Navigacija

Pravilnik o evidenci organizacij proizvajalcev, združenj organizacij proizvajalcev in skupin proizvajalcev za skupno trženje

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 64-3048/2018, stran 9624 DATUM OBJAVE: 28.9.2018

VELJAVNOST: od 29.9.2018 / UPORABA: od 29.9.2018

RS 64-3048/2018

Verzija 3 / 3

Čistopis se uporablja od 12.3.2022 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.10.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 64/18, 7/20, 35/22

Časovnica

Na današnji dan, 7.10.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 12.3.2022
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3048. Pravilnik o evidenci organizacij proizvajalcev, združenj organizacij proizvajalcev in skupin proizvajalcev za skupno trženje

 
Na podlagi petega odstavka 152. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 - ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 

P R A V I L N I K
o evidenci organizacij proizvajalcev, združenj organizacij proizvajalcev in skupin proizvajalcev za skupno trženje

 

1. člen

(vsebina)

 
Ta pravilnik določa podrobnejšo vsebino evidence organizacij proizvajalcev, združenj organizacij proizvajalcev in skupin proizvajalcev za skupno trženje (v nadaljnjem besedilu: evidenca) za izvajanje:
 
1.
Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o določitvi pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike (strateški načrti SKP) in se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ter o razveljavitvi uredb (EU) št. 1305/2013 in (EU) št. 1307/2013 (UL L št. 435 z dne 6. 12. 2021, str. 1);
 
2.
Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2021/2116 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 (UL L 435 z dne 6. 12. 2021, str. 187);
 
3.
Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2021/2117 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o spremembi uredb (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov, (EU) št. 1151/2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil, (EU) št. 251/2014 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb aromatiziranih vinskih proizvodov in (EU) št. 228/2013 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije PE/66/2021/REV/1 (UL L 435 z dne 6. 2. 2021, str. 262);
 
4.
Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2017/891 z dne 13. marca 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s sektorjema sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave, dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s kaznimi, ki se uporabijo v teh sektorjih, in spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 (UL L št. 138 z dne 25. 5. 2017, str. 4), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/2245 z dne 12. oktobra 2021 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/891 glede izračuna vrednosti tržne proizvodnje organizacij proizvajalcev v sektorju sadja in zelenjave (UL L št. 453 z dne 17. 12. 2021, str. 3), in
 
5.
Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2017/892 z dne 13. marca 2017 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s sektorjema sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (UL L št. 138 z dne 25. 5. 2017, str. 57), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/725 1146 z dne 4. maja 2021 o odstopanju glede leta 2021 od izvedbenih uredb (EU) št. 809/2014, (EU) št. 180/2014, (EU) št. 181/2014, (EU) 2017/892, (EU) 2016/1150, (EU) 2018/274, (EU) št. 615/2014 in (EU) 2015/1368 v zvezi z nekaterimi upravnimi pregledi in pregledi na kraju samem, ki se uporabljajo na področju skupne kmetijske politike (UL L št. 155 z dne 5. 5. 2021, str. 8).
 

2. člen

(zavezanec za vpis v evidenco in sporočanje podatkov)

 
Zavezanec za vpis v evidenco in sporočanje podatkov je v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, organizacija proizvajalcev, združenje organizacij proizvajalcev in skupina proizvajalcev za skupno trženje (v nadaljnjem besedilu: skupina proizvajalcev).
 

3. člen

(obseg proizvodnje)

 
(1)
Obseg proizvodnje člana organizacije proizvajalcev je:
 
1.
če gre za organizacijo proizvajalcev v sektorjih sadje in zelenjava, oljčno olje in namizne oljke ter hmelj: površina in količina posameznih vrst kmetijskih pridelkov iz sektorja, za katerega je organizacija proizvajalcev priznana;
 
2.
če gre za organizacijo proizvajalcev v sektorju mleka in mlečnih proizvodov: oddana količina mleka;
 
3.
če gre za organizacijo proizvajalcev v sektorju prašičjega mesa: stalež prašičev in število prašičev, prodanih preko organizacije proizvajalcev.
 
(2)
Ne glede na prejšnji odstavek je obseg proizvodnje člana organizacije proizvajalcev, ki je v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, pravna oseba, ki je registrirana v skladu z zakonom, ki ureja zadruge, ali zakonom, ki ureja gospodarske družbe, ki združuje proizvajalce kmetijskih pridelkov iz sektorja, za katerega je organizacija proizvajalcev priznana (v nadaljnjem besedilu: član združevalec), vsota obsegov proizvodnje proizvajalcev, ki jih združuje, pri čemer se obseg proizvodnje proizvajalca določi na enak način kot obseg proizvodnje člana organizacije proizvajalcev iz prejšnjega odstavka.
 
(3)
Obseg proizvodnje člana skupine proizvajalcev je:
 
1.
če gre za skupino proizvajalcev v sektorjih sladkorna pesa, konoplja, krušna pšenica, grozdje za vino, krompir, žita, pivovarski ječmen, oljčno olje in namizne oljke ali oljne buče: površina, na kateri se pridelujejo kmetijski pridelki iz sektorja, za katerega je skupina proizvajalcev priznana;
 
2.
če gre za skupino proizvajalcev v sektorjih sadje in zelenjava, zelišča in okrasne rastline: obseg primerljivih kmetijski površin, na katerih se pridelujejo kmetijski pridelki iz sektorja, za katerega je skupina proizvajalcev priznana (v nadaljnjem besedilu: PKP);
 
3.
če gre za skupino proizvajalcev v sektorjih meso, mesni izdelki in žive živali goveda ter meso, mesni izdelki in žive živali drobnice ter gojene divjadi: število glav velike živine iz sektorja, za katerega je skupina proizvajalcev priznana (v nadaljnjem besedilu: GVŽ);
 
4.
če gre za skupino proizvajalcev v sektorju čebelji proizvodi: število čebeljih družin, ki jih ima član skupine proizvajalcev v reji;
 
5.
če gre za skupino proizvajalcev v sektorju kmetijski proizvodi iz sheme kakovosti ekološka pridelava in predelava: obseg PKP oziroma število GVŽ, ki izpolnjujejo zahteve iz predpisov, ki urejajo ekološko kmetovanje;
 
6.
če gre za skupino proizvajalcev v sektorju gozdni lesni proizvodi: površina gozdnih zemljišč, ki jih ima član skupine proizvajalcev v lasti ali solasti;
 
7.
če gre za skupino proizvajalcev v sektorju vino: količina vina, ki ga je pridelal član skupine proizvajalcev.
 
(4)
Podatki o obsegu proizvodnje člana organizacije proizvajalcev iz prvega odstavka tega člena in člana skupine proizvajalcev iz prejšnjega odstavka se pridobijo na naslednje načine:
 
1.
površina kmetijskih pridelkov iz 1. točke prvega odstavka tega člena ter 1. točke prejšnjega odstavka se prevzame iz zbirne vloge člana organizacije proizvajalcev ali člana skupine proizvajalcev, vložene v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike (v nadaljnjem besedilu: zbirna vloga), za koledarsko leto, za katero se sporočajo podatki v skladu s 5. členom tega pravilnika, pri čemer se upošteva ugotovljena površina v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike;
 
2.
obseg PKP iz 2. in 5. točke prejšnjega odstavka se določi na podlagi ugotovljene površine vrste rabe GERK oziroma kmetijske rastline iz zbirne vloge;
 
3.
količina posameznih vrst kmetijskih pridelkov iz 1. točke prvega odstavka tega člena:
 
-
če gre za organizacijo proizvajalcev v sektorju sadje in zelenjava, količino posameznih vrst sadja, zelenjave in zelišč sporoči organizacija proizvajalcev v skladu s 5. členom tega pravilnika,
 
-
če gre za organizacijo proizvajalcev v sektorju oljčno olje in namizne oljke, se količina oljk in oljčnega olja prevzame iz registra kmetijskih gospodarstev na dan 28. februar leta, ki sledi letu, za katero se sporočajo podatki v skladu s 5. členom tega pravilnika,
 
-
če gre za organizacijo proizvajalcev v sektorju hmelj, se količina hmelja prevzame iz evidence pridelka hmelja v skladu s predpisom, ki ureja certificiranje pridelka hmelja in promet s hmeljem, na dan 15. december v letu, za katero se sporočajo podatki v skladu s 5. členom tega pravilnika;
 
4.
oddano količino mleka iz 2. točke prvega odstavka tega člena sporoči organizacija proizvajalcev v skladu s 5. členom tega pravilnika;
 
5.
stalež prašičev iz 3. točke prvega odstavka tega člena se prevzame iz evidence imetnikov rejnih živali in evidence rejnih živali v skladu s predpisom, ki ureja evidenco imetnikov rejnih živali in evidenco rejnih živali (v nadaljnjem besedilu: evidenca imetnikov rejnih živali in evidenca rejnih živali), pri čemer se upošteva stalež živali na dan 1. februar koledarskega leta pred vložitvijo vloge za priznanje organizacije proizvajalcev;
 
6.
število prodanih prašičev iz 3. točke prvega odstavka tega člena sporoči organizacija proizvajalcev v skladu s 5. členom tega pravilnika;
 
7.
GVŽ iz 3. in 5. točke prejšnjega odstavka se določi na podlagi staleža rejnih živali iz evidence imetnikov rejnih živali in evidence rejnih živali na dan 1. februar v letu, za katero se sporočajo podatki v skladu s 5. členom tega pravilnika;
 
8.
število čebeljih družin v reji iz 4. točke prejšnjega odstavka se prevzame iz centralnega registra čebelnjakov, na dan 30. junij v letu, za katero se sporočajo podatki v skladu s 5. členom tega pravilnika;
 
9.
površina gozdnih zemljišč v lasti ali solasti, vključno s solastniškim deležem, iz 6. točke prejšnjega odstavka se prevzame iz zemljiškega katastra;
 
10.
količina vina iz 7. točke prejšnjega odstavka se prevzame iz registra pridelovalcev grozdja in vina ter je količina vina, prijavljena v register pridelovalcev grozdja in vina, letnika, ki je enak koledarskemu letu, za katero se sporočajo podatki v skladu s 5. členom tega pravilnika.
 
(5)
Obseg proizvodnje organizacije proizvajalcev ali skupine proizvajalcev je vsota obsegov proizvodnje članov organizacije proizvajalcev ali skupine proizvajalcev.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window