Navigacija

Odlok o proračunu Občine Radeče za leto 2011

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 13-572/2011, stran 1594 DATUM OBJAVE: 28.2.2011

VELJAVNOST: od 1.3.2011 / UPORABA: od 1.3.2011

RS 13-572/2011

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.3.2011 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 28.1.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 13/11

Časovnica

Na današnji dan, 28.1.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.3.2011
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

572. Odlok o proračunu Občine Radeče za leto 2011

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 14/10 in 84/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN in 107/10) in 100. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB1 in 110/09) je Občinski svet Občine Radeče na 6. seji dne 18. 2. 2011 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Radeče za leto 2011

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
S tem odlokom se za Občino Radeče za leto 2011 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
 
+--------+--------------------------------------+---------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |     v EUR|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |Skupina/Podskupina          |      2011|
|    |kontov/konto/podkonto         |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)  |  6.582.234,00|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |  3.933.420,00|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)   |  3.245.358,00|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček    |  2.623.358,00|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |703 Davki na premoženje        |   225.000,00|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve |   397.000,00|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |705 Davki na mednarodno trgovino in  |       –|
|    |transakcije              |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |706 Drugi davki            |       –|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI           |   688.062,00|
|    |(710+711+712+713+714)         |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki od |   479.300,00|
|    |premoženja              |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |711 Takse in pristojbine       |    2.000,00|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |712 Denarne kazni           |   21.000,00|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in   |    9.300,00|
|    |storitev               |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki      |   176.462,00|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)   |   959.516,00|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih   |   330.606,00|
|    |sredstev               |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog     |       –|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in  |   628.910,00|
|    |nematerialnega premoženja       |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|73   |PREJETE DONACIJE (730+731+732)    |   10.000,00|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov |   10.000,00|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine    |       –|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |732 Donacije za odpravo posledic   |       –|
|    |naravnih nesreč            |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)     |  1.629.298,00|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih   |   686.204,00|
|    |javno finančnih institucij      |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državn.    |   943.094,00|
|    |proračuna iz sred. proračuna Evropske |        |
|    |unije                 |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|78   |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE  |   50.000,00|
|    |(740+741)               |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |787 Prejeta sredstva od drugih    |   50.000,00|
|    |evropskih institucij         |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)    |  7.392.234,00|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) |   857.256,00|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |   341.577,00|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za     |   50.540,00|
|    |socialno varnost           |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitev   |   371.589,00|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |403 Plačila domačih obresti      |   56.100,00|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |409 Rezerve              |   37.450,00|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI           |  2.196.087,00|
|    |(410+411+412+413+414)         |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |410 Subvencije            |   41.500,00|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |411 Transferi posameznikom in     |   411.766,00|
|    |gospodinjstvom            |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |412 Transferi neprofitnim       |   178.459,00|
|    |organizacijam in ustanovam      |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi   |  1.564.362,00|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino     |       –|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)      |  3.864.029,00|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih     |  3.864.029,00|
|    |sredstev               |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)   |   474.862,00|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim  |   42.000,00|
|    |in fizičnim osebam, ki niso      |        |
|    |proračunski uporabniki        |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |432 Investicijski transferi      |   432.862,00|
|    |proračunskim uporabnikom       |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |450 Plačila sredstev v proračun    |       –|
|    |Evropske unije            |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|III./2 |PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (I. – |  –810.000,00|
|    |II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ  |        |
|    |ODHODKI)               |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |   10.000,00|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |        |
|    |(750+751+752+753)           |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |   10.000,00|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil   |       –|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev    |   10.000,00|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije |       –|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |753 Prejeta vračila danih posojil   |       –|
|    |subjektom, vključenim v enotno    |        |
|    |upravljanje sredstev sistema EZR   |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |   10.000,00|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |   10.000,00|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |440 Dana posojila           |       –|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev in |   10.000,00|
|    |naložb                |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova |       –|
|    |privatizacije             |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |443 Povečanje namen. premož. v jav.  |       –|
|    |skladih in drugih prav. osebah jav.  |        |
|    |prava, ki imajo premoženje v svoji  |        |
|    |lasti                 |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |444 Dana posojila subjektom      |       –|
|    |vključenim v enotno upravljanje    |        |
|    |sredstev sistema EZR         |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|VI.   |DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN    |      0,00|
|    |SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-  |        |
|    |V.)                  |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA          |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500+501)        |  1.070.000,00|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE             |  1.070.000,00|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |500 Domače zadolževanje        |  1.070.000,00|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550)         |   260.000,00|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA            |   260.000,00|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga     |   260.000,00|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|IX.   |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU  |      0,00|
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)      |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)     |   810.000,00|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)    |   810.000,00|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.  |    8.370,00|
|    |12. PRETEKLEGA LETA          |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine www.radece.si in na oglasni deski v hodniku Občine Radeče.
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke podkonta.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window