Navigacija

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje pa 14 – Žovneško jezero

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 31-1311/2016, stran 4507 DATUM OBJAVE: 29.4.2016

VELJAVNOST: od 7.5.2016 / UPORABA: od 7.5.2016

RS 31-1311/2016

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 7.5.2016 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 16.9.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 31/16

Časovnica

Na današnji dan, 16.9.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 7.5.2016
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1311. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje pa 14 – Žovneško jezero

 
 
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 109/12, 35/13) ter 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12) je Občinski svet Občine Braslovče na 11. seji dne 20. 4. 2016 sprejel
 

O D L O K 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje pa 14 – Žovneško jezero

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(pravna podlaga)

 
(1)
V skladu s Strategijo prostorskega razvoja in s Prostorskim redom Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08, 46/11, 8/15) občinski svet sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA 14 – Žovneško jezero (v nadaljevanju: OPPN) po projektu št. 101-2013, ki ga je izdelal biro URBANISTI, d.o.o., Celje.
 
(2)
Pravna podlaga za pripravo OPPN iz prejšnjega odstavka je dana v Zakonu o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 109/12, 35/13).
 

II. VSEBINA

 

2. člen

(vsebina OPPN)

 
(1)
OPPN vsebuje tekstualni in grafični del.
 
(2)
Tekstualni del obsega naslednje vsebine:
 
-
območje OPPN
 
-
opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN
 
-
umestitev načrtovane ureditve v prostor, ki vsebuje vplive in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji, vrste dopustnih dejavnosti, rešitve načrtovanih objektov in površin in pogoje in usmeritve za projektiranje in gradnjo
 
-
zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
 
-
rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine
 
-
rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave
 
-
rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
 
-
načrt parcelacije
 
-
etapnost izvedbe prostorske ureditve
 
-
velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev
 
-
usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN.
 
(3)
Grafični del obsega naslednje vsebine:
 
GRAFIČNI NAČRT 1: ''Izsek iz grafičnega dela prostorskega reda Občine Braslovče''
 
GRAFIČNI NAČRT 2: ''Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem''
 
GRAFIČNI NAČRT 3: ''Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji''
 
GRAFIČNI NAČRT 4: ''Zazidalna situacija''
 
GRAFIČNI NAČRT 5: ''Zasnova gospodarske infrastrukture''
 
(4)
Sestavni del tega odloka so tudi naslednje priloge:
 
-
izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
 
-
prikaz stanja prostora
 
-
geodetski načrt s certifikatom (Geoprojekt d.o.o., Žalec, 2012-115GN)
 
-
načrt električnih instalacij in električne opreme (Elektro projekt d.o.o., 486/15)
 
-
smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
 
-
obrazložitev in utemeljitev
 
-
povzetek za javnost.
 

III. OBMOČJE

 

3. člen

(območje OPPN)

 
(1)
Območje izdelave OPPN se nahaja neposredno ob Žovneškem jezeru ter delno tudi na območju vodnih površin tega jezera v Občini Braslovče. Območje OPPN se nahaja južno od dvorca Žovnek, zahodno od naselja Kamenče, v območju naselja Podvrh (po registru prostorskih enot). Območje OPPN obsega stavbna in kmetijska zemljišča, ki so v Prostorskem redu Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08, 46/11, 8/15) označena z oznako PA 14 in za katera je skladno s tem aktom predvidena izdelava izvedbenega prostorskega akta oziroma OPPN po ZPNačrt. Poleg tega, območje OPPN obsega tudi vodna zemljišča na južnem delu Žovneškega jezera, za katera je v hierarhično višjem prostorskem aktu tudi predvidena izdelava izvedbenega prostorskega akta.
 
(2)
Območje OPPN zajema naslednje parcele ali dele parcel v k.o. Podvrh: 82/2 (del), 84/2 (del), 85/1 (del), 87/2 (del), 88/2, 88/3, 93/1, 93/7, 93/9, 98/2, 98/5, 124/7, 600/2, 601, 602, 603, 604, 605/2, 606/2, 607/3, 607/4, 608/2, 616 (del), 618 (del), 619, 620, 621/1, 621/2, 621/3, 621/4, 623, 624, 625/1, 625/2 (del), 626/1, 627/1, 629/1, 637/4, 638/1, 639/1, 640/1, 640/2, 641/1, 641/2, 642/1, 642/2, 643, 644, 645/1, 645/2, 646/1, 646/2, 647/1, 647/2, 648, 650 (del), 1440/2 (del), 1446/2, 1447/1 (del), 1447/3, 1448, 1452/6.
 
(3)
Kolikor prihaja do odstopanj med navedbo parcel v prejšnjem odstavku tega odloka ter med grafičnimi načrti, velja podatek o parcelah iz grafičnega načrta.
 
(4)
Območje OPPN obsega 24,88 ha.
 

IV. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window