Navigacija

Odlok o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2018

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 61-2921/2017, stran 8317 DATUM OBJAVE: 2.11.2017

VELJAVNOST: od 3.11.2017 / UPORABA: od 3.11.2017

RS 61-2921/2017

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 3.11.2017 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 2.6.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 61/17

Časovnica

Na današnji dan, 2.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 3.11.2017
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2921. Odlok o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2018

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr.. 101/13 in 55/15 – ZFisP) ter 14. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 6. izredni seji dne 28. 10. 2017 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2018

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
S tem odlokom se za Občino Kostanjevica na Krki za leto 2018 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
 
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Konto 
Naziv konta
Proračun 
leta 2018
1
2
3
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
3.380.951
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.523.773
70
DAVČNI PRIHODKI 
1.901.489
 
700 Davki na dohodek in dobiček
1.688.159
 
703 Davki na premoženje
167.120
 
704 Domači davki na blago in storitve
46.110
 
706 Drugi davki in prispevki
100
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
622.284
 
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
191.584
 
711 Takse in pristojbine
2.500
 
712 Globe in druge denarne kazni
2.900
 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
200
 
714 Drugi nedavčni prihodki
425.100
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
299.589
 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
78.797
 
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev
220.792
73
PREJETE DONACIJE 
3.000
 
730 Prejete donacije iz domačih virov
3.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI
554.589
 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
179.469
 
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav
375.120
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.745.770
40
TEKOČI ODHODKI 
830.505
 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
134.570
 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
21.430
 
402 Izdatki za blago in storitve
651.905
 
403 Plačila domačih obresti
7.600
 
409 Rezerve
15.000
41
TEKOČI TRANSFERI 
1.070.854
 
410 Subvencije
70.800
 
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
644.660
 
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
65.911
 
413 Drugi tekoči domači transferi
289.483
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
1.824.880
 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.824.880
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
19.530
 
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
16.000
 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
3.530
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–364.819
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
0
 
750 Prejeta vračila danih posojil
0
 
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
 
440 Dana posojila
0
 
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
 
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
300.000
 
500 Domače zadolževanje
300.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
82.896
 
550 Odplačila domačega dolga
82.896
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–147.715
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
217.104
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
364.819
XII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
 
 
9009 Splošni sklad za drugo 
150.000
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Kostanjevica na Krki.
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
 

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

 
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
 
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka.
 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
 
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window