Navigacija

Sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno v obdobju januar–marec 2015

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 89-3634/2014, stran 10128 DATUM OBJAVE: 12.12.2014

VELJAVNOST: od 13.12.2014 / UPORABA: od 1.1.2015

RS 89-3634/2014

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2015 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.6.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 89/14

Časovnica

Na današnji dan, 7.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.1.2015
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3634. Sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno v obdobju januar–marec 2015

 
 
Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 102. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07) je župan Občine Cerkno dne 8. 12. 2014 sprejel
 

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Cerkno v obdobju januar–marec 2015

 

1. SPLOŠNI DOLOČBI

 

1. člen

(vsebina sklepa)

 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Cerkno (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2015 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
 

2. člen

(podlaga za začasno financiranje)

 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2014. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Cerkno za leto 2014 (Uradni list RS, št. 71/14; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
 

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

 

3. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
 
+------+-----------------------------------------+--------------+
|A)  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |       |
+------------------------------------------------+--------------+
|Skupina/podskupina kontov            |   Proračun|
|                        | januar–marec|
|                        |    (v eur)|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |   1.524.200|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)        |   1.053.311|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |    949.675|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |    901.251|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |703 Davki na premoženje         |    16.422|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |    31.966|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |706 Drugi davki             |      36|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |    103.636|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |    90.961|
|   |od premoženja              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |      381|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni     |     1.678|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev|     9.250|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |     1.366|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |      415|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev|      32|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |      383|
|   |in neopredmetenih sredstev        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |     2.560|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |     2.560|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |    467.914|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |     1.995|
|   |javnofinančnih inštitucij        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|741  |Prejeta sredstva iz državnega proračuna |    465.919|
|   |iz sredstev proračuna Evropske unije   |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+44)     |   1.194.461|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |    320.835|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |    57.280|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |     8.675|
|   |varnost                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |    238.385|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |     4.202|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |409 Rezerve               |    12.293|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |    358.355|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |    279.113|
|   |in gospodinjstvom            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |    18.645|
|   |in ustanovam               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |    60.597|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |    515.271|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |    515.271|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I.- |    329.739|
|   |II.                   |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|B)  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|   |IN NALOŽB                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |     2.613|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750 +751 |       |
|   |+752)                  |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |     2.613|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |       |
|   |DELEŽEV (440+441+442)          |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |       |
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)|       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|C)  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA (550)          |    34.596|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILO DOLGA             |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |550 Odplačilo domačega dolga       |    34.596|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV        |    297.756|
|   |NA RAČUNIH                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE            |    –34.596|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE            |   –329.739|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH        |    125.652|
|   |DNE 31. 12. 2013             |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
 
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window