Navigacija

Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 61-2537/2012, stran 6228 DATUM OBJAVE: 10.8.2012

RS 61-2537/2012

 
 

2537. Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina

 
 
Na podlagi drugega odstavka 32. člena in prve alineje a) točke 87. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 – odl. US in 10/12) ter prve alineje a) točke 6. člena in druge alineje prvega odstavka 11. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za energijo (Uradni list RS, št. 63/04 in 95/04) Javna agencija Republike Slovenije za energijo izdaja
 

A K T
o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 
(1)
S tem aktom se na podlagi izhodišč ekonomskega reguliranja določa:
 
-
metoda za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (v nadaljnjem besedilu: omrežnina);
 
-
način določitve tarifnih postavk za omrežnino;
 
-
način obračunavanja omrežnine;
 
-
način izdajanja računov in plačevanja omrežnine in
 
-
ugotavljanje distribuiranih količin zemeljskega plina v času okvar in menjav merilnih naprav, z namenom, da se uporabnikom distribucijskega omrežja zemeljskega plina, ki poteka po ozemlju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: distribucijsko omrežje), zagotovi obračunavanje omrežnine na način, ki spodbuja učinkovito uporabo distribucijskega omrežja.
 
(2)
Končni odjemalec s pogodbo o dostopu pridobi za posamezno odjemno mesto pravico do uporabe distribucijskega omrežja za distribucijo zemeljskega plina po distribucijskem omrežju za pogodbeno določen čas in v obsegu pogodbene distribucijske zmogljivosti oziroma predvidene distribuirane količine zemeljskega plina.
 

2. člen

 
V tem aktu so uporabljeni pojmi, kot so določeni v Energetskem zakonu (v nadaljnjem besedilu: EZ) in podzakonskih predpisih, izdanih na njegovi podlagi, poleg tega pa imajo v tem aktu uporabljeni pojmi naslednji pomen:
 
– merilna naprava: je plinomer ali sklop plinske merilne
          tehnike (plinomer, korektor, spominska
          enota ...), ki omogoča merjenje
          pretečenega volumna plina pri določenih
          merilnih pogojih. Merilna naprava lahko
          poleg samega merjenja omogoča tudi zajem,
          arhiviranje in prenos merjenih podatkov za
          namen daljinskega odčitavanja;
– odjemna skupina: je skupina, v katero sistemski operater
          distribucijskega omrežja zemeljskega plina
          (v nadaljnjem besedilu: sistemski
          operater) razvrsti končnega odjemalca
          glede na pogodbeno distribucijsko
          zmogljivost oziroma letno predvideno
          distribuirano količino;
– odjemno mesto:  je mesto, na katerem sistemski operater
          preda uporabniku zemeljski plin;
– pogodba o dostopu:je pogodba, ki jo skleneta končni
          odjemalec in sistemski operater, in s
          katero se dogovorita o uporabi
          distribucijskega omrežja;
– pogodbena     največja dnevna količina zemeljskega
distribucijska   plina, ki je za končnega odjemalca
zmogljivost:    določena v pogodbi o dostopu za prevzem na
          odjemnem mestu, izražena v Sm3/dan;
– standardni kubičnije količina zemeljskega plina v volumnu
meter (v nadaljnjem enega kubičnega metra pri absolutnem tlaku
besedilu Sm3):   1,01325 bara in temperaturi 15 °C;
– tarifna postavka je na posamezne tarifne elemente
omrežnine:     preračunan znesek omrežnine, upoštevajoč
          načrtovan obseg distribucije in ostale
          elemente tarife.
 

II. METODA ZA OBRAČUNAVANJE OMREŽNINE

 

3. člen

 
(1)
Metoda za obračunavanje omrežnine na zaključenem geografskem območju, določenem s strani lokalne skupnosti kot območje izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja, temelji na uporabi metode poštne znamke, kar pomeni sistem enotnih tarifnih postavk omrežnine v okviru posamezne odjemne skupine.
 
(2)
Metoda iz prejšnjega odstavka velja za vse tlačne nivoje na distribucijskem omrežju in za vse vrste odjemalcev, ki so razvrščeni po odjemnih skupinah.
 
(3)
Tarifne postavke omrežnine so za sistemskega operaterja mehanizem za obračunavanje in pobiranje omrežnine pri končnih odjemalcih.
 
(4)
Omrežnino za posamezno odjemno mesto obračunava in pobira sistemski operater na način in pod pogoji, določenimi s tem aktom, upoštevaje dogovorjeni obseg distribucije zemeljskega plina do odjemnega mesta.
 

III. DOLOČITEV TARIFNIH POSTAVK OMREŽNINE

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window