Navigacija

Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Kočevje v obdobju januar–marec 2015

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 89-3627/2014, stran 10122 DATUM OBJAVE: 12.12.2014

VELJAVNOST: od 13.12.2014 / UPORABA: od 1.1.2015

RS 89-3627/2014

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2015 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.6.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 89/14

Časovnica

Na današnji dan, 7.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.1.2015
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3627. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Kočevje v obdobju januar–marec 2015

 
 
Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in spremembe) je župan Občine Kočevje dne 3. 12. 2014 sprejel
 

S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe Občine Kočevje v obdobju januar–marec 2015

 

1. člen

 
Do sprejetja proračuna Občine Kočevje za leto 2015 se financiranje nalog in drugih, s predpisi določenih namenov, začasno nadaljuje na podlagi proračuna Občine Kočevje za leto 2014 in za enake programe kot v letu 2014.
 

2. člen

 
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2014, to je do višine 3.030.768,21 €.
 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki Občine Kočevje določijo v naslednjih skupnih zneskih in na način kot je določeno v splošnem delu proračuna na ravni podskupin kontov:
 
+------+---------------------------------------+----------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV           |        |
|   |IN ODHODKOV              |        |
+----------------------------------------------+----------------+
|Skupina/podskupina kontov/konto        |Proračun januar–|
|                       |   marec 2015|
+------+---------------------------------------+----------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)  |  3.035.016,26|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |  2.800.658,93|
+------+---------------------------------------+----------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI            |  2.451.202,35|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček    |  2.374.879,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |703 Davki na premoženje        |    19.921,83|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve |    53.955,39|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |706 Drugi davki            |    2.446,13|
+------+---------------------------------------+----------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI           |   349.456,58|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki   |   248.463,17|
|   |od premoženja             |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |    1.626,92|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni    |     404,25|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga     |    66.726,92|
|   |in storitev              |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki      |    32.235,32|
+------+---------------------------------------+----------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI          |    22.178,32|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |        0|
|   |sredstev                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč    |    22.178,32|
|   |in nematerialnega premoženja      |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|73  |PREJETE DONACIJE            |        0|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov |        0|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine     |        0|
+------+---------------------------------------+----------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI          |   212.179,01|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih   |    91.227,90|
|   |javnofinančnih institucij       |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega   |   120.951,11|
|   |proračuna iz sredstev proračuna    |        |
|   |Evropske unije             |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)    |  2.909.072,18|
+------+---------------------------------------+----------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |   931.411,22|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenih |   225.580,94|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |    35.209,31|
|   |varnost                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |   650.772,23|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |403 Plačila domačih obresti      |    18.182,08|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |409 Rezerve              |        0|
+------+---------------------------------------+----------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |  1.190.600,08|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |410 Subvencije             |        0|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |411 Transferi posameznikom       |   780.056,12|
|   |in gospodinjstvom           |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |412 Transferi neprofitnim       |    20.954,82|
|   |organizacijam in ustanovam       |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi   |   346.602,30|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino     |        0|
+------+---------------------------------------+----------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI         |   787.060,88|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |   787.060,88|
+------+---------------------------------------+----------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |        0|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim  |        0|
|   |in fizičnim osebam, ki niso      |        |
|   |Proračunski uporabniki         |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |432 Investicijski transferi      |        0|
|   |proračunskim uporabnikom        |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II)      |   125.944,08|
|   |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ        |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |        |
|   |IN NALOŽB               |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |    2.293,26|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |        |
|   |(750+751+752)             |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |    2.293,26|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil   |        0|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev    |        0|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |    2.293,26|
+------+---------------------------------------+----------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |        0|
|   |DELEŽEV (440+441+442)         |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |        0|
|   |DELEŽEV                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |440 Dana posojila           |        0|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev   |        0|
|   |in naložb               |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova |        0|
|   |privatizacije             |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA      |    2.293,26|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.– |        |
|   |V.)                  |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)           |        0|
+------+---------------------------------------+----------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |        0|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |500 Domače zadolževanje        |        0|
+------+---------------------------------------+----------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)         |   121.696,03|
+------+---------------------------------------+----------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA            |   121.696,03|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |550 Odplačilo domačega dolga      |   121.696,03|
+------+---------------------------------------+----------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV       |    6.541,31|
|   |NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |   –121.696,03|
+------+---------------------------------------+----------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+ X.-IX.)    |   –125.944,08|
+------+---------------------------------------+----------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH       |  1.826.896,07|
|   |NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA     |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
 

3. člen

 
Prihodki in odhodki občinskega proračuna, doseženi oziroma plačani v obdobju začasnega financiranja se vključijo v proračun Občine Kočevje za leto 2015.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window