Navigacija

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Planina PL 24-del

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 3-45/2019, stran 101 DATUM OBJAVE: 11.1.2019

VELJAVNOST: od 12.1.2019 / UPORABA: od 12.1.2019

RS 3-45/2019

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 12.1.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 5.6.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 3/19

Časovnica

Na današnji dan, 5.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 12.1.2019
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

45. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Planina PL 24-del

 
 
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) – v nadalj. ZPNačrt, Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.) ter 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10 in 46/18) je Občinski svet Občine Postojna na 3. redni seji dne 20. 12. 2018 sprejel
 

O D L O K
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Planina PL 24-del

 

1. UVODNE DOLOČBE

 

1. člen

(predmet OPPN)

 
(1)
S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za območje Planina PL 24-del (v nadalj.: OPPN PL 24-del), ki ga je pod številko projekta 015/PA-007 v mesecu septembru 2018 izdelalo podjetje V PROSTORU d.o.o, Ulica 7. maja 2, Ilirska Bistrica.
 
(2)
OPPN PL 24-del določa:
 
-
območje OPPN,
 
-
arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
 
-
načrt parcelacije,
 
-
etapnost izvedbe prostorske ureditve, če je ta potrebna,
 
-
rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
 
-
rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave,
 
-
rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
 
-
pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
 
-
vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora,
 
-
dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev.
 
(3)
Sestavine OPPN PL 24-del so podrobneje obrazložene v tem odloku in grafično prikazane v grafičnem delu OPPN PL 24-del, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na Občini Postojna.
 
(4)
Sestavine OPPN PL 24-del so določene tako podrobno, da je na njihovi podlagi možno izdelati projekte za izdajo gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov.
 

2. člen

(vsebina in oblika OPPN)

 
(1)
OPPN PL 24-del je sestavljen iz odloka in grafičnega dela ter prilog, ki so določene v tem členu.
 
(2)
Odlok o OPPN PL 24-del obsega poglavja:
 
-
uvodne določbe,
 
-
območje OPPN,
 
-
opis vplivov in povezav,
 
-
načrtovane prostorske ureditve,
 
-
načrt parcelacije,
 
-
opis rešitev ter lokacijski pogoji,
 
-
zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske javne infrastrukture,
 
-
etapnost in dopustna odstopanja,
 
-
prostorski ukrepi,
 
-
rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine in trajnostno rabo naravnih dobrin, obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
 
-
usmeritve za določitev meril po prenehanju veljavnosti OPPN,
 
-
končne določbe.
 
(3)
Grafični del OPPN PL 24-del obsega:
 
-
List 1: Prikaz stanja prostora (PNRP, GJI, varovanja), Merilo M 1:3.000,
 
-
List 2.1: Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem in fotografijami območja, Merilo 1:500,
 
-
List 2.2: Prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji, Merilo 1:3.000,
 
-
List 3: Prikaz podrobnejše namenske rabe prostora, Merilo 1:500,
 
-
List 4.1: Koncept prostorske ureditve, Merilo 1:500,
 
-
List 4.2: Prikaz lege objektov na zemljišču s tehničnimi elementi za zakoličbo objektov, Merilo 1:500,
 
-
List 4.3: Prikaz lege objektov na zemljišču s prikazom višinske ureditve, Merilo 1:500,
 
-
List 5: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo, Merilo 1:500,
 
-
List 6: Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave ter kulturne dediščine, za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom in poplavna varnost, Merilo 1:1.000,
 
-
List 7: Načrt parcelacije s tehničnimi elementi za zakoličbo parcel in s prikazom javnega dobra, Merilo 1:500.
 
(4)
Priloge Odloka o OPPN PL 24-del so:
 
-
Izvleček iz strateškega prostorskega akta, ki se nanaša na obravnavano prostorsko ureditev,
 
-
Prikaz stanja prostora (izdelovalec V prostoru d.o.o., št. proj.: 15/PA-007, junij 2017),
 
-
Strokovne podlage za pripravo OPPN PL 24-del: Idejna zasnova ureditve območja OPPN (izdelovalec V prostoru d.o.o., št. proj.: 15/PA-007, julij 2017), Hidrološko hidravlična presoja za načrtovane posege v prostor (izdelovalec GLG projektiranje d.o.o., št. proj.: 774-kpn/2017, september 2017), elaborat Prometne ureditve za OPPN za območje Planina PL 24-del (izdelovalec GLG projektiranje d.o.o., št. proj.: 775-PROM/2017, december 2017) in Idejna rešitev elektroenergetskega napajanja OPPN za območje Planina PL 24-del (izdelovalec: Energo-pro d.o.o., št. proj.: E-_/2017, december 2017),
 
-
Sklep o pripravi OPPN PL 24-del,
 
-
Smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora,
 
-
Obrazložitev in utemeljitev OPPN PL 24-del,
 
-
Povzetek za javnost,
 
-
Spis postopka priprave in sprejemanja OPPN PL 24-del.
 

3. člen

(oblika OPPN)

 
OPPN PL 24-del je izdelan v digitalni in analogni obliki.
 

2. OBMOČJE OPPN PL 24-DEL

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window