Navigacija

Uredba o državnem prostorskem načrtu za dograditev avtocestnega predora Karavanke

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 47-2072/2016, stran 7019 DATUM OBJAVE: 1.7.2016

VELJAVNOST: od 16.7.2016 / UPORABA: od 16.7.2016

RS 47-2072/2016

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 16.7.2016 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 9.12.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 47/16

Časovnica

Na današnji dan, 9.12.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 16.7.2016
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2072. Uredba o državnem prostorskem načrtu za dograditev avtocestnega predora Karavanke

 
 
Na podlagi drugega odstavka 37. člena in na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12) v zvezi s 27. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O 
o državnem prostorskem načrtu za dograditev avtocestnega predora Karavanke

 

I. SPLOŠNI DOLOČBI

 

1. člen

(podlaga državnega prostorskega načrta)

 
(1)
S to uredbo se v skladu z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04, 33/07 – ZPNačrt in 57/12 – ZPNačrt-B) in Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04, 33/07 – ZPNačrt in 57/12 – ZPNačrt-B) sprejme državni prostorski načrt za dograditev avtocestnega predora Karavanke (v nadaljnjem besedilu: državni prostorski načrt).
 
(2)
Grafični del državnega prostorskega načrta, iz katerega je razvidno območje tega načrta, je kot priloga sestavni del te uredbe.
 
(3)
Državni prostorski načrt so v maju 2016 pod št. 14032 izdelali ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje, d. o. o., Prostorsko načrtovanje Aleš Mlakar, s. p., in PNZ svetovanje projektiranje, d. o. o.
 

2. člen

(vsebina)

 
(1)
Ta uredba določa načrtovane prostorske ureditve, območje državnega prostorskega načrta, pogoje glede namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja, pogoje glede križanj oziroma prestavitev gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra ter priključevanja prostorskih ureditev nanje, merila in pogoje za parcelacijo, pogoje celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin, upravljanja voda, varovanja zdravja ljudi in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, etapnost izvedbe prostorske ureditve, druge pogoje in zahteve za izvajanje državnega prostorskega načrta, dopustna odstopanja in nadzor.
 
(2)
Sestavine iz prejšnjega odstavka so grafično prikazane v državnem prostorskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi prilogami v tiskani obliki na vpogled na ministrstvu, pristojnemu za prostor, in pri službah, pristojnih za urejanje prostora, v občinah Jesenice in Kranjska Gora.
 
(3)
Za ta državni prostorski načrt je bil izveden postopek celovite presoje vplivov na okolje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja.
 
(4)
Postopek presoje vplivov na okolje je bil izveden. Pridobljena je bila Odločba o okoljevarstvenem soglasju št. 35402-35/2014-110 z dne 16. 5. 2016.
 
(5)
Oznake, navedene v 8., 9., 10., 11., 14., 17., 18., 19., 20., 21., 23., 24., 28., 29., 33. in 40. členu te uredbe, so oznake objektov in ureditev iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta.
 

II. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE

 

3. člen

(načrtovane prostorske ureditve)

 
S tem državnim prostorskim načrtom se načrtujejo naslednje prostorske ureditve:
 
-
dograditev avtocestnega predora Karavanke,
 
-
ureditve na območju portala z gradnjo portalnega objekta in servisnih cest ter površine za vzletanje in pristajanje helikopterjev na portalnem platoju,
 
-
dograditev odseka avtoceste A2 predor Karavanke–Obrežje, odsek: 0601 meja A (predor)–Hrušica, v štiripasovnico v dolžini okvirno 620 m,
 
-
ureditev lokacij za vnos viškov zemeljskega izkopa v tla (v nadaljnjem besedilu: lokacije viškov izkopa) z ureditvami na dovoznih poteh do teh lokacij,
 
-
gradnja nadomestnega mostu M2,
 
-
rekonstrukcija dovozne ceste do vodohrana Presušnik,
 
-
krajinske ureditve obcestnega prostora in lokacij viškov izkopa,
 
-
ureditev pripadajoče in prilagoditev obstoječe prometne, energetske in komunalne infrastrukture ter omrežja elektronskih komunikacij,
 
-
drugi ukrepi in ureditve, povezani z načrtovanimi ureditvami.
 

III. OBMOČJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window