Navigacija

Spremembe in dopolnitve Pravil poslovanja KDD

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 31-1306/2016, stran 4498 DATUM OBJAVE: 29.4.2016

VELJAVNOST: od 30.4.2016 / UPORABA: od 30.4.2016

RS 31-1306/2016

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 30.4.2016 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 22.9.2019: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 31/16

Časovnica

Na današnji dan, 22.9.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 30.4.2016
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1306. Spremembe in dopolnitve Pravil poslovanja KDD

 
Na podlagi prvega odstavka 429. člena Zakona u trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07 (100/07 – popr.), 69/08, 40/09, 17/10 Odl. US: U-I-196/09-15, Up-947/09-9 (21/10 – popr.), 88/10, 108/10 – UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K) sta uprava in nadzorni svet KDD − Centralne klirinško depotne družbe, d.d., Ljubljana, sprejela
 

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E   P R A V I L 
poslovanja KDD

 
 
1.
V Pravilih poslovanja KDD (Uradni list RS, št. 69/12 in 28/15) se v prvem odstavku 1. člena sklicevanje na ZNVP nadomesti s sklicevanjem na ZNVP-1.
 
2.
V drugem členu se za 5. točko dodata 6. in 7. točka, ki se glasita:
 
»6.
inštrukcija je skupno poimenovanje za:
 
1.
enostranske naloge,
 
2.
izročitvene dele dvostranskih nalogov in
 
3.
prejemne dele dvostranskih nalogov,
 
7.
informacijski sistem je informacijski sistem centralnega registra.«
 
3.
Prvi in drugi odstavek 3. člena se spremenita tako, da se glasita:
 
»(1)
Navodila KDD natančneje določajo pogoje opravljanja storitev KDD glede vodenja centralnega registra oziroma pravice in obveznosti KDD in uporabnikov njenih storitev s tem v zvezi.«
 
(2)
Splošni pogoji KDD natančneje določajo pogoje opravljanja drugih storitev KDD poleg vodenja centralnega registra oziroma pravice in obveznosti KDD in uporabnikov njenih storitev s tem v zvezi.«
 
4.
Za 3. členom se doda novi 3.a člen, ki se glasi:
 

»3.a člen

Fiduciarni račun KDD za skrbniške storitve in fiduciarni denarni račun

 
(1)
Fiduciarni račun KDD za skrbniške storitve je račun vrednostnih papirjev, katerega imetnica je KDD, ki ga vodi KDD in v dobro oziroma v breme katerega se opravljajo prenosi vrednostnih papirjev, ki jih sprejema oziroma opravlja KDD za račun drugih pri opravljanju svojih storitev. Vrednostni papirji, preneseni v dobro fiduciarnega računa KDD za skrbniške storitve, se v razmerju do upnikov KDD štejejo za vrednostne papirje oseb, za račun katerih jih je KDD prejela.
 
(2)
Fiduciarni denarni račun je bančni denarni račun, katerega imetnica je KDD, ki ga vodi Banka Slovenije ali druga članica ESCB in v dobro oziroma v breme katerega se opravljajo vplačila in izplačila, ki jih sprejema oziroma opravlja KDD za račun drugih pri opravljanju svojih storitev, razen vplačil v dobro in izplačil v breme jamstvenega sklada. V razmerju do upnikov KDD se dobroimetje na fiduciarnem denarnem računu šteje za dobroimetje oseb, za račun katerih je KDD prejela vplačila v dobro tega računa.«
 
5.
Tretji in četrti odstavek 4. člena se spremenita tako, da se glasita:
 
»(3)
Registrski član je oseba, ki ji KDD omogoča posredovanje inštrukcij v centralni register.
 
(4)
Poravnalni član je registrski član, ki je udeležen pri poravnavi borznih poslov.«
 
Sedmi, osmi in deveti odstavek 4. člena se spremenijo tako, da se glasijo:
 
»(7)
Registrski ali poravnalni član lahko posreduje inštrukcije v centralni register zaradi opravljanja pomožnih investicijskih storitev, zaradi upravljanja poravnalnega sistema iz 459. člena ZTFI, zaradi opravljanja funkcije centralne nasprotne stranke, zaradi opravljanja funkcije investitorske centralne depotne družbe ali zaradi drugega zakonsko dopustnega razloga.
 
(8)
Različne vrste članstva se medsebojno ne izključujejo.
 
(9)
Posamezni član lahko z dovoljenjem KDD in v mejah tehničnih možnosti informacijskega sistema deloma ali v celoti izvršuje pravice in izpolnjuje obveznosti, temelječe na članstvu, za drugega člana, ob pogoju, da se s tem strinja tudi ta drugi član (izpolnitveni pomočnik/agent člana). Pri tem velja, da se lahko centralna banka druge države članice oziroma Evropska centralna banka strinjata z izvrševanjem pravic in izpolnjevanjem obveznosti v celoti s strani Banke Slovenije.«
 
6.
V četrtem odstavku 5. člena se sklicevanje na ZISDU-1 nadomesti s sklicevanjem na ZISDU-3.
 
7.
3. točka drugega odstavka 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
»3. Banko Slovenije in«.
 
8.
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
 

»7. člen

Odgovornost članov

 
(1)
Član KDD je odgovoren KDD, drugim članom in uporabnikom storitev KDD za izpolnjevanje obveznosti po vsakokrat veljavnih določilih pravil, navodil, splošnih pogojev in tarife KDD.
 
(2)
Registrski ali poravnalni član mora inštrukcije v centralni register posredovati v mejah svoje pravne in poslovne sposobnosti. Kadar član pošilja inštrukcije ali druga sporočila za obdelavo v informacijskem sistemu, jih mora posredovati po elektronski poti na standardiziran način, kakor to določajo navodila.«
 
9.
3. točka tretjega odstavka 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
»3. Banko Slovenije in«.
 
10.
V prvem odstavku 10. člena se sklicevanje na 90. člen ZNVP nadomesti s sklicevanjem na 42. člen ZNVP-1.
 
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
 
»(2)
Poleg storitev iz prvega odstavka tega člena KDD članu-izdajatelju imenskih vrednostnih papirjev omogoča dostop do delniške knjige oziroma do knjige imetnikov drugih imenskih vrednostnih papirjev ter do knjige upravičencev do izplačil iz vrednostnih papirjev, če je to potrebno za izpolnitev obveznosti iz vrednostnih papirjev.«
 
V tretjem odstavku se sklicevanje na 67. člen ZNVP nadomesti s sklicevanjem na 43. člen ZNVP-1.
 
11.
V 11. členu se izraz »vodenja računov vrednostnih papirjev« nadomesti z izrazom »posredovanja inštrukcij v centralni register«.
 
12.
V prvem in drugem odstavku 12. člena se izraz »vodenja računov vrednostnih papirjev« nadomesti z izrazom »posredovanja inštrukcij v centralni register«.
 
3. točka četrtega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
 
»3. Banko Slovenije in«.
 
13.
3. točka četrtega odstavka 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
»3. Banko Slovenije in«.
 
14.
V 23. členu se izraz »pravic tretjih in pravnih dejstev« nadomesti z besedo »bremen«.
 
15.
Prvi odstavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
»(1) Za označitev posamezne vrste (genusa) medsebojno zamenljivih vrednostnih papirjev se uporablja enolična identifikacija, določena na podlagi ustreznega mednarodnega standarda. Poleg enolične identifikacije lahko dodeli KDD posamezni vrsti medsebojno zamenljivih vrednostnih papirjev tudi enolični skrajšani naziv v skladu z ustreznim mednarodnim standardom ter enolično skrajšano oznako.«
 
Za drugim odstavkom se doda tretji odstavek, ki se glasi:
 
»(3) Enolično identifikacijo, enolični skrajšani naziv in enolično skrajšano oznako KDD na zahtevo upravičene osebe dodeli tudi drugim finančnim instrumentom, ki niso izdani kot vrednostni papirji v centralnem registru.«
 
16.
V prvem odstavku 25. člena se izraz »vnašati« nadomesti z besedo »posredovati«. V drugem odstavku se sklicevanje na 20. člen ZNVP nadomesti s sklicevanjem na 15. člen ZNVP-1, izraz »pravic tretjih in pravnih dejstev« pa se nadomesti z besedo »bremen«. V tretjem odstavku se sklicevanje na 20. člen ZNVP nadomesti s sklicevanjem na 15. člen ZNVP-1.
 
17.
V prvem odstavku 26. člena se črta 4. točka
 
V petem odstavku se doda nova 4. točka, ki se glasi:
 
»4. račun za prevzem (17. točka 98. člena teh pravil).«
 
18.
V 1. točki drugega odstavka 28. člena se črta izraz »razen če zahteva, da se mu dodeli KID«.
 
V četrtem odstavku se doda nova 3. točka, ki se glasi:
 
»3. mednarodna enolična identifikacija pravnega subjekta (Legal Entity Identifier – LEI),«,
 
dosedanja 3. točka pa postane 4. točka.
 
Za šestim odstavkom 28. člena se doda novi sedmi odstavek, ki se glasi:
 
»(7) Mednarodno enolično identifikacijo pravnega subjekta (LEI) lahko KDD dodeli in vzdržuje tudi na podlagi zahteve osebe, ki ni imetnik računa.«
 
19.
V prvem odstavku 29. člena sklicevanje na tretji odstavek 18. člena ZNVP nadomesti s sklicevanjem na četrti odstavek 14. člena ZNVP-1.
 
20.
Za 30. členom se doda novo poglavje: »3.3. SPREMLJANJE IN IZVAJANJE KORPORACIJSKIH DEJANJ« (sledeča poglavja se ustrezno preštevilčijo) ter novi členi 30.a, 30.b in 30.c, ki se glasijo:
 

»30.a člen

Splošne določbe

 
(1)
Korporacijska dejanja so dejanja člana-izdajatelja nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki se opravijo preko KDD ali o katerih mora član-izdajatelj obvestiti KDD.
 
(2)
Član-izdajatelj mora na način, določen v teh pravilih in navodilih, preko KDD opraviti sledeča korporacijska dejanja:
 
1.
vpise, ki spreminjajo število vrednostnih papirjev v centralnem registru, če ni izrecno določeno drugače;
 
2.
vpise, ki ne spreminjajo števila vrednostnih papirjev v centralnem registru, samo če je to izrecno določeno.
 
(3)
Član-izdajatelj mora na način, določen v navodilih, nemudoma obveščati KDD o sledečih korporacijskih dejanjih:
 
1.
sklicu skupščine imetnikov vrednostnih papirjev, razširitvi dnevnega reda skupščine, sklepih, sprejetih na skupščini, ter
 
2.
izplačilih imetnikom vrednostnih papirjev.
 
(4)
Kadar je nosilec korporacijskega dejanja tretja oseba in ne član-izdajatelj, se določbe teh pravil, ki urejajo obveznosti člana-izdajatelja glede korporacijskih dejanj, smiselno uporabljajo za tretjo osebo.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window