Navigacija

Odlok o proračunu Občine Škofljica za leto 2012

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 100-4320/2011, stran 13345 DATUM OBJAVE: 9.12.2011

VELJAVNOST: od 10.12.2011 / UPORABA: od 1.1.2012

RS 100-4320/2011

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2012 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 12.12.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 100/11

Časovnica

Na današnji dan, 12.12.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.1.2012
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4320. Odlok o proračunu Občine Škofljica za leto 2012

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 51/10 in 84/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in spremembe) in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in 101/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 10. redni seji 24. 11. 2011 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Škofljica za leto 2012

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
S tem odlokom se za Občino Škofljica za leto 2012 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
 

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

+------+------------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |   v eurih|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto |   Proračun|
|   |                     |  leta 2012|
+------+------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  8.833.789|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  6.619.101|
+------+------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  5.612.775|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  4.790.375|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   592.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   230.400|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |706 Drugi davki              |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |  1.006.326|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od   |   330.316|
|   |premoženja                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    3.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni     |     600|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |    42.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   630.410|
+------+------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |    52.400|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog       |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in    |    52.400|
|   |neopredmetenih dolgoročnih sredstev    |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |   190.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |   190.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  1.972.288|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |  1.317.050|
|   |javnofinančnih institucij         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega     |   655.238|
|   |proračuna iz sredstev proračuna EU    |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  13.726.789|
+------+------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  2.588.993|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   540.560|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |    82.464|
|   |varnost                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  1.775.015|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |    45.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve                |   145.954|
+------+------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |  3.180.470|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |   261.500|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom in       |  2.185.772|
|   |gospodinjstvom              |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in|   139.396|
|   |ustanovam                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |   593.802|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino       |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  7.768.297|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  7.768.297|
+------+------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   189.029|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in  |    58.670|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski   |       |
|   |uporabniki                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |   130.359|
|   |uporabnikom                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI|  –4.893.000|
|   |PRIMANJKLJAJ)               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)     |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|   |DELEŽEV                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |440 Dana posojila             |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in   |      0|
|   |naložb                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |      0|
|   |privatizacije               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v   |      0|
|   |javnih skladih in drugih osebah javnega  |       |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)       |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |   107.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |   107.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH|  –5.000.000|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali + |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |   –107.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)  |  4.893.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.  |  5.000.000|
|   |PRETEKLEGA LETA              |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali + |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Škofljica.
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window