Navigacija

Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Slovenske Konjice št. 3

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 35-1746/2018, stran 5302 DATUM OBJAVE: 25.5.2018

VELJAVNOST: od 26.5.2018 / UPORABA: od 26.5.2018

RS 35-1746/2018

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 26.5.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.8.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 35/18

Časovnica

Na današnji dan, 7.8.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 26.5.2018
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1746. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Slovenske Konjice št. 3

 
 
Na podlagi 46. člena v povezavi z 18. členom Zakona o prostorskem načrtovanju Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) ter 28. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17) je župan Občine Slovenske Konjice dne 16. 5. 2018 sprejel
 

S K L E P
o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Slovenske Konjice št. 3

 

1. člen

(uvodne določbe)

 
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Slovenske Konjice, sprejetega z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 70/16; v nadaljevanju: OPN).
 
Pravna podlaga za izvedbo postopka sprememb in dopolnitev OPN je Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 109/12, 35/13 – sklep US, 76/14 – odločba US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), ostali relevantni sistemski in področni zakoni ter ustrezni podzakonski predpisi.
 
Vsebinska podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev OPN so novi razvojni projekti, ki v postopku priprave OPN še niso bili na voljo oziroma v OPN niso integrirani ter razvojne pobude pravnih in fizičnih oseb, ki v postopku priprave OPN niso bile obravnavane ali so bile podane po sprejemu OPN.
 

2. člen

(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OPN)

 
Občina Slovenske Konjice je novembra 2016 sprejela in uveljavila OPN. Po uveljavitvi OPN in uporabi v praksi se je izkazalo, da prihaja pri razumevanju in tolmačenju zlasti izvedbenega dela OPN na strani občine, upravne enote, prostorskih načrtovalcev, posameznih investitorjev in drugih uporabnikov do posameznih nejasnosti, neusklajenosti in dvoumnosti, ob tem pa tudi do novih dejstev in okoliščin, ki ob pripravi akta še niso mogle biti upoštevane. Podani so bili predlogi in pripombe za izboljšanje posameznih določil izvedbenega dela OPN.
 
Občina je v času po pripravi osnutka OPN pripravila nekatere razvojne projekte, ki jih je sicer vključila v strateški del OPN, iz proceduralnih razlogov pa jih v izvedbeni del veljavnega OPN še ni integrirala v potrebni meri. Prav tako razpolaga z različnimi pobudami pravnih in fizičnih oseb za spremembo namenske rabe prostora, podanih v istem obdobju, ki jih iz istih razlogov v OPN še ni obravnavala. Poleg tega so bile dodatno na občino podane pobude za spremembo namenske rabe prostora tudi po uveljavitvi OPN.
 
Šesti odstavek 47. člena ZPNačrt občinam nalaga, da pobude preverjajo najmanj enkrat na dve leti. Zato bo občina proučila, ali posamezne prej navedene razvojne potrebe oziroma pobude fizičnih in pravnih oseb izpolnjujejo pogoje za vključitev v OPN ter tiste, ki tem pogojem ustrezajo oziroma jih predpisi dopuščajo, vključila v OPN. Zaradi navedenih razlogov se je Občina Slovenske Konjice odločila za pričetek splošnih sprememb in dopolnitev OPN.
 
Za izdelavo sprememb in dopolnitev OPN bo občina zagotovila ustrezne strokovne podlage, na osnovi katerih bo lahko sprejela ustrezno utemeljene in preverjene odločitve o načrtovanih prostorskih ureditvah. Kljub temu, da Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2; Uradni list RS, št. 61/17) še ni uveljavljen in niso izdani izvršilni predpisi na njegovi osnovi, bo občina izdelavo strokovnih podlag v določenih izbranih vsebinah, vezanih na področje poselitve, delno prilagodila novi zakonski ureditvi in jih po presoji v manjši meri v okviru možnosti upoštevala v postopku priprave sprememb in dopolnitev OPN.
 

3. člen

(območje, predmet sprememb in dopolnitev OPN in vrsta postopka)

 
Spremembe in dopolnitve OPN se pripravi kot enovit prostorski akt s strateškim in z izvedbenim delom za celotno območje Občine Slovenske Konjice.
 
Osnovni koncept prostorskega razvoja občine, opredeljen v strateškem delu OPN, se v glavnem ohranja. Ta del bo spremenjen oziroma dopolnjen po potrebi v tehničnem smislu v besedilnem delu, če bo podrobnejša proučitev pokazala, da so posamezna določila premalo jasna, nepopolna ali dvoumna. Morebitne vsebinske spremembe in dopolnitve strateškega dela OPN se izvedejo v primeru, da bodo strokovne podlage in proučitve razvojnih pobud pokazale nedvoumno in vsebinsko utemeljeno potrebo po spremembi tega dela OPN. Spremembe in dopolnitve se lahko delno izvedejo tudi v primeru, da bo občina zagotovila ustrezne strokovne podlage za del področja poselitve, kot ga ureja ZUreP-2, in sicer del, ki se nanaša na območja naselij, območja za dolgoročni razvoj naselij in posamično poselitev.
 
Kot izhaja iz dosedanjih strokovnih presoj in proučitev, se bodo vsebinske spremembe in dopolnitve OPN nanašale pretežno na izvedbeni del OPN, in sicer na tekstualni del in grafične prikaze.
 
Spremembe in dopolnitve določil posameznih splošnih členov odloka se nanašajo na celotno območje veljavnega akta oziroma občine in se izvedejo v besedilnem delu akta, po potrebi pa tudi v grafičnih prikazih. Posamezne spremembe in dopolnitve izvedbenega dela OPN, ki se nanašajo na namensko rabo prostora in prostorske izvedbene pogoje ter območja urejanja s podrobnejšimi prostorskimi izvedbenimi akti, pa se nanašajo na posamezne enote urejanja prostora in se izvedejo v besedilni in/ali grafični obliki.
 
Skladno z 18. členom ZPNačrt se spremembe in dopolnitve OPN sprejmejo po postopku, kot je bil sprejet OPN oziroma je določen za OPN.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window