Navigacija

Odlok o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2018

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 79-3825/2017, stran 12304 DATUM OBJAVE: 28.12.2017

VELJAVNOST: od 29.12.2017 / UPORABA: od 29.12.2017

RS 79-3825/2017

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 29.12.2017 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 3.6.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 79/17

Časovnica

Na današnji dan, 3.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 29.12.2017
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3825. Odlok o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2018

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) ter 75. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15 in 12/16 – popr. in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 30. redni seji dne 21. 12. 2017 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2018

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

 
S tem odlokom Občina Slovenske Konjice za leto 2018 določa proračun, postopke izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

 
V splošnem delu proračuna so izkazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
 
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
11.874.138
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
10.894.526
70
DAVČNI PRIHODKI
9.266.474
700
Davki na dohodek in dobiček
8.267.974
703
Davki na premoženje
750.000
704
Domači davki na blago in storitve
248.500
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.628.052
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.014.200
711
Takse in pristojbine
10.000
712
Globe in druge denarne kazni
12.000
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
38.000
714
Drugi nedavčni prihodki
553.852
72
KAPITALSKI PRIHODKI
130.000
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
722
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
130.000
73
PREJETE DONACIJE
0
730
Prejete donacije iz domačih virov
0
731
Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
849.612
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
713.769
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
135.843
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
12.679.324
40
TEKOČI ODHODKI
3.001.831
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
651.900
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
99.760
402
Izdatki za blago in storitve
2.036.592
403
Plačila domačih obresti
30.000
409
Rezerve
183.579
41
TEKOČI TRANSFERI
5.203.971
410
Subvencije
43.000
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.380.824
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
322.298
413
Drugi tekoči domači transferi
1.457.849
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
4.110.562
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4.110.562
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
362.960
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
44.500
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
318.460
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–805.186
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750
Prejeta vračila danih posojil
 
751
Prodaja kapitalskih deležev
 
752
Kupnine iz naslova privatizacije
 
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440
Dana posojila
 
441
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
 
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
 
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (50)
2.455.721
50
ZADOLŽEVANJE
2.455.721
500
Domače zadolževanje
2.455.721
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (55)
1.710.000
55
ODPLAČILA DOLGA
1.710.000
550
Odplačila domačega dolga
1.710.000
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–59.465
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
745.721
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
805.186
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12. PRETEKLEGA LETA
153.515
9009
Splošni sklad za drugo
153.515
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku.
 

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window