Navigacija

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Rogatec

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 19-683/2014, stran 2277 DATUM OBJAVE: 17.3.2014

VELJAVNOST: od 1.4.2014 / UPORABA: od 1.4.2014

RS 19-683/2014

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.4.2014 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 30.5.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 19/14

Časovnica

Na današnji dan, 30.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.4.2014
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

683. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Rogatec

 
 
Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 Skl. US) in 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06, 27/06, 50/10, 56/11) je Občinski svet Občine Rogatec na 5. izredni seji dne 27. 2. 2014 sprejel
 

O D L O K
o Občinskem prostorskem načrtu Občine Rogatec

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(predmet odloka)

 
Občina Rogatec s tem odlokom, v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04; v nadaljevanju: SPRS) in Prostorskim redom Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04; v nadaljevanju: PRS), sprejme temeljni prostorski akt Občine Rogatec, to je Občinski prostorski načrt Občine Rogatec (v nadaljevanju: prostorski načrt ali OPN Občine Rogatec), ki določa strateške usmeritve prostorskega razvoja občine, namensko rabo prostora ter prostorske izvedbene pogoje za poseganje v prostor.
 

2. člen

(razlaga pojmov in kratic uporabljenih v odloku)

 
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, katerih pomen ni izrecno določen v tem odloku, imajo enak pomen, kot ga določajo predpisi s področja prostorskega načrtovanja in graditve objektov ter drugi veljavni predpisi.
 

3. člen

(vsebina in oblika OPN)

 
(1)
Prostorski načrt vsebuje strateški in izvedbeni del.
 
(2)
Strateški del določa:
 
1.
izhodišča in cilje prostorskega razvoja občine,
 
2.
zasnovo prostorskega razvoja občine,
 
3.
zasnovo gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra lokalnega pomena,
 
zasnovo poselitve:
 
4.
okvirna območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana,
 
5.
okvirna območja razpršene poselitve,
 
usmeritve za prostorski razvoj občine:
 
6.
usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo,
 
7.
usmeritve za razvoj v krajini,
 
8.
usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč,
 
9.
usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev.
 
(3)
Izvedbeni del določa:
 
1.
enote urejanja prostora,
 
2.
območja namenske rabe prostora,
 
3.
prostorske izvedbene pogoje,
 
4.
območja, za katera se pripravi občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju: OPPN).
 
(4)
Občinski prostorski načrt Občine Rogatec vsebuje tekstualni in grafični del.
 
(5)
Strateški del OPN vsebuje naslednje grafične prikaze:
 
1.
Zasnova prostorskega razvoja (M 1:35 000),
 
2.
Zasnova omrežij gospodarske javne infrastrukture (M 1:35 000),
 
3.
Zasnova okvirnih območij naselij, vključno z območji razpršene gradnje in okvirnih območij razpršene poselitve (M 1:35 000),
 
4.
Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo (M 1:35 000),
 
5.
Usmeritve za razvoj v krajini (M 1:35 000) ter
 
6.
Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč (M 1:35 000).
 
(6)
Izvedbeni del OPN vsebuje naslednje grafične prikaze:
 
1.
Pregledna karta občine z razdelitvijo na liste (M 1: 50 000),
 
2.
Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture (M 1:50 000),
 
3.
Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev (M 1:5 000) ter
 
4.
Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture (M 1:5 000).
 
(7)
Obvezne priloge OPN Občine Rogatec so:
 
1.
izvleček iz hierarhično višjih aktov,
 
2.
prikaz stanja prostora (tekstualni in grafični del),
 
3.
strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve v OPN,
 
4.
smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
 
5.
obrazložitev in utemeljitev OPN in
 
6.
povzetek za javnost.
 

II. STRATEŠKI DEL PROSTORSKEGA NAČRTA

 

1 Izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window