Navigacija

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za delno prenovo 428 Tomačevo

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 40-2024/2018, stran 6306 DATUM OBJAVE: 12.6.2018

VELJAVNOST: od 27.6.2018 / UPORABA: od 27.6.2018

RS 40-2024/2018

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 27.6.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 29.1.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 40/18

Časovnica

Na današnji dan, 29.1.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 27.6.2018
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2024. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za delno prenovo 428 Tomačevo

 
 
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 34. seji dne 28. 5. 2018 sprejel
 

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za delno prenovo 428 Tomačevo

 

I. UVODNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina občinskega podrobnega prostorskega načrta za delno prenovo)

 
(1)
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt za delno prenovo 428 Tomačevo (v nadaljnjem besedilu: OPPNdp).
 
(2)
Ta odlok določa:
 
-
območje OPPNdp,
 
-
vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora,
 
-
arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
 
-
pogoje in usmeritve za gradnjo novih objektov,
 
-
pogoje in usmeritve za legalizacijo obstoječih objektov,
 
-
načrt parcelacije,
 
-
etapnost izvedbe prostorske ureditve,
 
-
rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave,
 
-
rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
 
-
rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
 
-
pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
 
-
dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev,
 
-
druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPNdp.
 

2. člen

(prostorske ureditve, ki se urejajo z OPPNdp)

 
(1)
S tem odlokom je načrtovana legalizacija obstoječih objektov in gradnja novih stanovanjskih stavb ter pripadajoče ureditve.
 
(2)
Ta odlok določa prostorsko ureditev območja OPPNdp, pogoje za sanacijo in legalizacijo obstoječih objektov, pogoje za odstranitev objektov, pogoje za gradnjo novih stavb, pogoje za ureditev utrjenih in zelenih površin ter pogoje za gradnjo prometne, okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture.
 

3. člen

(sestavni deli OPPNdp)

 
(1)
Ta odlok vsebuje tekstualni del (besedilo odloka) in grafični del.
 
(2)
Grafični del odloka obsega naslednje grafične načrte:
 
1. Načrt namenske rabe prostora
 
1.1 Izsek iz Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (v nadaljnjem besedilu: OPN MOL ID)
M 1:2000
2. Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora
 
2.1 Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora
M 1:1000
3. Načrt območja z načrtom parcelacije
 
3.1 Geodetski načrt s prikazom območja OPPNdp
M 1:1000
3.2 Načrt obodne parcelacije in parcelacije zemljišč
M 1:1000
3.3 Površine, namenjene javnemu dobru
M 1:1000
4. Načrt arhitekturnih, krajinskih in oblikovalskih rešitev prostorskih ureditev
 
4.1 Odstranitev obstoječih objektov
M 1:1000
4.2 Zazidalna situacija z značilnimi prerezi in pogledi
M 1:500
4.3 Prometno-tehnična situacija, idejna višinska regulacija in prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
M 1:1000
4.4 Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav
M 1:1000

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window