Navigacija

Pravilnik o sledljivosti prehodov med podskladi istega krovnega sklada

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 37-1528/2008, stran 3729 DATUM OBJAVE: 15.4.2008

VELJAVNOST: od 16.4.2008 / UPORABA: od 25.10.2008

RS 37-1528/2008

Verzija 5 / 5

Čistopis se uporablja od 4.6.2016 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 19.9.2019: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 37/08, 101/08, 87/09, 107/11, 39/16

Časovnica

Na današnji dan, 19.9.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 4.6.2016
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1528. Pravilnik o sledljivosti prehodov med podskladi istega krovnega sklada

 
 
Na podlagi 150. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06) in 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za finance
 

P R A V I L N I K 
o sledljivosti prehodov med podskladi istega krovnega sklada

 

1. člen

(splošno)

 
(1)
S tem pravilnikom se določata vsebina in način vodenja evidence za spremljanje prehodov med podskladi istega krovnega sklada, ki je pogoj za uveljavljanje odloga ugotavljanja davčne obveznosti od dobička iz kapitala in obdavčitve ali oprostitve dobička iz kapitala po Zakonu o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06; v nadaljnjem besedilu: ZDoh-2) ter 528. členu Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15 in 81/15; v nadaljnjem besedilu: ZISDU-3).
 
(2)
Prehode med podskladi istega krovnega sklada mora v skladu s tem pravilnikom spremljati družba za upravljanje, ki upravlja krovni sklad in je:
 
1.
rezidentka Slovenije po zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb, ali
 
2.
rezidentka druge države članice Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), če se tako odloči in o svoji odločitvi obvesti Generalni urad Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Generalni finančni urad).
 
(3)
Obvestilo iz drugega odstavka tega člena mora vsebovati:
 
1.
ime krovnega sklada in podskladov ter druge podatke, ki pripomorejo k natančnejši opredelitvi krovnega sklada in podskladov (datum ustanovitve, skrbnik, uvrstitev prenosljivih investicijskih kuponov podskladov v trgovanje na organizirani trg ),
 
2.
firmo, sedež in matično številko družbe za upravljanje,
 
3.
navedbo, da bo družba za upravljanje vzpostavila evidenco za spremljanje prehodov med podskladi tega krovnega sklada, ki je pogoj za uveljavljanje odloga ugotavljanja davčne obveznosti od dobička iz kapitala in obdavčitve ali oprostitve dobička iz kapitala po ZDoh-2 ter 528. členu ZISDU-3.
 
(4)
Obvestilu iz drugega odstavka tega člena je treba priložiti pravila upravljanja krovnega sklada in prospekt krovnega sklada.
 
(5)
Če je družba za upravljanje rezidentka druge države članice EU, je treba obvestilu iz drugega odstavka tega člena priložiti tudi potrdilo tem, da je družba davčni rezident te druge države, ki ga izda pristojni organ te države.
 
(6)
Generalni finančni urad uvrsti krovni sklad iz drugega odstavka tega člena skupaj z navedbo vseh podskladov tega krovnega sklada na seznam krovnih skladov, katerih družbe za upravljanje so se odločile, da bodo vodile evidenco za spremljanje prehodov med podskladi krovnega sklada, ki je pogoj za uveljavljanje odloga ugotavljanja davčne obveznosti od dobička iz kapitala in obdavčitve ali oprostitve dobička iz kapitala po ZDoh-2 ter 528. členu ZISDU-3. Seznam se objavi na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije. Objavljeni seznam vsebuje podatke iz prve in druge točke tretjega odstavka tega pravilnika, vključno z datumom vzpostavitve evidence za spremljanje prehodov med podskladi tega krovnega sklada.
 
(7)
Če družba za upravljanje upravlja krovni sklad, ki obstaja že pred dnem začetka uporabe tega pravilnika, in se taka družba odloči, da bo prehode med podskladi istega krovnega sklada v skladu s tem pravilnikom začela spremljati po datumu začetka uporabe tega pravilnika, mora obvestilo o svoji odločitvi iz drugega odstavka tega člena dostaviti Generalnemu finančnemu uradu najpozneje teden dni pred datumom vzpostavitve evidence za spremljanje prehodov med podskladi tega krovnega sklada. V tem primeru mora v obvestilu iz drugega odstavka tega člena posebej navesti tudi datum vzpostavitve evidence za spremljanje prehodov med podskladi tega krovnega sklada.
 
(8)
Če družba za upravljanje upravlja krovni sklad, ki je oblikovan po dnevu začetka uporabe tega pravilnika, in se družba za upravljanje odloči, da bo prehode med podskladi istega krovnega sklada v skladu s tem pravilnikom začela spremljati:
 
1.
z dnem začetka sprejemanja vplačil enot premoženja podskladov krovnega sklada, mora obvestilo o svoji odločitvi iz drugega odstavka tega člena dostaviti Generalnemu finančnemu uradu najpozneje teden dni pred datumom začetka sprejemanja vplačil enot premoženja podskladov krovnega sklada; v tem primeru mora v obvestilu iz drugega odstavka tega člena posebej navesti tudi datum začetka sprejemanja vplačil enot premoženja podskladov krovnega sklada;
 
2.
po datumu začetka sprejemanja vplačil enot premoženja podskladov krovnega sklada, mora obvestilo o svoji odločitvi iz drugega odstavka tega člena dostaviti Generalnemu finančnemu uradu najpozneje teden dni pred datumom vzpostavitve evidence za spremljanje prehodov med podskladi tega krovnega sklada; v tem primeru mora v obvestilu iz drugega odstavka tega člena posebej navesti tudi datum vzpostavitve evidence za spremljanje prehodov med podskladi tega krovnega sklada.
 
(9)
Če družba za upravljanje, ki upravlja krovni sklad, ki je uvrščen na seznam iz šestega odstavka tega člena, dodatno oblikuje nov podsklad krovnega sklada, mora o tem še pred začetkom sprejemanja vplačil enot premoženja tega podsklada obvestiti Generalni finančni urad, ki podatke o novih podskladih krovnega sklada doda na seznam iz šestega odstavka tega člena. To velja tudi, če se:
 
1.
obstoječi vzajemni sklad po 316. členu ZISDU-3 preoblikuje v podsklad obstoječega krovnega sklada, ki je že uvrščen na seznam iz šestega odstavka tega člena,
 
2.
vzajemni skladi po 269. členu ZISDU-3 združijo s spojitvijo, ki se opravi z ustanovitvijo novega podsklada krovnega sklada, ki je že uvrščen na seznam iz šestega odstavka tega člena,
 
3.
podskladi krovnega sklada po 319. členu ZISDU-3 vključijo v drug krovni sklad iste družbe za upravljanje, ki je že uvrščen na seznam iz šestega odstavka tega člena.
 
(10)
Če družba za upravljanje uvrsti prenosljive investicijske kupone podskladov istega krovnega sklada v trgovanje na organizirani trg vrednostnih papirjev, je obvestilu iz drugega odstavka tega člena treba priložiti izjavo klirinškodepotne družbe, ki bo opravljala obračune in poravnave transakcij z investicijskimi kuponi ter vodila centralni register imetnikov nematerializiranih investicijskih kuponov, da bo družbi za upravljanje najpozneje vsak delovni dan za pretekli delovni dan sporočala podatke, ki se nanašajo na spremembe stanj imetnikov nematerializiranih investicijskih kuponov ter so potrebni za vzpostavitev in vodenje evidence za spremljanje prehodov med podskladi po tem pravilniku, in sicer:
 
-
oznako in ISIN kodo investicijskih kuponov,
 
-
količino investicijskih kuponov, ki je predmet spremembe stanja,
 
-
vrsto prometa (povečanje ali zmanjšanje količine investicijskih kuponov),
 
-
enolično številko spremembe v centralnem registru,
 
-
enolično številko transakcije,
 
-
tip transakcije,
 
-
identifikacijsko kodo imetnika,
 
-
davčno številko imetnika,
 
-
ime in priimek, rojstni datum, naslov, poštno številko, kraj in kodo države imetnika,
 
-
datum transakcije,
 
-
ceno, za katero je bil opravljen prenos investicijskih kuponov, razen če je bil pravni temelj za prenos sklep o dedovanju ali drug pravni posel v zvezi s smrtjo, sodna odločba (sklep o sodni izvršbi) ali upravna izvršba (sklep o prisilni izterjavi) ali drug pravni posel, pri katerem klirinškodepotna družba ne pridobi podatka o ceni.
 
(11)
Če družba za upravljanje uvrsti prenosljive investicijske kupone podskladov istega krovnega sklada v trgovanje na organizirani trg vrednostnih papirjev, mora biti iz dokumentacije, predložene po tem členu pravilnika, razvidno, da bo klirinškodepotna družba družbi za upravljanje podatke iz desetega odstavka tega člena sporočala v elektronski obliki, in sicer tako da jih je mogoče takoj vključiti v evidenco, ki jo družba za upravljanje vodi po tem pravilniku. Prav tako mora biti iz dokumentacije razvidno, da je časovni zamik, določen za izpolnitev obveznosti družbe za upravljanje za izplačilo investicijskih kuponov ali izročitev nadomestnih investicijskih kuponov (izdajateljeve obveznosti na primarnem trgu), glede na časovni zamik, določen za poravnavo poslov, sklenjenih na organiziranem trgu, ki jo opravlja klirinškodepotna družba, tak, da zagotavlja ustrezno spoštovanje pravil o vodenju evidence zalog investicijskih kuponov po ZDoh-2 in tem pravilniku.
 
(12)
Družba za upravljanje iz drugega odstavka tega člena mora Generalnemu finančnemu uradu čimprej sporočiti vsako spremembo podatkov iz tretjega, četrtega, petega, desetega in enajstega odstavka tega člena.
 
(13)
Ne glede na to, ali družba za upravljanje uvrsti prenosljive investicijske kupone podskladov istega krovnega sklada v trgovanje na organizirani trg vrednostnih papirjev, imajo imetniki investicijskih kuponov pravico do odloga ugotavljanja davčne obveznosti od dobička iz kapitala po ZDoh-2 in 528. členu ZISDU-3 le, če podajo zahtevo za prehod med podskladi krovnega sklada pri družbi za upravljanje, ki upravlja krovni sklad (na primarnem trgu).
 
(14)
Če imetniki investicijske kupone podskladov istega krovnega sklada pridobivajo prek posrednikov, imajo pravico do odloga ugotavljanja davčne obveznosti od dobička iz kapitala po ZDoh-2 in 528. členu ZISDU-3 le, če posredniki družbi za upravljanje razkrijejo podatke o identifikaciji imetnikov, ki jih družba za upravljanje potrebuje za izpolnjevanje svojih obveznosti izračunavanja, odtegovanja in plačevanja davčnega odtegljaja oziroma avtomatičnega dajanja podatkov po davčni zakonodaji.
 

2. člen

(vzpostavitev evidence)

 
(1)
Družba za upravljanje iz drugega odstavka 1. člena tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: družba za upravljanje) mora z dnem začetka sprejemanja vplačil enot premoženja podskladov krovnega sklada oziroma z drugim dnem, navedenim v obvestilu iz drugega odstavka 1. člena tega pravilnika, vzpostaviti evidenco spremljanja prehodov med podskladi tega krovnega sklada.
 
(2)
Evidenca se vodi s posebno skrbnostjo v elektronski obliki, in sicer tako, da je mogoče pridobiti in izpisati vse podatke oziroma spremembe podatkov iz tretjega odstavka tega člena za obdobje od dneva, ko je imetnik prvič pridobil investicijski kupon podsklada krovnega sklada (ki ga je lahko pozneje enkrat ali večkrat zamenjal za investicijske kupone drugih podskladov istega krovnega sklada), do dne unovčitve investicijskega kupona podsklada ali do poljubnega dne.
 
(3)
V evidenci iz prvega odstavka tega člena morajo biti zajeti vsi investicijski kuponi podskladov krovnega sklada, katerih imetniki so fizične osebe. Za te kupone (v nadaljnjem besedilu: prvi pridobljeni kuponi) mora družba za upravljanje poleg podatkov, ki jih mora v evidenci imetnikov investicijskih kuponov zagotavljati po drugih predpisih, zagotoviti tudi:
 
1.
čas pridobitve investicijskega kupona in
 
2.
nabavno vrednost investicijskega kupona, pri čemer se čas pridobitve in tudi nabavna vrednost prvih pridobljenih investicijskih kuponov določata v skladu s pravili določanja časa pridobitve in nabavne vrednosti investicijskih kuponov po zakonu, ki ureja dohodnino ter 528. členom ZISDU-3.
 
(4)
Ne glede na tretji odstavek tega člena mora družba za upravljanje:
 
1.
če je krovni sklad nastal z oblikovanjem iz obstoječih vzajemnih skladov po 316. členu ZISDU-3 in
 
2.
če družba za upravljanje razpolaga s podatki o tem, da so imetniki določene investicijske kupone obstoječega vzajemnega sklada, ki so bili v postopku oblikovanja krovnega sklada zamenjani za prve pridobljene kupone podskladov krovnega sklada, pridobili, kot je določeno v 3. točki drugega odstavka 96. člena ZDoh-2, že ob vzpostavitvi evidence iz prvega odstavka tega člena (oziroma na dan začetka sprejemanja vplačil enot premoženja dodatno oblikovanega podsklada krovnega sklada ali na drug dan, naveden v obvestilu iz drugega odstavka 1. člena tega pravilnika, če se obstoječi vzajemni sklad po 316. členu ZISDU-3 preoblikuje v podsklad obstoječega krovnega sklada, ki je že uvrščen na seznam iz šestega odstavka 1. člena tega pravilnika) zagotoviti posebno oznako za te prve pridobljene kupone. Oznaka se glasi »PRIV«. Za te prve pridobljene kupone se ne zagotavljajo podatki o času pridobitve in nabavni vrednosti. Enaka oznaka se zagotavlja tudi pri priglasitvi transakcije po sedmem odstavku 528. člena ZISDU-3.
 
(5)
Ne glede na tretji odstavek tega člena mora družba za upravljanje, če je krovni sklad nastal z oblikovanjem iz obstoječih vzajemnih skladov po 316. členu ZISDU-3, že ob vzpostavitvi evidence iz prvega odstavka tega člena (oziroma na dan začetka sprejemanja vplačil enot premoženja dodatno oblikovanega podsklada krovnega sklada ali na drug dan, naveden v obvestilu iz drugega odstavka 1. člena tega pravilnika, če se obstoječi vzajemni sklad po 316. členu ZISDU-3 preoblikuje v podsklad obstoječega krovnega sklada, ki je že uvrščen na seznam iz šestega odstavka 1. člena tega pravilnika), zagotoviti tudi posebno oznako za prve pridobljene kupone, ki niso prvi pridobljeni kuponi iz četrtega odstavka tega člena. Oznaka se glasi »SEKUN«. Za te kupone se zagotavljajo podatki o času pridobitve in nabavni vrednosti, kot je določeno v tretjem odstavku tega člena. Enaka oznaka in podatki se zagotavljajo tudi pri priglasitvi transakcije po sedmem odstavku 528. člena ZISDU-3.
 
(6)
Ne glede na tretji odstavek tega člena mora družba za upravljanje:
 
1.
če je bilo na novo ustanovljeni ali obstoječi podsklad krovnega sklada preneseno premoženje vzajemnih skladov oziroma podskladov krovnega sklada v okviru združitev vzajemnih skladov po 269. členu ZISDU-3 in
 
2.
družba za upravljanje razpolaga s podatki o tem, da so imetniki določene investicijske kupone prenosnega vzajemnega sklada, ki so bili v postopku prenosa premoženja vzajemnega sklada na krovni sklad zamenjani za prve pridobljene kupone podskladov krovnega sklada, pridobili, kot je določeno v 3. točki drugega odstavka 96. člena ZDoh-2, na dan izvedbe pripojitve oziroma v primeru spojitve na dan začetka sprejemanja vplačil enot premoženja novo ustanovljenega podsklada krovnega sklada (če je krovni sklad, na podsklad katerega je bilo preneseno premoženje, že uvrščen na seznam iz šestega odstavka 1. člena tega pravilnika) oziroma na drug dan, naveden v obvestilu iz drugega odstavka 1. člena tega pravilnika, v evidenci zagotoviti posebno oznako za te prve pridobljene kupone. Oznaka se glasi »PRIV«. Za te prve pridobljene kupone se ne zagotavljajo podatki o času pridobitve in nabavni vrednosti. Enaka oznaka se zagotavlja tudi pri priglasitvi transakcije po sedmem odstavku 528. člena ZISDU-3.
 
(7)
Ne glede na tretji odstavek tega člena mora družba za upravljanje, če je bilo na novo ustanovljeni ali obstoječi podsklad krovnega sklada preneseno premoženje vzajemnih skladov oziroma podskladov krovnega sklada v okviru združitev vzajemnih skladov po 269. členu ZISDU-3, na dan izvedbe pripojitve oziroma v primeru spojitve na dan začetka sprejemanja vplačil enot premoženja novo ustanovljenega podsklada krovnega sklada (če je krovni sklad, na podsklad katerega je bilo preneseno premoženje, že uvrščen na seznam iz šestega odstavka 1. člena tega pravilnika) oziroma na drug dan, naveden v obvestilu iz drugega odstavka 1. člena tega pravilnika, v evidenci zagotoviti tudi posebno oznako za prve pridobljene kupone, ki niso prvi pridobljeni kuponi iz šestega odstavka tega člena. Oznaka se glasi »SEKUN«. Za te kupone se zagotavljajo podatki o času pridobitve in nabavni vrednosti, kot je določeno v tretjem odstavku tega člena. Enaka oznaka in podatki se zagotavljajo tudi pri priglasitvi transakcije po sedmem odstavku 528. člena ZISDU-3.
 
(8)
Ne glede na četrti, peti, šesti in sedmi odstavek tega člena mora družba za upravljanje, kadar je iz podatkov, s katerimi razpolaga ali jih pridobi od klirinškodepotne družbe, razvidno, da sta dejanski čas pridobitve in nabavna vrednost investicijskega kupona, določena v skladu s pravili iz tretjega odstavka tega člena, lahko drugačna od podatkov, s katerimi razpolaga družba za upravljanje, oziroma da investicijski kupon morda ni bil pridobljen, kot je določeno v 3. točki drugega odstavka 96. člena ZDoh-2, oznakam iz četrtega, petega, šestega in sedmega odstavka tega člena dodati končnico, ki se glasi »-NEP«. Enaka končnica se zagotavlja tudi pri priglasitvi transakcij po sedmem odstavku 528. člena ZISDU-3.
 
(9)
Za vodenje evidence zalog investicijskih kuponov po ZDoh-2 se šteje, da so bili kuponi z oznako »PRIV« pridobljeni:
 
1.
na dan izvedbe združitve vzajemnih skladov po 269. členu ZISDU-3, če je bilo na novo ustanovljeni ali obstoječi podsklad krovnega sklada preneseno premoženje vzajemnih skladov oziroma podskladov krovnega sklada,
 
2.
na dan oblikovanja krovnega sklada, če je krovni sklad nastal z oblikovanjem iz obstoječih vzajemnih skladov po 316. členu ZISDU-3, oziroma na dan oblikovanja podsklada že obstoječega krovnega sklada, če se obstoječi vzajemni sklad preoblikuje v podsklad že obstoječega krovnega sklada po 316. členu ZISDU-3,
 
3.
na dan prenosa podskladov, če so bili podskladi krovnega sklada preneseni v drugi krovni sklad iste družbe za upravljanje iz 319. člena ZISDU-3.
 
(10)
Družba za upravljanje, ki upravlja:
 
1.
krovni sklad, nastal z oblikovanjem iz obstoječih vzajemnih skladov po 316. členu ZISDU-3, oziroma krovni sklad, v katerega podsklad se je preoblikoval obstoječi vzajemni sklad po 316. členu ZISDU-3,
 
2.
krovni sklad, na podsklad katerega je bilo preneseno premoženje vzajemnih skladov oziroma podskladov v okviru združitev vzajemnih skladov po 269. členu ZISDU-3, ali
 
3.
krovni sklad, v katerega so bili vključeni podskladi drugega krovnega sklada iste družbe za upravljanje po 319. členu ZISDU-3, in tak krovni sklad ni uvrščen na seznam iz šestega odstavka 1. člena tega pravilnika, mora pri unovčitvi oziroma izplačilu investicijskih kuponov, ki so pri priglasitvi transakcij po sedmem odstavku 528. člena ZISDU-3 imeli oznako oziroma končnico iz četrtega, petega, šestega, sedmega ali osmega odstavka tega člena, ob dostavi podatkov za odmero dohodnine zagotavljati za unovčene oziroma izplačane investicijske kupone enake oznake in končnice.
 
(11)
Ne glede na tretji odstavek tega člena lahko družba za upravljanje, kadar ne razpolaga s podatkom o davčnih številkah imetnikov, ki so investicijske kupone:
 
1.
obstoječega vzajemnega sklada, ki so bili v postopku oblikovanja krovnega sklada zamenjani za prve pridobljene kupone podskladov krovnega sklada ali v postopku preoblikovanja obstoječega vzajemnega sklada v podsklad že obstoječega krovnega sklada zamenjani za prve pridobljene kupone podsklada krovnega sklada,
 
2.
vzajemnega sklada oziroma podsklada krovnega sklada, ki so bili v postopku prenosa premoženja vzajemnega sklada oziroma podsklada na novo ustanovljeni ali obstoječi podsklad krovnega sklada zamenjani za prve pridobljene kupone novo ustanovljenega ali obstoječega podsklada krovnega sklada,
 
3.
izločenega podsklada krovnega sklada, pridobljene z zamenjavo iz 1. ali 2. točke tega odstavka, ki so bili v postopku vključitve podskladov krovnega sklada v drugi krovni sklad iste družbe za upravljanje zamenjani za investicijske kupone istega vključenega podsklada krovnega sklada, pridobili v času, ko predlaganje davčne številke izplačevalcu dohodkov za imetnike investicijskih kuponov ni bilo obvezno, v evidenci namesto podatka o davčni številki imetnika zagotovi posebno oznako »00000000«, če o tem obvesti Generalni  finančni urad najpozneje hkrati z obvestilom po drugem oziroma devetem odstavku 1. člena tega pravilnika. Enaka oznaka se zagotavlja tudi pri priglasitvi transakcije po sedmem odstavku 528. člena ZISDU-3.
 
(12)
Obvestilo iz enajstega odstavka tega člena mora vsebovati podatke iz 1. in 2. točke tretjega odstavka ter devetega odstavka 1. člena tega pravilnika. Obvestilu mora biti priložena izjava družbe za upravljanje o tem, da je družba za upravljanje že zaprosila imetnike investicijskih kuponov brez davčnih številk in klirinškodepotno družbo (če so obstoječi vzajemni skladi, iz katerih so bili oblikovani krovni skladi ali podsklad že obstoječega krovnega sklada, nastali iz pooblaščenih investicijskih družb oziroma investicijskih družb) za predložitev manjkajočih davčnih številk. Izjava mora vsebovati navedbo dokaza, ki potrjuje njeno resničnost. Obvestilu mora družba za upravljanje priložiti seznam imetnikov fizičnih oseb brez davčne številke z naslednjimi podatki:
 
1.
osebno ime;
 
2.
datum rojstva;
 
3.
kraj rojstva, če družba za upravljanje s tem podatkom razpolaga;
 
4.
naslov prebivališča (ulica in hišna številka, poštna številka);
 
5.
država davčnega rezidentstva;
 
6.
enotna matična številka občana, če družba za upravljanje s tem podatkom razpolaga.
 
(13)
Če se podskladi krovnega sklada po 319. členu ZISDU-3 vključijo v drugi krovni sklad iste družbe za upravljanje, mora družba za upravljanje na dan prenosa podskladov (če je drugi krovni sklad že uvrščen na seznam iz šestega odstavka 1. člena tega pravilnika) oziroma na drug dan, naveden v obvestilu iz drugega odstavka 1. člena tega pravilnika, za investicijske kupone vključenih podskladov v evidenci zagotoviti podatke iz tretjega odstavka tega člena in posebne oznake iz četrtega do osmega odstavka ter enajstega odstavka tega člena. Če sta bila tako prvo-omenjeni kot tudi drugi krovni sklad že uvrščena na seznam iz šestega odstavka 1. člena tega pravilnika, družba za upravljanje na dan prenosa podskladov prenese podatke iz evidence spremljanja prehodov med podskladi prvo-omenjenega krovnega sklada v evidenco spremljanja prehodov med podskladi drugega krovnega sklada.
 

3. člen

(spremljanje prehodov v evidenci)

 
(1)
Družba za upravljanje mora v evidenci spremljanja prehodov pri vsaki zamenjavi investicijskih kuponov podsklada (v nadaljnjem besedilu: zamenjani kuponi) za investicijske kupone drugih podskladov (v nadaljnjem besedilu: novi kuponi) v okviru posameznega prehoda davčnega zavezanca med podskladi istega krovnega sklada zagotoviti:
 
1.
čas pridobitve novega investicijskega kupona in
 
2.
nabavno vrednost novega investicijskega kupona, in sicer na podlagi časa pridobitve in nabavne vrednosti zamenjanih investicijskih kuponov podskladov krovnega sklada, pri čemer se čas pridobitve in tudi nabavna vrednost prvih pridobljenih investicijskih kuponov določata, kot je določeno v tretjem odstavku 2. člena tega pravilnika. Pri določanju nabavne vrednosti novih investicijskih kuponov na podlagi nabavne vrednosti zamenjanih investicijskih kuponov se upošteva količina zamenjanih investicijskih kuponov.
 
(2)
Ne glede na prvi odstavek tega člena mora družba za upravljanje, če ima zamenjani investicijski kupon v evidenci oznako iz četrtega ali šestega odstavka 2. člena tega pravilnika, pri vsaki zamenjavi takih kuponov za nove kupone v okviru posameznega prehoda davčnega zavezanca med podskladi istega krovnega sklada za nove kupone zagotoviti enako oznako, kot so jo imeli zamenjani kuponi. Za te nove kupone se ne zagotavljajo podatki o času pridobitve in nabavni vrednosti.
 
(3)
Ne glede na prvi odstavek tega člena mora družba za upravljanje, če ima zamenjani investicijski kupon v evidenci oznako iz petega ali sedmega odstavka 2. člena tega pravilnika, pri vsaki zamenjavi takih kuponov za nove kupone v okviru posameznega prehoda davčnega zavezanca med podskladi istega krovnega sklada za nove kupone zagotoviti enako oznako, kot so jo imeli zamenjani kuponi. Za te nove kupone se zagotavljajo podatki o času pridobitve in nabavni vrednosti, kot je določeno v prvem odstavku tega člena.
 
(4)
Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek tega člena mora družba za upravljanje v okviru posameznega prehoda davčnega zavezanca med podskladi istega krovnega sklada za zamenjane in nove investicijske kupone zagotoviti tudi oznako »PREH«.
 
(5)
Družba za upravljanje mora pri prehajanju med podskladi krovnega sklada, ki vključuje investicijske kupone, ki imajo v evidenci oznako z dodano končnico iz osmega odstavka 2. člena tega pravilnika, ali pri unovčitvi oziroma izplačilu takih investicijskih kuponov od imetnika zahtevati dokazila o dejanskem času pridobitve in nabavni vrednosti oziroma o načinu pridobitve investicijskega kupona. Če imetnik zahtevana dokazila predloži, družba za upravljanje v evidenco vnese ustrezen popravek podatkov. Popravljen podatek se označi z oznako »P«. V tem primeru se končnica iz osmega odstavka 2. člena tega pravilnika v evidenci od dneva predložitve dokazil naprej več ne zagotavlja. Družba za upravljanje mora hraniti kopije dokazil, na podlagi katerih je bil opravljen popravek, ter jih na zahtevo predložiti davčnemu organu.
 
(6)
Če imajo investicijski kuponi, ki jih ima imetnik v podskladu krovnega sklada, različen čas pridobitve, pri čemer je čas pridobitve določen v skladu s prvim odstavkom tega člena in osmim odstavkom 2. člena tega pravilnika, se pri zamenjavi takih kuponov v okviru prehajanja med podskladi krovnega sklada šteje, da se najprej zamenjajo prej pridobljeni investicijski kuponi. Če ima zaradi prehajanja med podskladi krovnega sklada imetnik v posameznem podskladu krovnega sklada več imetij investicijskih kuponov z enakim časom pridobitve, se pri zamenjavi takih kuponov v okviru prehajanja med podskladi krovnega sklada ter pri unovčitvi oziroma izplačilu investicijskih kuponov, kadar se zamenja, unovči oziroma izplača del takih imetij, šteje, da jih je imetnik zamenjal, unovčil oziroma izplačal v sorazmernem delu, upoštevaje obseg zamenjave, unovčitve oziroma izplačila.
 
(7)
Ne glede na prvi odstavek tega člena mora družba za upravljanje, če ji klirinškodepotna družba v okviru sporočanja podatkov iz desetega odstavka 1. člena tega pravilnika, ki se nanašajo na spremembe stanj imetnikov nematerializiranih investicijskih kuponov, ne sporoči podatka o ceni, za katero je bil opravljen prenos investicijskih kuponov, v evidenci zagotoviti posebno oznako za te pridobljene kupone. Oznaka se glasi »NEP«. Družba za upravljanje mora pri prehajanju med podskladi krovnega sklada, ki vključuje investicijske kupone s tako oznako, ali pri unovčitvi oziroma izplačilu takih investicijskih kuponov ravnati, kot je določeno v petem odstavku tega člena.
 
(8)
Družba za upravljanje mora od imetnika investicijskih kuponov, ki poda zahtevo za prehod med podskladi krovnega sklada ali za unovčitev oziroma izplačilo investicijskih kuponov in za katerega ima ta družba v evidenci namesto podatka o njegovi davčni številki zagotovljeno oznako iz enajstega odstavka 2. člena tega pravilnika, zahtevati predložitev podatka o davčni številki in ga takoj po predložitvi vnesti v evidenco. Po vnosu v evidenco in najpozneje hkrati s priglasitvijo po osmem odstavku 331. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2) mora družba za upravljanje predložiti davčnemu organu podatke o vseh transakcijah tega imetnika:
 
1.
od dneva vzpostavitve evidence iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika ali
 
2.
od dneva začetka sprejemanja vplačil enot premoženja dodatno oblikovanega podsklada krovnega sklada ali na drug dan, naveden v obvestilu iz drugega odstavka 1. člena tega pravilnika, če se:
 
-
obstoječi vzajemni sklad po 316. členu ZISDU-3 preoblikuje v podsklad obstoječega krovnega sklada, ki je že uvrščen na seznam iz šestega odstavka 1. člena tega pravilnika,
 
-
po 269. členu ZISDU-3 na novo ustanovljeni podsklad krovnega sklada, ki je že uvrščen na seznam iz šestega odstavka 1. člena tega pravilnika, prenese premoženje vzajemnih skladov oziroma podskladov krovnega sklada, ali
 
-
podsklad krovnega sklada po 319. člena ZISDU-3 vključi v drugi krovni sklad iste družbe za upravljanje, ki je že uvrščen na seznam iz šestega odstavka tega člena, vključno s priglasitvami transakcij po sedmem odstavku 528. člena ZISDU-3, in sicer v vsebini in obliki, kot sta določeni v osmem odstavku 331. člena ZDavP-2 in v pravilniku, ki ureja dostavo podatkov za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window