Navigacija

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 19-949/1999, stran 2027 DATUM OBJAVE: 26.3.1999

VELJAVNOST: od 10.4.1999 / UPORABA: od 10.4.1999

RS 19-949/1999

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 10.4.1999 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 20.9.2019: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 19/99, 28/99

Časovnica

Na današnji dan, 20.9.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 10.4.1999
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

949. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev

 
 
Na podlagi drugega odstavka 11. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92 in 42/94 – odl. US) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
 

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev

 

1. člen

 
V pravilniku o standardih in normativih socialno-varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95 in 2/98) se prvi odstavek 6. člena spremeni tako, da se glasi:
 
“Pomoč družini na domu vsebuje socialno oskrbo na domu in mobilno pomoč.”
 
Prva točka 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
"1. Socialna oskrba na domu
 
a)
Opis storitve
 
Socialna oskrba na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in uslug, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.
 
Storitev se prilagodi potrebam posameznega upravičenca in obsega:
 
 – gospodinjsko pomoč, kamor sodijo: prinašanja enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora;
 
    – pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, kamor sodijo: pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov;
 
    – pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.
 
b)
Upravičenci
 
Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.
 
  Pod pogoji iz prejšnjega odstavka so upravičenci:
 
– osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za samostojno življenje,
 
 – osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
 
– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
 
 – kronično bolne in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
 
 – hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.
 
c)
Postopek
 
    Socialna oskrba na domu je strokovno voden proces in organizirana oblika praktične pomoči, pri kateri sodelujejo vodja in koordinator storitve, izvajalec storitve, upravičenec, ključni ali odgovorni družinski člani ter prostovoljni sodelavci.
 
   Storitev se prične na zahtevo upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika in vsebuje dva dela.   
 
    Prvi del predstavlja ugotavljanje upravičenosti do storitve, pripravo in sklenitev dogovora o obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve, organiziranje ključnih članov okolja ter izvedbo uvodnih srečanj med izvajalcem in upravičencem ali družino.
 
   Drugi del storitve zajema neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca po dogovorjenih vsebinah in v dogovorjenem obsegu.
 
   Spremembe ali dopolnitve že sklenjenega dogovora o obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve, lahko predlagata izvajalec storitve, upravičenec ali njegov zakoniti zastopnik.
 
d)
Trajanje
 
Strokovna priprava izvajanja storitve v obliki analize primera, priprava dogovora o obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve, organiziranje ključnih članov okolja za sodelovanje pri zagotavljanju pomoči ter izvedba uvodnega srečanja med izvajalcem in upravičencem, traja v povprečju 8 ur na upravičenca oziroma po 12 ur na par.
 
Neposredno izvajanje storitve na upravičenca traja največ do 4 ure dnevno oziroma največ do 20 ur tedensko.
 
e)
Metode dela
 
Socialna oskrba na domu se izvaja po metodi dela s posameznikom in družino, ob uporabi metode dela s skupnostjo, neposredne oblike pomoči upravičencu pa se izvajajo po načelih dobre prakse okolja, v katerem živi upravičenec.
 
f)
Izvajalci storitve
 
Socialno oskrbo na domu izvajajo strokovni delavci, strokovni sodelavci ter laični delavci.
 
Prvi del storitve vodi strokovni delavec iz 69. člena zakona o socialnem varstvu.
 
 Vodenje storitve, koordinacijo izvajalcev in njihovo usmerjanje, sodelovanje z upravičenci pri izvajanju dogovora in pri zapletenih življenjskih situacijah upravičencev, opravlja strokovni delavec iz 69. člena ali strokovni sodelavec iz 70. člena zakona o socialnem varstvu z najmanj višješolsko izobrazbo.
 
 Neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca opravljajo strokovni sodelavci iz 70. člena zakona o socialnem varstvu, ki so končali najmanj srednjo poklicno ali srednjo strokovno šolo, ki izobražuje za socialno oskrbo ali nego.    
 
Pod vodstvom strokovnega delavca lahko opravljajo storitev na domu upravičenca tudi laični delavci z najmanj osnovnošolsko izobrazbo in z opravljenim dodatnim usposabljanjem za socialno oskrbo po verificiranem programu za področje socialnega varstva.
 
g)
Supervizija in izobraževanje
 
Sestavni del storitve sta tudi supervizijski posveti za izvajalce v obsegu 8 ur letno na vsakih 150 upravičencev ter strokovno izpopolnjevanje v obsegu, kot ga določa panožna kolektivna pogodba za posamezno skupino izvajalcev.
 
h)
 Dokumentacija
 
  Osnovna dokumentacija izvajalca obsega evidence o osebnih podatkih upravičenca, vzpostavljene in vodene v skladu z navodili 115. člena zakona o socialnem varstvu, evidence dogovorov o trajanju, vrsti in načinu zagotavljanja storitve, dnevnik opravljenih storitev ter podatke o plačilih ali oprostitvah plačil za storitve.
 
i)
 Normativ storitve
 
  Storitev se organizira po načelu:
 
 – ugotavljanje upravičenosti, priprava dogovora o izvajanju storitve, organizacija ključnih članov okolja in začetno srečanje – 1 strokovni delavec na vsakih 200 upravičencev;
 
vodenje storitve, koordinacija izvajalcev in njihovo usmerjanje, sodelovanje z upravičenci pri izvajanju dogovora in pri zapletenih življenjskih situacijah upravičencev – 1 strokovni delavec na vsakih 200 upravičencev;
 
 – neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca – 20 izvajalcev na vsakih 100 upravičencev oziroma po en izvajalec na vsakih 5 upravičencev.”
 

2. člen

 
Za 6. členom se doda nov 6.a člen, ki se glasi:
 

"6.a člen

 
Socialni servis
 
a)
Opis storitve
 
Socialni servis obsega pomoč pri hišnih in drugih opravilih v primeru otrokovega rojstva, bolezni, v primeru nesreč ter v drugih primerih, ko je ta pomoč potrebna za vključitev osebe v vsakdanje življenje.
 
Socialni servis ne sodi v javno službo.
 
Storitev obsega zlasti:
 
– prinašanje pripravljenih obrokov hrane,
 
– nakup in prinašanje živil ali drugih potrebščin,
 
– priprava drv ali druge kurjave,
 
– nabava ozimnice,
 
– pranje in likanje perila,
 
– vzdrževanje vrta in okolice stanovanja,
 
– temeljito čiščenje in popravila v stanovanju, opremljanje in dekoriranje,
 
– spremljanje pri obiskih trgovin, predstav, sorodnikov ali na počitnicah,
 
– organiziranje in izvajanje drugih oblik družabništva,
 
– pedikerske, frizerske in druge podobne storitve za nego telesa in vzdrževanje videza,
 
– nega hišnih živali,
 
– celodnevno nadzorovanje preko osebnega telefonskega alarma,
 
– kontrola jemanja zdravil,
 
– varovanje in nadziranje stanja uporabnika preko noči.
 
b)
Uporabniki
 
Uporabnik je vsakdo, ki naroči določen del storitve in prevzame obveznost plačila storitve in kritja stroškov v zvezi z opravljeno storitvijo.
 
c)
Postopek
 
Postopek pri opravljanju posameznega dela storitve in obseg storitve določita uporabnik in izvajalec z dogovorom ali s pogodbo.
 
d)
Trajanje
 
Trajanje storitve je odvisno od volje uporabnika in izvajalca in ga določita v dogovoru ali pogodbi.
 
e)
Izvajalci
 
Storitev socialnega servisa lahko izvajajo strokovni sodelavci iz 70. člena zakona o socialnem varstvu, ki so končali srednjo poklicno ali srednjo strokovno šolo, ki izobražuje za socialno oskrbo ali nego.
 
Poleg strokovnih sodelavcev iz prejšnjega odstavka lahko izvajajo storitev tudi osebe, ki imajo končano najmanj srednjo poklicno šolo druge smeri z opravljenim dodatnim usposabljanjem za socialno oskrbo po verificiranem programu za področje socialnega varstva.
 
f)
Dokumentacija
 
Izvajalec je dolžan voditi evidenco storitev za posameznega uporabnika.
 
g)
Normativ storitve
 
Normativ storitve ni določen.”

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window