Navigacija

Zaključni račun proračuna Občine Radeče za leto 2015

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 29-1231/2016, stran 4167 DATUM OBJAVE: 22.4.2016

VELJAVNOST: od 22.4.2016 / UPORABA: od 22.4.2016

RS 29-1231/2016

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 22.4.2016 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 2.6.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 29/16

Časovnica

Na današnji dan, 2.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 22.4.2016
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1231. Zaključni račun proračuna Občine Radeče za leto 2015

 
 
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 18. člena Statuta Občine Radeče je občinski svet na 11. redni seji dne 13. 4. 2016 sprejel
 

Z A K L J U Č N I  R A Č U N  
proračuna Občine Radeče za leto 2015

 

1. člen

 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Radeče za leto 2015.
 

2. člen

 
VIŠINA PRORAČUNA
 
Zaključni račun Občine Radeče za leto 2015 obsega:
 
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/konto/podkonto
2015
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
4.344.517,02
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.031.377,92
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
2.573.249,39
 
700 Davki na dohodek in dobiček
2.258.836,00
 
703 Davki na premoženje
121.935,28
 
704 Domači davki na blago in storitve
192.478,11
 
705 Davki na mednarodno trgovino 
in transakcije
0
 
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
458.128,53
 
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
414.363,13
 
711 Takse in pristojbine
1.133,00
 
712 Denarne kazni
2.290,00
 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
4.733,93
 
714 Drugi nedavčni prihodki
35.608,47
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
32.600,00
 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
32.600,00
 
721 Prihodki od prodaje zalog
0
 
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premoženja
0
73
PREJETE DONACIJE (730+731+732)
51,00
 
730 Prejete donacije iz domačih virov
51,00
 
731 Prejete donacije iz tujine
0
 
732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
1.280.488,10
 
740 Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij
403.852,69
 
741 Prejeta sredstva iz državn. proračuna iz sred. proračuna Evropske unije
876.635,41
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (740+741)
0
 
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
4.227.799,39
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
693.585,22
 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
197.326,09
 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
30.032,50
 
402 Izdatki za blago in storitev
399.402,86
 
403 Plačila domačih obresti
53.944,26
 
409 Rezerve
12.879,51
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
1.843.152,21
 
410 Subvencije
0
 
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
806.970,20
 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
142.995,25
 
413 Drugi tekoči domači transferi
893.186,76
 
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
1.144.127,00
 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.144.127,00
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
546.934,96
 
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
531,04
 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
546.403,92
 
450 Plačila sredstev v proračun Evropske unije
0
III./2
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI) (I.-II.)
116.717,63
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
 
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752+753)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
 
750 Prejeta vračila danih posojil
 
751 Prodaja kapitalskih deležev
 
752 Kupnine iz naslova privatizacije
 
753 Prejeta vračila danih posojil subjektom, vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
 
440 Dana posojila
 
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
 
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
 
443 Povečanje namen. premož. v jav. skladih in drugih prav. osebah jav. prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
 
444 Dana posojila subjektom vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR
VI.
DANA MINUS PREJETA POSOJILA 
IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
 
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
 
50
ZADOLŽEVANJE
 
 
500 Domače zadolževanje
 
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
184.583,36
55
ODPLAČILA DOLGA
184.583,36
 
550 Odplačila domačega dolga
184.583,36
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 
–67.865,73
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–184.583,36
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–116.717,63
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
190.838,42
 

3. člen

 
Stanje sredstev na računih Občine Radeče konec leta 2015 znaša 88.091,37 EUR. Sredstva rezerv za naravne nesreče znašajo 14.193,44 EUR, rezervni sklad za stanovanja pa 35.582,54 EUR.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window