Navigacija

Odlok o proračunu Občine Radeče za leto 2018

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 79-3815/2017, stran 12286 DATUM OBJAVE: 28.12.2017

VELJAVNOST: od 29.12.2017 / UPORABA: od 29.12.2017

RS 79-3815/2017

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 29.12.2017 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 29.5.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 79/17

Časovnica

Na današnji dan, 29.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 29.12.2017
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3815. Odlok o proračunu Občine Radeče za leto 2018

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13, 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617) in 100. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB1, 110/09, 92/12) je Občinski svet Občine Radeče na 19. redni seji dne 21. 12. 2017 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Radeče za leto 2018

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
S tem odlokom se za Občino Radeče za leto 2018 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
 
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto 
2018
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
4.520.678,61
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.807.177,00
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
2.981.165,00
 
700 Davki na dohodek in dobiček
2.515.165,00
 
703 Davki na premoženje
245.000,00
 
704 Domači davki na blago in storitve
221.000,00
 
706 Drugi davki
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
826.012,00
 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
727.512,00
 
711 Takse in pristojbine
3.000,00
 
712 Globe in druge denarne kazni
6.500,00
 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
11.000,00
 
714 Drugi nedavčni prihodki
78.000,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
153.001,61
 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
45.500,00
 
721 Prihodki od prodaje zalog
 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
107.501,61
73
PREJETE DONACIJE (730+731+732)
30.000,00
 
730 Prejete donacije iz domačih virov
30.000,00
 
731 Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
530.500,00
 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
230.500,00
 
741 Prejeta sredstva iz državn. proračuna iz sred. proračuna Evropske unije
300.000,00
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (787)
 
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
5.251.255,48
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
895.146,44
 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
255.734,44
 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
42.010,00
 
402 Izdatki za blago in storitev
484.902,00
 
403 Plačila domačih obresti
60.000,00
 
409 Rezerve
52.500,00
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
2.168.343,10
 
410 Subvencije
13.500,00
 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
884.700,00
 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
215.941,00
 
413 Drugi tekoči domači transferi
1.054.202,10
 
414 Tekoči transferi v tujino
-
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
2.106.998,94
 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.106.998,94
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
80.767,00
 
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
59.700,00
 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
21.067,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI) 
–730.576,87
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752+753)
5.758,91
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
5.758,91
 
750 Prejeta vračila danih posojil
 
751 Prodaja kapitalskih deležev
5.758,91
 
752 Kupnine iz naslova privatizacije
 
753 Prejeta vračila danih posojil subjektom, vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
 
440 Dana posojila
 
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
 
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
 
443 Povečanje namen. premož. v jav. skladih in drugih prav. osebah jav. prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
5.758,91
C.
RAČUN FINANCIRANJA
 
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
500.000,00
50
ZADOLŽEVANJE
500.000,00
 
500 Domače zadolževanje
500.000,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
266.000,00
55
ODPLAČILA DOLGA
266.000,00
 
550 Odplačila domačega dolga
266.000,00
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 
0,00
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)
234.000,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
730.576,87
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
500.000,00
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine www.radece.si in na oglasni deski v hodniku Občine Radeče.
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke podkonta.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window