Navigacija

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Podčetrtek

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 1-43/2008, stran 72 DATUM OBJAVE: 4.1.2008

VELJAVNOST: od 19.1.2008 / UPORABA: od 19.1.2008

RS 1-43/2008

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 19.1.2008 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 17.9.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 1/08

Časovnica

Na današnji dan, 17.9.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 19.1.2008
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

43. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Podčetrtek

 
 
Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US RS), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB in 21/06 – odločba US RS), 3., 7. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06) in 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 66/06, 92/06 in 5/07) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 11. redni seji dne 13. 12. 2007 sprejel
 

O D L O K
o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Podčetrtek

 

I. UVODNE DOLOČBE

 

1. člen

 
Ta odlok ureja na območju Občine Podčetrtek (v nadaljnjem besedilu: občina) način opravljanja obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu: javna služba) tako, da določa:
 
-
organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe,
 
-
vrsto in obseg javnih dobrin javne službe ter njihovo prostorsko razporeditev,
 
-
pogoje za zagotavljanje oskrbe z vodo,
 
-
pravice in obveznosti uporabnikov,
 
-
vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja,
 
-
vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe.
 

2. člen

 
Izrazi uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
 
Pitna voda je voda v skladu s predpisom, ki ureja pitno vodo.
 
Obdelava vode je filtriranje, čiščenje in dezinfekcija vode iz vodnega vira, ki je namenjen oskrbi s pitno vodo.
 
Odjemno mesto je mesto vodovoda, kjer se odčitava poraba pitne vode posameznega porabnika pitne vode. Na posamezno odjemno mesto je lahko priključeno več porabnikov pitne vode, če je v skladu z določbami stanovanjskega zakona zagotovljena porazdelitev stroškov med njimi.
 
Sistem za oskrbo s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu: vodovod) je sistem elementov vodovoda, kot so cevovodi, črpališče, vodohrani in čistilne naprave, ter oprema kot so priključki in hidranti, ki pretežni del rednega obratovanja delujejo kot samostojen vodovodni sistem hidravlično ločen od drugih vodovodov.
 
Javni vodovod je vodovod, ki ga sestavlja en ali več sekundarnih vodovodov, lahko pa tudi en ali več primarnih ali transportnih vodovodov in je namenjen kot občinska javna infrastruktura opravljanju storitev javne službe.
 
Sekundarni vodovod je omrežje cevovodov ter z njimi povezani tehnološki objekti, kot so objekti za dvigovanje ali zmanjševanje tlaka v omrežju in za obdelavo vode na sekundarnem vodovodu, ki je namenjeno za neposredno priključevanje stavb na posameznem poselitvenem območju. V sekundarni vodovod je vključeno tudi vodovodno omrežje, vključno z zunanjimi hidranti in vodovodno omrežje za vzdrževanje javnih površin. Gradbeni inženirski objekti in oprema sekundarnega vodovoda so občinska gospodarska javna infrastruktura.
 
Primarni vodovod je omrežje cevovodov ter z njimi povezani tehnološki objekti, kot so objekti za obdelavo vode, vodohrani in črpališča, ki so namenjeni transportu pitne vode od enega ali več vodnih virov do sekundarnega vodovoda. Gradbeni inženirski objekti in oprema primarnega vodovoda so občinska gospodarska javna infrastruktura.
 
Transportni vodovod je del vodovoda, na katerem ni priključkov neposrednih porabnikov pitne vode in je namenjen za transport vode na večje razdalje od vodnih virov do primarnega vodovoda.
 
Lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo je oskrba prebivalcev s pitno vodo na podlagi vodnega dovoljenja, izdanega v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z vodami, na območjih, kjer se storitve javne službe ne izvajajo.
 
Zasebni vodovod je vodovod, katerega objekti in oprema so v lasti oseb zasebnega prava in namenjeni lastni oskrbi prebivalcev s pitno vodo.
 
Uporabniki vode iz javnega vodovoda so fizične ali pravne osebe, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovoda.
 
Oskrbovalno območje je eno ali več poselitvenih območjih skupaj, ki ga s pitno vodo oskrbuje posamezni vodovod.
 
Hidrantno omrežje so gradbeni inženirski objekti in naprave, s katerimi se voda od vira za oskrbo z vodo dovaja do zunanjih hidrantov, ki se uporabljajo za gašenje požara ali se nanje priključijo gasilna vozila z vgrajenimi črpalkami ali prenosne gasilne črpalke.
 
Upravljalec vodovoda je oseba, ki je v skladu s predpisom občne, ki ureja izvajanje javne službe na njenem območju, pridobila pravico do upravljanja z objekti in opremo vodovoda zaradi opravljanja storitev javne službe in oseba, ki so jo prebivalci, ki se oskrbujejo v okviru lastne oskrbe s prebivalcev oskrbe s pitno vodo, pooblastili za upravljanje z zasebnim vodovodom.
 
Vodovodni priključek je del stavbe in je v lasti uporabnika ter je sestavljen iz:
 
-
priključnega sklopa na sekundarno omrežje,
 
-
dovodne cevi na odseku med javnim vodovodom in obračunskim vodomerom,
 
-
ventila pred obračunskim vodomerom,
 
-
čistilnega kosa (odvisno od nazivnega premera) in montažno demontažnega kosa in
 
-
obračunskega vodomera z nepovratnim ventilom.
 
Meja med vodovodnim priključkom in interno vodovodno napeljavo uporabnika, je spoj med obračunskim vodomerom in ventilom za obračunskim vodomerom.
 
Kataster gospodarske javne infrastrukture je evidenca o objektih gospodarske javne infrastrukture.
 
Drugi pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot je določeno v zakonih in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njihovi podlagi.
 

II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE

 

3. člen

 
Javno službo zagotavlja občina v obliki javnega podjetja (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) na celotnem območju občine v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom.
 
Z objekti in napravami za oskrbo s pitno vodo iz javnega vodovoda na celotnem območju Občine Podčetrtek (v nadaljnjem besedilu: Občina) upravlja in gospodari OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: izvajalec).
 
Občina mora zagotavljati izvajanje storitev javne službe na vseh poselitvenih območjih na območju Občine, razen na poselitvenih območjih, kjer se oskrbujejo iz posameznega vodnega vira manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem ali je letna povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo manj kot 10 m3 pitne vode na dan.
 
Lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo se lahko izvaja na območju Občine, kjer se oskrba s pitno vodo ne zagotavlja v okviru storitev javne službe, če je vodovod v zasebni lasti, vodni vir pa oskrbuje:
 
-
poselitveno območje z manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem in z letno povprečno zmogljivostjo oskrbe s pitno vodo, manjšo od 10 m3 pitne vode na dan.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window