Navigacija

Zaključni račun proračuna Občine Radeče za leto 2010

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 35-1793/2011, stran 4779 DATUM OBJAVE: 13.5.2011

VELJAVNOST: od 13.5.2011 / UPORABA: od 13.5.2011

RS 35-1793/2011

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 13.5.2011 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 22.9.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 35/11

Časovnica

Na današnji dan, 22.9.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 13.5.2011
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1793. Zaključni račun proračuna Občine Radeče za leto 2010

 
 
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 18. člena Statuta Občine Radeče je občinski svet na 7. redni seji dne 14. 4. 2011 sprejel
 

Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Radeče za leto 2010

 

1. člen

 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Radeče za leto 2010.
 

2. člen

 
Višina proračuna
 
-------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          v EUR
-------------------------------------------------------------
    Skupina/Podskupina
    kontov/konto/podkonto              2010
-------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)   3.860.675,00
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)         3.656.276,00
70   DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)    3.033.162,00
    700 Davki na dohodek in dobiček     2.639.849,00
    703 Davki na premoženje          155.022,00
    704 Domači davki na blago in storitve   238.291,00
    705 Davki na mednarodno trgovino
    in transakcije                   –
    706 Drugi davki                   –
71   NEDAVČNI PRIHODKI             623.114,00
    (710+711+712+713+714)
    710 Udeležba na dobičku in dohodki
    od premoženja               414.623,00
    711 Takse in pristojbine           1.174,00
    712 Denarne kazni               302,00
    713 Prihodki od prodaje blaga in
    storitev                   4.235,00
    714 Drugi nedavčni prihodki        202.780,00
72   KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)          –
    720 Prihodki od prodaje osnovnih
    sredstev                      –
    721 Prihodki od prodaje zalog            –
    722 Prihodki od prodaje zemljišč
    in nematerialnega premoženja            –
73   PREJETE DONACIJE (730+731+732)           –
    730 Prejete donacije iz domačih virov        –
    731 Prejete donacije iz tujine           –
    732 Donacije za odpravo posledic
    naravnih nesreč                   –
74   TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)       204.399,00
    740 Transferni prihodki iz drugih
    javno finančnih institucij         204.399,00
    741 Prejeta sredstva iz državn.
    proračuna iz sred. proračuna Evropske
    unije                        –
78   PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
    (740+741)                      –
    787 Prejeta sredstva od drugih
    evropskih institucij                –
II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)     3.784.111,00
40   TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)    580.418,00
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   247.582,00
    401 Prispevki delodajalcev za socialno
    varnost                   36.065,00
    402 Izdatki za blago in storitev      259.817,00
    403 Plačila domačih obresti         14.463,00
    409 Rezerve                 22.491,00
41   TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)  2.018.462,00
    410 Subvencije               40.171,00
    411 Transferi posameznikom
    in gospodinjstvom             379.651,00
    412 Transferi neprofitnim
    organizacijam in ustanovam         151.982,00
    413 Drugi tekoči domači transferi    1.446.658,00
    414 Tekoči transferi v tujino            –
42   INVESTICIJSKI ODHODKI (420)       1.079.112,00
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  1.079.112,00
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)     106.119,00
    431 Investicijski transferi pravnim
    in fizičnim osebam, ki niso
    proračunski uporabniki           60.530,00
    432 Investicijski transferi
    proračunskim uporabnikom          45.589,00
    450 Plačila sredstev v proračun
    evropske unije                   –
III./2 (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
    (I. – II.)                 76.564,00
-------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV
    IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
    IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752+753)                  –
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            –
    750 Prejeta vračila danih posojil          –
    751 Prodaja kapitalskih deležev           –
    752 Kupnine iz naslova privatizacije        –
    753 Prejeta vračila danih posojil
    subjektom, vključenim v enotno           –
    upravljanje sredstev sistema EZR
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV (440+441+442+443)              –
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV (440+441+442+443)              –
    440 Dana posojila                  –
    441 Povečanje kapitalskih deležev
    in naložb                      –
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
    privatizacije                    –
    443 Povečanje namen. premož. v jav.
    skladih in drugih prav. osebah jav.
    prava, ki imajo premoženje v svoji
    lasti                        –
    444 Dana posojila subjektom vključenim
    v enotno upravljanje sredstev sistema EZR      -
VI.   DANA MINUS PREJETA POSOJILA
    IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽE (IV.-V.)     0,00
-------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500+501)               –
50   ZADOLŽEVANJE                    –
    500 Domače zadolževanje               –
VIII.  ODPLAČILA DOLGA (550)           117.674,00
55   ODPLAČILA DOLGA              117.674,00
    550 Odplačila domačega dolga        117.674,00
IX.   SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
    NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    –41.110,00
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)       –117.674,00
XI.   NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)       –76.564,00
XII.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12
    PRETEKLEGA LETA               6.658,96
-------------------------------------------------------------
 
Zaključni račun Občine Radeče za leto 2010 obsega:
 

3. člen

 
Stanje sredstev na računih Občine Radeče konec leta 2010 znaša 8.370,01 EUR. Sredstva rezerv za naravne nesreče znašajo 14.193,44 EUR, rezervni sklad za stanovanja pa 38.278,43 EUR.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window