Navigacija

Odlok o proračunu Občine Prebold za leto 2018

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 2-72/2017, stran 316 DATUM OBJAVE: 13.1.2017

VELJAVNOST: od 22.12.2016 / UPORABA: od 22.12.2016

RS 2-72/2017

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 22.12.2016 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 4.8.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 2/17

Časovnica

Na današnji dan, 4.8.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 22.12.2016
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

72. Odlok o proračunu Občine Prebold za leto 2018

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 98. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13 in 45/14) je Občinski svet Občine Prebold na 19. redni seji dne 22. 12. 2016 sprejel
 

O D L O K 
o proračunu Občine Prebold za leto 2018

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
S tem odlokom se za Občino Prebold za leto 2018 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
 
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
 
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun leta 2018
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
3.994.094
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.799.510
70
DAVČNI PRIHODKI
3.144.630
 
700 Davki na dohodek in dobiček
2.708.310
 
703 Davki na premoženje
379.620
 
704 Domači davki na blago in storitve
56.500
 
706 Drugi davki
200
71
NEDAVČNI PRIHODKI
654.880
 
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
495.880
 
711 Takse in pristojbine
4.000
 
712 Globe in druge denarne kazni
2.000
 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
21.000
 
714 Drugi nedavčni prihodki
132.000
72
KAPITALSKI PRIHODKI
90.000
 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
40.000
 
721 Prihodki od prodaje zalog
0
 
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev
50.000
73
PREJETE DONACIJE
0
 
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
 
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
104.584
 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
159.481
 
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.793.881
40
TEKOČI ODHODKI
962.047
 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
236.976
 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
36.950
 
402 Izdatki za blago in storitve
629.221
 
403 Plačila domačih obresti
20.000
 
409 Rezerve
38.900
41
TEKOČI TRANSFERI
1.689.033
 
410 Subvencije
210.100
 
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
1.000.680
 
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
115.312
 
413 Drugi tekoči domači transferi
362.942
 
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
937.100
 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
937.100
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
205.700
 
431 Investicijski transferi pravnim 
in fiz. osebam, ki niso PU
170.500
 
432 Investicijski transferi PU
35.200
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
200.213
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
 
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
 
750 Prejeta vračila danih posojil
 
 
751 Prodaja kapitalskih deležev
 
 
752 Kupnine iz naslova privatizacije
 
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
 
440 Dana posojila
 
 
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
 
 
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
 
 
443 Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
 
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
 
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
 
50
ZADOLŽEVANJE
 
 
500 Domače zadolževanje
 
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
 
55
ODPLAČILA DOLGA
197.590
 
550 Odplačila domačega dolga
197.590
IX.
SPREMEMBE STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU
2.623
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–197.590
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
200.213
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
0
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Prebold.
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
 

2. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window