Navigacija

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Industrijska cona Godovič

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 29-1208/2016, stran 4129 DATUM OBJAVE: 22.4.2016

VELJAVNOST: od 7.5.2016 / UPORABA: od 7.5.2016

RS 29-1208/2016

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 7.5.2016 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 2.6.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 29/16

Časovnica

Na današnji dan, 2.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 7.5.2016
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1208. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Industrijska cona Godovič

 
 
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13) je Občinski svet Občine Idrija na 10. seji dne 7. 4. 2016 sprejel
 

O D L O K 
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Industrijska cona Godovič

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(podlaga in predmet odloka)

 
S tem odlokom se na podlagi Občinskega prostorskega načrta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 38/11, 107/13, 12/14 – popr., 53/14; v nadaljevanju OPN) sprejme Občinski podrobni prostorski načrt Industrijska cona Godovič (v nadaljevanju OPPN).
 

2. člen

(sestavni deli OPPN)

 
(1)
OPPN vsebuje tekstualni del, grafični del in priloge.
 
(2)
Tekstualni del OPPN vsebuje:
 
-
splošne določbe,
 
-
območje OPPN,
 
-
opis prostorskih ureditev;
 
-
rešitve načrtovanih objektov in površin ter pogoje in usmeritve za projektiranje in gradnjo,
 
-
zasnovo projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
 
-
rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine in trajnostno rabo naravnih dobrin,
 
-
rešitve in ukrepe za obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
 
-
načrt parcelacije,
 
-
etapnost izvedbe prostorskih ureditev ter druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN,
 
-
velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev,
 
-
prehodne in končne določbe.
 
(3)
Grafični del OPPN obsega:
 
-
List številka 1: Območje občinskega podrobnega načrta s prikazom na digitalnem orto-foto posnetku; merilo 1:2000;
 
-
List številka 2: Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta z obstoječim parcelnim stanjem, gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro; merilo 1:1000;
 
-
List številka 3.1: Prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor – ureditvena situacija; merilo 1:1000;
 
-
List številka 3.2: Prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor – prerezi; merilo 1:1000;
 
-
List številka 3.3: Prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor – prerezi (tipični profili ceste v Ue1); merilo 1:100;
 
-
List številka 4: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro; merilo 1:1000;
 
-
List številka 5: Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji, ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov, ohranjanje narave, obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom; merilo 1:1000;
 
-
List številka 6: Načrt parcelacije s prikazom javnih površin; merilo 1:1000.
 
(4)
Priloge OPPN so:
 
-
Sklep o začetku priprave OPPN za območje Industrijska cona Godovič;
 
-
Izsek iz kartografske dokumentacije k planu;
 
-
Prikaz stanja prostora;
 
-
Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta (Idejna zasnova prometne infrastrukture, Biro Črta d.o.o., dec 2014, Hidrogeološko poročilo, Geologija Idrija d.o.o., april 2015, dopolnitev – november 2015, Ocena možnosti individualnega ponikanja padavinske vode na območju OPPN Godovič, Hidrolab d.o.o., junij 2015);
 
-
Smernice in mnenja;
 
-
Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta.
 

3. člen

(izrazi)

 
(1)
Gradbena parcela po tem odloku je zemljišče, ki predstavlja eno oziroma več celih zemljiških parcel, ki že ali še bodo služile objektu.
 
(2)
Osnovni kubus stavbe je dominantni, največji del stavbe.
 
(3)
Ostali izrazi, definirani v OPN, ohranijo v tem odloku enak pomen, izrazi, ki niso definirani v OPN, pa so skladni z veljavnimi predpisi s področja urejanja prostora in gradnje objektov.
 

II. OBMOČJE OPPN

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window