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)   | –3.139.755|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH         |   40.706|
|   |NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA       |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski in spletni strani Občine Šmarje pri Jelšah.
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window