Navigacija

Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2010

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 34-1635/2010, stran 4736 DATUM OBJAVE: 30.4.2010

VELJAVNOST: od 1.5.2010 / UPORABA: od 1.5.2010

RS 34-1635/2010

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.5.2010 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 5.6.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 34/10

Časovnica

Na današnji dan, 5.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.5.2010
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1635. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2010

 
 
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08 in 79/09), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 in 57/08) in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Cerkno na 24. redni seji dne 22. 4. 2010 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Cerkno za leto 2010

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

 
S tem odlokom se določa višina proračuna Občine Cerkno za leto 2010 (v nadaljnjem besedilu: proračun), postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja občine in javnega sektorja na ravni občine. S proračunom za leto 2010 se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo, zakoni, statutom in občinskimi predpisi opravlja Občina Cerkno.
 

2. VIŠINA PRORAČUNA

 

2. člen

 
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.
 
Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, ter račun financiranja.
 
S proračunskimi postavkami je opredeljena osnovna struktura proračuna po namenih porabe.
 
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
 
--------------------------------------------
A)  BILANCA PRIHODKOV IN
   ODHODKOV
--------------------------------------------
   Skupina/podskupina kontov   Proračun
                  leta 2010
                   (v eur)
--------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN     7.069.786
   ODHODKOV
I.  SKUPAJ PRIHODKI
   (70+71+72+73+74)
   TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)  4.771.139
70  DAVČNI PRIHODKI       4.054.490
   700 Davki na dohodek in   3.784.918
   dobiček
   703 Davki na premoženje    187.875
   704 Domači davki na blago    81.697
   in storitve
71  NEDAVČNI PRIHODKI       716.649
   710 Udeležba na dobičku in   540.715
   dohodki od premoženja
   711 Takse in pristojbine     1.820
   712 Denarne kazni         960
   713 Prihodki od prodaje     61.019
   blaga in storitev
   714 Drugi nedavčni       112.135
   prihodki
72  KAPITALSKI PRIHODKI      273.928
   720 Prihodki od prodaje    189.046
   osnovnih sredstev
   722 Prihodki od prodaje     84.882
   zemljišč in nematerialnega
   premoženja
73  PREJETE DONACIJE        15.200
   730 Prejete donacije iz     15.200
   domačih virov
74  TRANSFERNI PRIHODKI     2.000.567
   740 Transferni prihodki iz  1.887.433
   drugih javnofinančnih
   inštitucij
   741 Prejeta sredstva iz    113.134
   državnega proračuna iz
   sredstev proračuna EU
78  PREJETA SREDSTVA IZ       8.952
   EVROPSKE UNIJE
   787 Prejeta sredstva od     8.952
   drugih evropskih
   inštitucij
   II. SKUPAJ ODHODKI      7.598.589
   (40+41+42+43+44)
40  TEKOČI ODHODKI        1.832.440
   400 Plače in drugi izdatki   288.121
   zaposlenim
   401 Prispevki delodajalcev   47.155
   za socialno varnost
   402 Izdatki za blago in   1.178.653
   storitve
   403 Plačila domačih       28.038
   obresti
   409 Rezerve          290.473
41  TEKOČI TRANSFERI       1.780.779
   410 Subvencije         34.973
   411 Transferi posameznikom  1.013.976
   in gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim   193.186
   organizacijam in ustanovam
   413 Drugi tekoči domači    538.644
   transferi
42  INVESTICIJSKI ODHODKI    3.752.541
   420 Nakup in gradnja     3.752.541
   osnovnih sredstev
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI    232.829
   431 Investicijski       141.104
   transferi pravnim in
   fizičnim osebam, ki niso
   proračunski uporabniki
   432 Investicijski        91.725
   transferi proračunskim
   uporabnikom
   III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK   –528.803
   (PRIMANJKLJAJ) I.-II.
--------------------------------------------
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV
   IN NALOŽB
--------------------------------------------
   IV. PREJETA VRAČILA DANIH    22.989
   POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750
   +751 +752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH      22.989
   POSOJIL
   750 Prejeta vračila danih    22.989
   posojil (440+441+442)
   VI. PREJETA MINUS DANA     22.989
   POSOJILA IN SPREMEMBE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- V.)
--------------------------------------------
C)  RAČUN FINANCIRANJA       260.000
--------------------------------------------
   VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50  ZADOLŽEVANJE          260.000
   500 Domače zadolževanje    260.000
   VIII. ODPLAČILO DOLGA      66.106
   (550)
55  ODPLAČILO DOLGA         66.106
   550 Odplačilo domačega     66.106
   dolga
   IX. SPREMEMBA STANJA     –311.920
   SREDSTEV NA RAČUNIH
   X. NETO ZADOLŽEVANJE      193.894
   XI. NETO FINANCIRANJE     528.803
--------------------------------------------
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH   311.920
   DNE 31. 12. 2009
--------------------------------------------
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na programe in podprograme ter proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Načrt razvojnih programov izkazuje izdatke proračuna za investicije in državne pomoči v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po posameznih programih, letih in virih financiranja.
 
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku.
 

3. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA

 

3. člen

 
Proračun se bo izvrševal na podlagi prevzetih obveznosti, dogovorjenih plačilnih rokov ter likvidnostnih možnostih proračuna. Zaradi zagotavljanja likvidnosti proračuna se kratkoročno uporabljajo prosta denarna sredstva namenskih prejemkov.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window