Navigacija

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2009

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 69-3126/2009, stran 9541 DATUM OBJAVE: 4.9.2009

VELJAVNOST: od 5.9.2009 / UPORABA: od 5.9.2009

RS 69-3126/2009

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 5.9.2009 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 11.12.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 69/09

Časovnica

Na današnji dan, 11.12.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 5.9.2009
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3126. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2009

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 46. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na seji dne 1. 9. 2009 sprejel
 

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2009

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

 
S tem odlokom se za Mestno občino Celje za leto 2009 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupine kontov.
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
 
+-----+-------------------------------------------+------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |      |
+-----+-------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      | 60.545.375|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          | 35.149.734|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              | 31.240.494|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK      | 21.814.683|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |703 DAVKI NA PREMOŽENJE          |  8.670.611|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE   |   755.200|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |  3.909.240|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKIH OD   |  1.412.981|
|   |PREMOŽENJA                 |      |
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |711 TAKSE IN PRISTOJBINE          |   37.200|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI      |   113.000|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV |   152.706|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI        |  2.193.353|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |  5.390.000|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV |  1.390.000|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG       |      0|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPR. |  4.000.000|
|   |SREDSTEV                  |      |
+-----+-------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |   10.870|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV   |   10.870|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE       |      0|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            | 19.946.683|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH     | 19.926.778|
|   |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ         |      |
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PROR. IZ   |   19.905|
|   |SREDSTEV PRORAČUNA EU           |      |
+-----+-------------------------------------------+------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE     |   48.088|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |783 PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA  |   48.088|
|   |KOHEZ. POLITIKO              |      |
+-----+-------------------------------------------+------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        | 65.668.409|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               | 14.693.465|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM   |  2.764.697|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO   |   444.744|
|   |VARNOST                  |      |
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE      | 10.857.954|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI        |   565.970|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |409 REZERVE                |   60.100|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              | 16.119.498|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |410 SUBVENCIJE               |   235.937|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN       |  7.897.738|
|   |GOSPODINJSTVOM               |      |
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN |   362.237|
|   |USTANOVAM                 |      |
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI     |  7.623.586|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           | 32.272.175|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV   | 32.272.175|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |  2.583.271|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN   |  1.538.571|
|   |FIZIČNIM OSEBAM              |      |
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PROR.     |  1.044.700|
|   |UPORABNIKOM                |      |
+-----+-------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRIMANJKLJAJ (I –  | –5.123.034|
|   |II)                    |      |
+-----+-------------------------------------------+------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB     |      |
+-----+-------------------------------------------+------------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV            |      |
+-----+-------------------------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |      0|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |      0|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE    |      0|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      0|
|   |DELEŽEV                  |      |
+-----+-------------------------------------------+------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      0|
|   |DELEŽEV                  |      |
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |440 DANA POSOJILA             |      0|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV     |      0|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA   |      0|
|   |PRIVATIZACIJE               |      |
+-----+-------------------------------------------+------------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE  |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV – V)        |      |
+-----+-------------------------------------------+------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+-----+-------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE                |  6.940.000|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |  6.940.000|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE          |  6.940.000|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|VIII.|ODPLAČILA DOLGA              |  1.812.868|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |  1.812.868|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA        |  1.812.868|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH |    4.098|
|   |(I+IV+VII-II-V-VIII)            |      |
+-----+-------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)        |  5.127.132|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII-IX)     |  5.123.034|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |STANJE NA RAČUNIH 31. 12. 2008       |   333.579|
+-----+-------------------------------------------+------------+
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna.
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window