Navigacija

Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2015

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 29-1258/2016, stran 4227 DATUM OBJAVE: 22.4.2016

VELJAVNOST: od 22.4.2016 / UPORABA: od 22.4.2016

RS 29-1258/2016

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 22.4.2016 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 2.6.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 29/16

Časovnica

Na današnji dan, 2.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 22.4.2016
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1258. Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2015

 
 
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZfisP in 96/15), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in drugega odstavka 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 11. redni seji dne 18. 4. 2016 sprejel
 

Z A K L J U Č N I  R A Č U N  
proračuna Občine Brežice za leto 2015

 

1. člen

 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2015.
 

2. člen

 
(1)
Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2015 sestavljajo splošni in posebni del.
 
(2)
V splošnem delu je podan prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Brežice za leto 2015.
 
(3)
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2015 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
 
(4)
Zaključni račun zajema tudi sredstva proračunske rezerve.
 

3. člen

 
(1)
Prihodki in prejemki ter odhodki in izdatki po zaključnem računu za leto 2015 so naslednji:
 
v EUR
Konto
Naziv konta
Realiziran 
proračun 2015
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
I.
 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
23.766.380
   
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
18.968.237
70
 
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
14.832.274
 
700
Davki na dohodek in dobiček
12.734.645
 
703
Davki na premoženje
1.232.782
 
704
Domači davki na blago in storitve
864.688
 
706
Drugi davki
159
71
 
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
4.135.963
 
710
Udeležba na dobičku od premoženja
1.556.566
 
711
Takse in pristojbine
23.051
 
712
Globe in druge denarne kazni
77.994
 
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
141.868
 
714
Drugi nedavčni prihodki
2.336.484
72
 
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
467.466
 
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
143
 
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
467.323
73
 
PREJETE DONACIJE
800
 
730
Prejete donacije iz domačih virov
800
74
 
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
3.790.771
 
740
Transferni prih. iz dr. javnofinan. institucij
1.893.491
 
741
Prejeta sredstva iz drž. pror. iz sredstev proračuna EU
1.897.280
78
 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
539.106
 
786
Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU
0
 
787
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
539.106
II.
 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
21.917.366
40
 
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
6.132.652
 
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.177.290
 
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
175.673
 
402
Izdatki za blago in storitve
4.657.328
 
403
Plačila domačih obresti
112.361
 
409
Rezerve
10.000
41
 
TEKOČI TRANSFERJI (410+411+412+413)
9.200.398
 
410
Subvencije
767.991
 
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4.662.309
 
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
852.064
 
413
Drugi tekoči domači transferi
2.918.034
42
 
INVESTICIJSKI ODHODKI 
6.529.774
 
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
6.529.774
43
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+ 431+432)
54.542
 
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso PU
50.542
 
432
Investicijski transferi PU 
4.000
III.
 
PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ ((PRESEŽEK) I-II)
1.849.014
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 
IV.
 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
 
PREJTA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PROD. KAPIT. DEL.
0
 
750
Prejeta vračila danih posojil
0
 
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
 
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAP. DELEŽEV
0
 
441
 
0
VI.
 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
 
VII.
 
ZADOLŽEVANJE 
0
50
 
ZADOLŽEVANJE
0
 
500
Domače zadolževanje
0
VIII. 
 
ODPLAČILO DOLGA 
957.942
55
 
ODPLAČILO DOLGA
957.942
 
550
Odplačila domačega dolga
957.942
IX.
 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
891.071
X.
 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–957.942
XI.
 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 
–1.849.014
XII.
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2014 
2.179.217
 
(2)
Stanje denarnih sredstev stalne proračunske rezerve Občine Brežice na dan 31. 12. 2015 je 24.096,39 EUR.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window