Navigacija

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema pitne vode na območju Občine Šmarješke Toplice

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 59-2813/2011, stran 8624 DATUM OBJAVE: 25.7.2011

VELJAVNOST: od 2.8.2011 / UPORABA: od 2.8.2011

RS 59-2813/2011

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 2.8.2011 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 28.5.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 59/11

Časovnica

Na današnji dan, 28.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 2.8.2011
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2813. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema pitne vode na območju Občine Šmarješke Toplice

 
 
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP (16/10 – popr.)) ter 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07 in 33/10) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 8. redni seji dne 5. 7. 2011 sprejel
 

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema pitne vode na območju Občine Šmarješke Toplice

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(Podlaga za OPPN)

 
S tem odlokom se ob upoštevanju prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Mestne občine Novo mesto, za območje Občine Šmarješke Toplice, sprejme Občinski podrobni prostorski načrt Hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema pitne vode na območju občine Šmarješke Toplice (v nadaljevanju: OPPN), ki ga je izdelalo podjetje GPI gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o., pod številko projekta OPPN-19/2009.
 

2. člen

(Vsebina OPPN)

 
(1)
OPPN vsebuje tekstualni del, grafični del in priloge.
 
(2)
Tekstualni del ima naslednje vsebine:
 
1.
Opis prostorske ureditve
 
2.
Ureditveno območje OPPN
 
3.
Umestitev načrtovanih ureditev v prostor
 
4.
Zasnova projektnih rešitev gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra s pogoji za priključevanje
 
5.
Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščin
 
6.
Rešitve in ukrepi za varstvo okolja, naravnih virov in ohranjanje narave
 
7.
Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
 
8.
Načrt parcelacije
 
9.
Etapnost izvedbe prostorske ureditve
 
10.
Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev ter drugi pogoji in zahteve za izvajanje OPPN.
 
(3)
Kartografski del OPPN vsebuje naslednje grafične načrte:
 
1. Pregledna situacija s
prikazom območja urejanja   M 1:50000
 
2. Načrt namenske rabe
– izsek iz prostorskih
sestavin družbenega plana
MONM              M 1:5000
 
3. DOF s prikazom območja
urejanja            M 1:5000
 
4. TTN s prikazom območja
urejanja            M 1:5000
 
5. DKN s prikazom območja
urejanja            M 1:1000
 
6. Geodetski načrt       M 1:1000
 
7. Geodetski načrt s
prikazom območja urejanja   M 1:1000
 
8. Načrt ureditvenega
območja            M 1:1000
 
9. Načrt parcel in
tehničnih elementov          
za zakoličbo          M 1:1000
 
10. Načrt prometne in       
komunalno-energetske         
infrastrukture         M 1:1000
 
11. Prikaz rešitev in
ukrepov za varstvo okolja in
kulturne dediščine       M 1:1000
 
12. Prikaz vplivov na
sosednja območja        M 1:2500
 
13. Vodohran Gorenja vas –
prerezi            M 1:100/100
 
14. Vodarna Jezero –
prerez             M 1:500
 
15. Karakteristični prečni
prerez – tangenca z državno
cesto             M 1:100.
 
(4)
Priloge OPPN so naslednje:
 
1.
Izvleček iz krovnega prostorskega akta
 
2.
Strokovne podlage
 
3.
Odločba o CPVO
 
4.
Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
 
5.
Obrazložitev in utemeljitev OPPN
 
6.
Povzetek za javnost
 
7.
Seznam aktov in predpisov
 
8.
Ocena stroškov za izvedbo OPPN
 
9.
Spis postopka priprave in sprejemanja OPPN.
 

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

 

3. člen

 
(1)
S tem prostorskim aktom se načrtuje prenova dela obstoječega sistema za oskrbo s pitno vodo na območju Občine Šmarješke Toplice. Prenova je sestavni del projekta celovite prenove vodovodnih sistemov šestih dolenjskih občin (Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Mirna Peč, Straža, Šmarješke Toplice) in njihove povezave v enoten sistem, t. i. regionalni vodovod Dolenjske, s katerim bi zagotovili zanesljivo in varno preskrbo s pitno vodo vsem potrošnikom v vseh razmerah.
 
(2)
Prenova je predvidena zaradi preobremenitve oziroma poddimenzioniranosti omrežja, dotrajanosti, sestave vodovodnih cevi iz azbest-cementa, problema kakovosti vode, nepovezanosti vodovodnih sistemov občin in problema upravljanja lokalnih vodovodov. Cilj prenove je zmanjšanje vodnih izgub, okvar in obratovalnih stroškov, zagotavljanje zadostne količine zdravstveno ustrezne pitne vode na celotnem območju, upravljanja ter preprečevanje potencialnih okužb pitne vode v omrežju.
 
Za doseganje ciljev je predvidena nadgradnja obstoječega vodovodnega omrežja v smislu hidravličnega uravnoteženja in dograditve vodovodnih sistemov vseh vključenih občin, vključno s povečanjem skupne kapacitete vodohranov, njihova povezava v enoten sistem (regionalni vodovod) ter vključitev perifernih vodnih virov in vodovodov, uporaba tehnološko dovršenih postopkov in vgrajevanje kvalitetnih materialov, postopno opuščanje onesnaženih lokalnih vodovodov oziroma oporečnih vodnih virov, obnova lokalnih vodovodov z ustrezno vodo in prenos v upravljanje enotnemu upravljalcu.
 
(3)
Predmet prenove v tem OPPN sta prenosni in distribucijski vodovod, s pripadajočimi objekti, vključno s pripadajočo prometno, energetsko in komunalno infrastrukturo. OPPN tako obravnava gradnjo in posodobitev naslednjih objektov in odsekov vodovodnega omrežja na območju Občine Šmarješke Toplice:
 
-
VODARNA JEZERO (gradnja čistilne naprave za pripravo pitne vode po postopku ultrafiltracije, zmogljivosti 150 l/sek);
 
-
ODSEK 3: VODARNA JEZERO–VODOHRAN SRAČNIK
 
Pododsek 3B: trasa vodovoda s potekom na relaciji »odcep Šmarješke Toplice–Družinska vas«;
 
Pododsek 3C: trasa vodovoda s potekom na relaciji »Sela–VH Sračnik«.
 
-
ODSEK 6: DRUŽINSKA VAS–VH GORENJA VAS
 
Pododsek 6B: črpališče oziroma črpalni jašek Gorenja vas, trasa vodovoda s potekom na relaciji »črpališče–VH Gorenja vas«, ter vodohran Gorenja vas. Slednji se poveča z dodatnimi 200 m3 prostornine, pri čemer se obstoječi 60 m3 vodohran ohranja in služi kot akumulacija za črpališče za vodovod Koglo.
 
Na vseh pododsekih je premer načrtovanega vodovoda DN 150 mm.
 
(4)
Odseka 3 in 6 s pododseki sta dva izmed odsekov v sklopu načrtovane prenove regionalnega vodovoda Dolenjske. Njihovo poimenovanje izhaja iz idejnega projekta Hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema pitne vode na območju Dolenjske (GPI d.o.o., Novo mesto, št. proj. P-59/2007, julij 2008; v nadaljevanju: idejni projekt), v katerem so bile preverjene dimenzije obstoječega in načrtovanega vodovodnega omrežja s pripadajočimi objekti in je podlaga za pripravo OPPN.
 
(5)
Trase pododsekov načrtovanega vodovoda ponekod potekajo vzporedno, a z odmikom približno 3 m od obstoječega vodovoda, ki se opusti. Na nekaterih odsekih pa se trasa vodovoda prestavi z večjo oddaljenostjo od obstoječega vodovoda.
 

III. UREDITVENO OBMOČJE OPPN

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window