Navigacija

Uredba o lokacijskem načrtu za smer avtoceste Maribor–slovensko–madžarska meja na odseku Vučja vas–Beltinci

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 63-3020/1999, stran 8146 DATUM OBJAVE: 6.8.1999

VELJAVNOST: od 21.8.1999 / UPORABA: od 21.8.1999

RS 63-3020/1999

Verzija 3 / 3

Čistopis se uporablja od 3.8.2004 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 21.9.2019: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 63/99, 73/04, 79/04

Časovnica

Na današnji dan, 21.9.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 3.8.2004
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3020. Uredba o lokacijskem načrtu za smer avtoceste Maribor–slovensko–madžarska meja na odseku Vučja vas–Beltinci

 
 
Na podlagi tretjega odstavka 41. člena, 45.č člena in 45.f člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) in prvega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97 in 23/99) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o lokacijskem načrtu za smer avtoceste Maribor–slovensko–madžarska meja na odseku Vučja vas–Beltinci

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 
S to uredbo se ob upoštevanju prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije ter prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Ljutomer za območje Občine Križevci, Mestne občine Murska Sobota ter Mestne občine Murska Sobota za območje Občine Beltinci sprejme lokacijski načrt za smer avtoceste Maribor–slovensko–madžarska meja na odseku Vučja vas–Beltinci (v nadaljnjem besedilu: lokacijski načrt). Lokacijski načrt je izdelal LUZ d.d., Ljubljana, pod številko projekta 4612-A, s sodelovanjem ZEU DNI d.o.o., Murska Sobota, februarja 1999, na podlagi dopolnjenega Idejnega projekta, ki ga je izdelal Lineal d.o.o., Maribor, decembra 1998. Dopolnjeno poročilo o vplivih na okolje v sklopu lokacijskega načrta sta izdelala pro LOCO d.o.o., Ljubljana in Inštitut za varstvo okolja – ZZV Maribor, Maribor, januarja 1999.
 

2. člen

 
Lokacijski načrt iz prejšnjega člena vsebuje tekstualne opise in grafične prikaze, ki se nanašajo na mejo območja ter na lego, potek, zmogljivost, velikost in oblikovanje objektov, naprav in ureditev ter okoljevarstvene ukrepe.
 
Tekstualni del obsega:
 
-
obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta,
 
-
opis funkcije objektov,
 
-
opis prometno tehničnih rešitev,
 
-
opis ureditev komunalno energetskih infrastruktur,
 
-
opis prostorskih rešitev po posameznih področjih,
 
-
oceno stroškov,
 
-
etape izvajanja,
 
-
seznam parcel v ureditvenem območju lokacijskega načrta s podatki o lastništvu,
 
-
tehnični elementi za zakoličbo parcel,
 
-
soglasja organov in organizacij,
 
-
poročilo o vplivih na okolje.
 
Grafični del obsega:
 
-
pregledno karto v M 1:25000,
 
-
prikaz iz prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije v M 1:250000,
 
-
prikaz iz prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občin Križevci, Murska Sobota in Beltinci v M 1:25000 in M 1:5000,
 
-
pregledni situacijski načrt v M 1:10000,
 
-
ureditveno situacijo v M 1:1000,
 
-
zbirni prikaz komunalnih in energetskih ureditev v M 1:1000 in M 1:10000,
 
-
vzdolžni prerez v M 1:2000/200,
 
-
normalne prečne prereze v M 1:50,
 
-
katastrski načrt v M 1:2500,
 
-
načrt gradbenih parcel v M 1:2500,
 
-
načrt obodne parcelacije v M 1:2500.
 

II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA

 

3. člen

 
Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega parcele oziroma dele parcel po naslednjih katastrskih občinah:
 
k.o. Vučja vas
 
Območje odkupa zemljišč
 
Parcele številka 581/2, 591, 592, 593, 594/1, 596/1, 597/1, 604/4, 605/2, 605/4, 606/1, 607/2, 885, 890, 891, 896, 897, 926/1, 926/2, 927, 931/2, 931/3, 932, 934, 936, 937, 938, 939/1, 939/2, 940/1, 940/2, 941/1, 941/2, 944, 945/2, 946, 947, 948, 949, 950/1, 950/2, 951/2, 952, 953, 954, 955/2, 956, 957/3, 958/1, 958/2, 959/1, 959/2, 960/1, 960/2, 961/1, 961/2, 962/1, 962/2, 964/3, 972/1, 974, 975, 978, 979, 982, 983, 1011/3, 1021/2, 1028/5, 1029/1, 1029/2, 1035/1, 1035/2, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1130.
 
Električno omrežje
 
Parcele številka 591*, 604/4, 606/1, 606/3, 1104*, 1105, 1106, 1114, 1115**
 
(op.: * armirano betonski ali leseni drogovi).
 
Vodovod
 
Parceli številka 1113, 1115.
 
Telekomunikacijsko omrežje
 
Parcele številka. 605/2, 605/4, 605/5, 922, 923/2, 926/3.
 
Kanalizacija
 
Parceli številka 1114, 1115.
 
k.o. Bučečovci
 
Območje odkupa zemljišč
 
Parcele številka 1/3, 42/2, 43/1, 44, 45/1, 46/2, 920/1, 920/2, 922, 923/1, 923/2, 925/2, 926/1, 926/2, 926/4, 927/2, 927/3, 927/4, 974/1, 979/2, 987/1, 993/1, 993/5, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069/1, 1069/2, 1069/3, 1070, 1071, 1072, 1111, 1112, 1113, 1130, 1131, 1132, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1166, 1167, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188/1, 1188/2, 1189, 1190, 1191, 1192, 1222, 1223, 1224, 1226, 1227, 1230, 1233, 1234, 1237, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243/2, 1253.
 
Električno omrežje
 
Parcele številka 1053, 1063***, 1131, 1140*, 1141*, 1184*, 1240.
 
Vodovod
 
Parcele številka 1053, 1065, 1066, 1071.
 
Kanalizacija
 
Parcele številka 1063, 1065, 1066, 1071.
 
k.o. Bakovci
 
Območje odkupa zemljišč
 
Parcele številka 1457, 1462, 1465/1, 1465/12, 1465/13, 1465/5, 1465/6, 1466/1, 1466/2, 1466/47, 1466/48, 1467/2, 1467/3, 1467/4, 1467/5, 1467/6, 1467/7, 1468/1, 1468/10, 1468/11, 1468/2, 1468/3, 1468/4, 1468/5, 1468/6, 1468/7, 1468/8, 1468/9, 1469/1, 1469/2, 1469/3, 1469/4, 1469/5, 1470/1, 1470/2, 1470/3, 1471/1, 1471/18, 1471/19, 1471/2, 1471/20, 1471/22, 1471/23, 1471/25, 1471/26, 1471/27, 1471/28, 1471/29, 1471/3, 1471/4, 1476/2, 1476/3, 1491/1, 1491/2, 1492/1, 1523, 1821, 1822, 1824, 1825, 1826/2, 1826/4, 1827, 1828, 1829, 1831, 1832, 223, 245/1, 245/2, 248, 249, 250, 251/1, 251/2, 252, 266/2, 2782, 2783, 2795, 2796, 2800, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2819.
 
Odkup / sprememba namembnosti obstoječih objektov
 
Parcele številka 1468/8, 1471/25, 1471/26.
 
Električno omrežje
 
Parceli številka 252, 251/1.
 
k.o. Krog
 
Območje odkupa zemljišč
 
Parcele številka 611, 818/2, 819, 822, 823, 824, 829, 832, 833, 834, 1151/11,1157/2, 1158, 1159, 1211/2, 1214/1, 1218/1, 1224, 1228/1, 1353/1, 1354, 1355, 1356/1, 1356/2, 1357, 1358, 1359/2, 1360/1, 1362, 1363, 1364, 1365, 1367/1, 1367/2, 1368/1, 1368/2, 1371, 1381, 1382, 1383/2, 1384, 1386, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392/1, 1392/3, 1395, 1396, 1399, 1401, 1403, 1577, 1578/1, 1578/2, 1580/2, 1592/1, 1606/1, 1610/4, 1611/1, 1611/3, 1613/1, 1613/2, 1616, 1617, 1653/2, 1656, 1661, 1662, 1663, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1716, 1717, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1761, 1762, 1763, 1767, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1780, 1782, 1785, 1831, 1832, 1834, 1836, 1892, 1895, 1896, 1897, 1900, 1901, 1902, 1903, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1970, 1971, 1972, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2727, 2728, 2729, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2950, 2951, 2985, 2986/1, 2989, 2990, 3001/1, 3002, 3003, 3004, 3005, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3104.
 
Električno omrežje
 
Parcele številka 1577, 1721*, 1725*, 1726, 1834, 1909, 1910, 1911, 2704, 2705, 2706*, 2714*, 2984*, 3007, 3008*, 3009, 3012*, 3013.
 
Plinovod
 
Parcela številka 1732.
 
Vodovod
 
Parcele številka 1741, 1742, 2704, 2714.
 
k.o. Murska Sobota
 
Območje odkupa zemljišč
 
Parcele številka 3154, 3184, 4470/2, 4510, 4511, 4543, 4544/1, 4545, 4546, 4547/1, 4547/2, 4548, 4549, 4550, 4553/1, 4553/2, 4554/1, 4573/1, 4877, 4879, 4881, 4883, 4885, 4887, 4888, 4889, 4890, 4927/1, 4928, 4929, 4937/1, 5029, 5033, 5035, 5036, 5041, 5045, 5046, 5047, 5048, 5050, 5051, 5057, 5065/2, 5067, 5069, 5082/1, 5097, 5098, 5101, 5102, 5104, 5105, 5106, 5112, 5342/3, 5360/2, 5367, 5373/1, 5373/2, 5373/3.
 
Območje odkupa zemljišč – območje pridobivanja gradbenega materiala / gramoznica “A“
 
Parcele številka 4877, 4879, 4881, 4883, 4885, 4887, 4888, 4889, 4890, 4892, 4893/1, 4893/2, 4897, 4898, 4902/1, 4902/2, 4903, 4904, 4905, 4906, 4907, 4908, 4909, 4919/1, 4919/2, 4927/1, 4928, 4929, 4937/1, 5029, 5057, 5082/1, 5083, 5357, 5367.
 
Območje odkupa zemljišč – območje pridobivanja gradbenega materiala / gramoznica “B“
 
Parcele številka 4583/1, 4583/3, 4583/4, 4877, 4879, 4881, 4883, 4885, 4887, 4888, 4889, 4890, 4892, 4893/1, 4893/2, 4895, 4897, 4898, 4902/1, 4902/2, 4903, 4904, 4905, 4906, 4907, 4908, 4909, 4919/1, 4920/1, 5366/1, 5366/3, 5366/4.
 
Telekomunikacijsko omrežje
 
Parcele številka 1465/5, 1468/1, 1468/2, 1468/3, 1468/4, 1468/5, 1468/9, 1469/1, 1469/2, 1469/3, 1469/4, 1469/5, 1469/6, 1471/5, 1491/1.
 
Vodovod
 
Parcele številka 1469/1, 1469/2, 1469/3, 1469/4, 1469/5, 1469/6, 1471/5, 1491/1, 5098, 5069.
 
Območje ureditev namakalnega sistema
 
Parcela številka 5375/1.
 
k.o. Rakičan
 
Območje odkupa zemljišč
 
Parcele številka 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1362, 1363, 1364, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1733, 1734, 1736, 1737, 1738, 1739, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1764, 1787, 1804, 1805, 1806, 1808, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1866, 1868/1, 1868/2, 1868/3, 1868/5, 1868/6, 1869/1, 1870, 1872/1, 1873/1, 1873/4, 1873/5, 1873/6, 1873/7, 1873/8, 1874/1, 1874/2, 1874/3, 1879, 1880/1, 1880/2, 1884/2, 1887, 1888, 1889, 1891, 1892, 1894, 1895, 1927/1, 1928/2, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956/1, 1956/3, 1958/1, 1963, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971/1, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1994, 1995, 2162, 2163, 2164, 2165, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2185, 2186, 2187, 2188/1, 2189/1, 2193, 2200/1, 2200/2, 2200/4, 2201, 2202/1, 2202/2.
 
Območje odkupa zemljišč – območje pridobivanja gradbenega materiala / gramoznica “A“
 
Parcela številka 1830.
 
Električno omrežje
 
Parcele številka 810/1, 1719, 1724, 1729, 1740,1831/1, 1832/1, 1834/1, 1836, 1837, 1839/1, 1840, 1874/3, 1868/1, 1873/1, 1873/4, 1878 (transformatorska postaja), 1953.
 
Telekomunikacijsko omrežje
 
Parcele številka 1713, 1858/1, 1866, 1873/1, 1873/2, 1874/1, 1874/2.
 
Plinovod
 
Parcela številka 1713.
 
Vodovod
 
Parcele številka 1866, 1868/1, 1873/1, 1873/2.
 
Kanalizacija
 
Parcele številka 1802, 1804, 1805.
 
Območje ureditev namakalnega sistema
 
Parcele številka 1830, 1840, 1842, 1843, 1844, 1845, 1847, 1849, 1852, 1853, 1856, 1859, 1868/1, 1868/3, 1868/4, 1958/3, 1871.
 
k.o. Lipovci
 
Območje odkupa zemljišč
 
Parcele številka 251/3, 251/4, 252/2, 253/2, 254/2, 255/2, 256/2, 257/2, 258/1, 258/2, 259, 260, 261, 262, 263, 264/1, 264/2, 265, 266/1, 266/2, 266/3, 266/4, 267/1, 267/2, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274/1, 275/1, 276/1, 276/3, 276/4, 277/1, 278/1, 278/3, 279, 280, 281, 282/1, 283/1, 284/1, 285/1, 286/1, 286/2, 287/1, 288, 290/1, 290/4, 296, 297/1, 297/2, 297/3, 297/4, 297/5, 297/6, 298/1, 298/2, 298/3, 456/1, 456/2, 456/3, 456/4, 457/1, 457/2, 458/1, 594/7, 1234/1, 1235, 1241/1, 1241/4, 1241/6, 1257/1, 1422, 1423/1, 1423/2, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434/1, 1434/2, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449/1, 1449/2, 1449/3, 1449/4, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560/1, 1560/2, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565/2, 1566/2, 1567, 1568, 1569/1, 1569/2, 1898.
 
Električno omrežje
 
Parcele številka 1459, 1460, 1465, 1712, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719*, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724*, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729*, 1730, 1731, 1732, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740*.
 
Telekomunikacijsko omrežje
 
Parcele številka 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500.
 
Plinovod
 
Parcele številka 594/9, 1257/1,1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1997.
 
Vodovod
 
Parcela številka 2200/1.
 
k.o. Gančani
 
Območje odkupa zemljišč
 
Parcele številka 965, 966, 967, 968, 971, 972, 973, 974, 975, 976/1, 976/2, 977, 978, 979.
 

III. FUNKCIJA OBMOČJA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window