Navigacija

Uredba o varnosti igrač

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 34-1738/2011, stran 4625 DATUM OBJAVE: 6.5.2011

VELJAVNOST: od 7.5.2011 / UPORABA: od 20.7.2011

RS 34-1738/2011

Verzija 15 / 15

Čistopis se uporablja od 20.5.2021 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 2.10.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 34/11, 84/11, 102/12, 62/15, 12/17, 31/18, 68/19, 78/21

Časovnica

Na današnji dan, 2.10.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 20.5.2021
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 

1738. Uredba o varnosti igrač

 
 
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 – ZUKN) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o varnosti igrač

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
Ta uredba določa zahteve o varnosti igrač in njihovem prostem pretoku v skladu z Direktivo 2009/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o varnosti igrač (UL L št. 170 z dne 30. 6. 2009, str. 1), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije (EU) 2020/2089 z dne 11. decembra 2020 o spremembi Priloge II k Direktivi 2009/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede prepovedi alergenih dišavnih snovi v igračah (UL L št. 423 z dne 15. 12. 2020, str. 58).
 
(2)
Če s to uredbo ni drugače določeno, se za igrače iz 2. člena te uredbe glede varnosti uporabljajo predpisi o splošni varnosti proizvodov in drugi predpisi, ki določajo zahteve za posamezne proizvode.
 
(3)
Ta uredba ne vpliva na odgovornost proizvajalcev za proizvode z napako v skladu s predpisi o odgovornosti za proizvod z napako oziroma s splošnimi predpisi o obligacijskih razmerjih.
 

2. člen

(področje uporabe)

 
(1)
Ta uredba se uporablja za proizvode, načrtovane ali namenjene izključno ali ne za uporabo pri igri otrok, mlajših od 14 let (v nadaljnjem besedilu: igrače). Izdelki iz Priloge I, ki je sestavni del te uredbe, niso igrače v smislu te uredbe.
 
(2)
Ta uredba se ne uporablja za naslednje igrače:
 
a)
opremo za otroška igrišča, namenjeno javni uporabi;
 
b)
avtomatične igralne naprave, na kovance ali ne, namenjene javni uporabi;
 
c)
vozila kot igrače, opremljena z motorji z zgorevanjem;
 
d)
parne stroje kot igrače;
 
e)
frače in katapulte.
 

3. člen

(opredelitev izrazov)

 
Posamezni izrazi, ki so uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
 
1.
akreditacija je potrditev nacionalnega akreditacijskega organa, da organ za ugotavljanje skladnosti izpolnjuje zahteve, določene s harmoniziranimi standardi, in vse dodatne zahteve iz te uredbe za opravljanje posebne dejavnosti ugotavljanja skladnosti, kot je to določeno v Uredbi (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93 (UL L št. 218 z dne 13. 8. 2008, str. 30; v nadaljnjem besedilu: Uredba 765/2008/ES);
 
2.
dajanje na trg pomeni, da je igrača prvič dostopna na trgu Evropske unije;
 
3.
distributer je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost v dobavni verigi, ki ni proizvajalec ali uvoznik in ki omogoči dostopnost igrače na trgu;
 
4.
dostopnost na trgu je vsaka dobava igrače za distribucijo, porabo ali uporabo na trgu Evropske unije v okviru gospodarske dejavnosti, bodisi odplačno bodisi neodplačno;
 
5.
funkcionalna igrača je igrača, ki deluje in se uporablja na enak način kot proizvod, naprava ali stroj, namenjen odraslim, in je lahko zmanjšan model takšnega proizvoda, naprave ali stroja;
 
6.
funkcionalni proizvod je proizvod, ki deluje in se uporablja na enak način kot proizvod, naprava ali stroj, namenjen odraslim, in je lahko zmanjšan model takšnega proizvoda, naprave ali stroja;
 
7.
gospodarski subjekt je proizvajalec, pooblaščeni zastopnik, uvoznik in distributer;
 
8.
harmonizirani standard je standard, ki ga je sprejel eden od evropskih organov za standardizacijo iz Priloge I Direktive 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL L št. 204 z dne 21. 7. 1998, str. 37), zadnjič spremenjene z Direktivo Sveta 2006/96/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju prostega pretoka blaga zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 81), na podlagi predloga, ki ga je pripravila Evropska komisija v skladu s 6. členom navedene direktive;
 
9.
igrača za prostočasne aktivnosti je igrača za domačo uporabo, pri kateri podporna struktura med izvajanjem dejavnosti ostaja nepremična, igrača pa je namenjena temu, da lahko otroci izvajajo katero koli od naslednjih aktivnosti: plezanje, skakanje, zibanje, drsenje, guganje, vrtenje, plazenje, lazenje ali katera koli kombinacija teh aktivnosti;
 
10.
izjava ES o skladnosti je dokument, ki ga izda proizvajalec in v njem navede, da igrača izpolnjuje pogoje iz te uredbe;
 
11.
kemijska igrača je igrača, namenjena neposrednemu ravnanju s kemičnimi snovmi in zmesmi in ki se uporablja na ustrezen način glede na starost otroka ter pod nadzorom odrasle osebe;
 
12.
kozmetični set je igrača, katere namen je, da se z njeno pomočjo otrok nauči izdelave proizvodov, kot so dišave, mila, kreme, šamponi, peneče kopeli, bleščila, ličila za ustnice, druga ličila, zobna pasta in balzami za lase;
 
13.
načrtovana hitrost je reprezentativna možna pogonska hitrost, ki je določena z načrtom igrače;
 
14.
namenjen za uporabo pomeni, da starši ali osebe, ki nadzorujejo otroka, na podlagi funkcij, dimenzij in značilnosti igrače lahko upravičeno sklepajo, da je namenjena za uporabo otrokom določene starostne skupine;
 
15.
nevarnost je možen vir poškodbe;
 
16.
odpoklic je vsak ukrep za vrnitev igrače, ki je že dostopna končnemu uporabniku;
 
17.
okušalna igra je igrača, katere namen je, da se z njeno pomočjo otrok nauči izdelave slaščic ali jedi, ki vključujejo uporabo živilskih sestavin, kot so sladila, tekočine, praški in arome;
 
18.
organ za ugotavljanje skladnosti je organ, ki izvaja dejavnosti ugotavljanja skladnosti, vključno s kalibracijo, preskušanjem, certificiranjem in pregledovanjem;
 
19.
oznaka CE je oznaka, s katero proizvajalec izjavlja, da je igrača skladna z veljavnimi zahtevami iz usklajevalne zakonodaje Evropske unije, ki določa njeno namestitev;
 
20.
pooblaščeni zastopnik je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, s sedežem v Evropski uniji, ki ga je proizvajalec pisno pooblastil, da v njegovem imenu opravlja določene naloge;
 
21.
poškodba je fizična poškodba ali vsako, tudi dolgoročno škodovanje zdravju;
 
22.
proizvajalec je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki izdeluje igračo ali za katerega se taka igrača načrtuje ali izdeluje in ki trži to igračo pod svojim imenom ali blagovno znamko;
 
23.
tveganje je verjetnost pojava nevarnosti, ki povzroča poškodbo, in stopnjo resnosti poškodbe;
 
24.
ugotavljanje skladnosti je proces ugotavljanja, ali so zahteve iz te uredbe glede igrače izpolnjene;
 
25.
umik je vsak ukrep za preprečitev dostopnosti igrače iz dobavne verige na trgu;
 
26.
usklajevalna zakonodaja Evropske unije je vsaka zakonodaja Evropske unije, ki usklajuje pogoje za trženje proizvodov;
 
27.
uvoznik je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, s sedežem v Evropski uniji, ki da igračo iz tretje države na trg v Evropski uniji;
 
28.
vodna igrača je igrača, ki je namenjena uporabi v plitki vodi in ki lahko nosi otroka na vodi ali ga pri tem podpira;
 
29.
vohalna igralna plošča je igrača, katere namen je pomagati otroku, da se nauči prepoznavati različne vonje ali okuse.
 

II. SKLADNOST IGRAČE

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window