Navigacija

Odlok o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2018

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 79-3839/2017, stran 12323 DATUM OBJAVE: 28.12.2017

VELJAVNOST: od 29.12.2017 / UPORABA: od 1.1.2018

RS 79-3839/2017

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 29.5.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 79/17

Časovnica

Na današnji dan, 29.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.1.2018
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3839. Odlok o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2018

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617) in 79. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07, 33/10) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 26. redni seji dne 19. 12. 2017 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2018

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
S tem odlokom se za Občino Šmarješke Toplice za leto 2018 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
 
   
v eurih
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
Skupina/Podskupina kontov/Konto
Proračun leta 2018
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
3.826.054
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.754.910
70
DAVČNI PRIHODKI
2.357.022
 
700 Davki na dohodek in dobiček
2.052.484
 
703 Davki na premoženje
190.737
 
704 Domači davki na blago in storitve
113.801
 
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
397.888
 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
272.486
 
711 Takse in pristojbine
4.502
 
712 Globe in druge denarne kazni
20.300
 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
500
 
714 Drugi nedavčni prihodki
100.100
72
KAPITALSKI PRIHODKI
67.295
 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
67.295
73
PREJETE DONACIJE
2.000
 
730 Prejete donacije iz domačih virov
2.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.001.849
 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
215.726
 
741Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sred. pror. EU
786.124
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
5.022.449
40
TEKOČI ODHODKI
1.199.934
 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
242.720
 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
35.371
 
402 Izdatki za blago in storitve
883.843
 
403 Plačila domačih obresti
15.000
 
409 Rezerve
23.000
41
TEKOČI TRANSFERI
1.216.749
 
410 Subvencije
96.000
 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
817.996
 
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
99.850
 
413 Drugi tekoči domači transferi
202.903
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
2.513.267
 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.513.267
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
92.500
 
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso PU 
82.500
 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
10.000
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–1.196.395
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 
4.145
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
4.145
 
750 Prejeta vračila danih posojil
 
 
751 Prodaja kapitalskih deležev
4.145
 
752 Kupnine iz naslova privatizacije
 
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
 
440 Dana posojila
 
 
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
 
 
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
 
 
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
 
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
4.145
C.
RAČUN FINANCIRANJA
 
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
 
 
500 Domače zadolževanje
 
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
156.880
55
ODPLAČILA DOLGA
156.880
 
550 Odplačila domačega dolga
156.880
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.349.131
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–156.880
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
1.196.395
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
 
 
9009 Splošni sklad za drugo
1.500.000
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Šmarješke Toplice.
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
 
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
 
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi in tega odloka.
 
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window