Navigacija

Sklep o poslovnih knjigah, letnih in polletnih poročilih borznoposredniških družb

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 42-1908/2019, stran 5202 DATUM OBJAVE: 27.6.2019

VELJAVNOST: od 12.7.2019 / UPORABA: od 12.7.2019

RS 42-1908/2019

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 12.7.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 2.6.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 42/19

Časovnica

Na današnji dan, 2.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 12.7.2019
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1908. Sklep o poslovnih knjigah, letnih in polletnih poročilih borznoposredniških družb

 
 
Na podlagi prvega odstavka 230. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18 in 17/19 – popr.) v zvezi s 1. do 3. točko prvega odstavka 93. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR, 41/17 in 77/18 – ZTFI-1) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
 

S K L E P
o poslovnih knjigah, letnih in polletnih poročilih borznoposredniških družb

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina sklepa)

 
(1)
Ta sklep podrobneje določa:
 
(a)
kontni okvir za namen vodenja poslovnih knjig borznoposredniških družb;
 
(b)
vrste in sheme računovodskih izkazov in konsolidiranih računovodskih izkazov borznoposredniških družb;
 
(c)
podrobnejšo vsebino letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila borznoposredniške družbe;
 
(d)
način vrednotenja knjigovodskih postavk in način objave revidiranega letnega poročila na javnih spletnih straneh borznoposredniške družbe.
 
(2)
Določbe tega sklepa se smiselno uporabljajo tudi za podružnice investicijskih podjetij tretjih držav.
 
(3)
Določbe tega sklepa se smiselno uporabljajo tudi za izdelavo polletnega poročila.
 
(4)
S tem sklepom se v pravni red Republike Slovenije prenašata 89. in 90. člen Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 338).
 
(5)
Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
 

2. člen

(opredelitev pojmov)

 
(1)
Za namen tega sklepa veljajo naslednje opredelitve pojmov:
 
(a)
»posredniško poslovanje« je poslovanje borznoposredniške družbe, ko opravlja za tuj račun storitve iz naslova posredovanja naročil, izvrševanja naročil za račun strank in gospodarjenja s finančnimi instrumenti;
 
(b)
»poravnalno poslovanje« je poslovanje borznoposredniške družbe v razmerju do centralne depotne družbe (v nadaljevanju: CDD) za poravnavo neto stanja nakupov in prodaj finančnih instrumentov za tuj račun in za svoj račun preko borze na organiziranem trgu v Republiki Sloveniji.
 
(2)
Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18 in 17/19 – popr.; v nadaljevanju: ZTFI-1), Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (Uradni list EU, št. 176/2013, str. 1) ter v predpisih izdanih na njuni podlagi.
 

2. PODLAGE ZA VODENJE POSLOVNIH KNJIG BORZNOPOSREDNIŠKE DRUŽBE IN NAČIN VREDNOTENJA KNJIGOVODSKIH POSTAVK

 

3. člen

(splošno)

 
(1)
Borznoposredniška družba organizira poslovanje in tekoče vodi poslovne knjige, poslovno dokumentacijo ter druge administrativne oziroma poslovne evidence tako, da je mogoče kadarkoli preveriti, ali posluje v skladu s pravili o obvladanju tveganj in s pravili varnega ter skrbnega poslovanja oziroma z ZTFI-1 in predpisi, izdanimi na podlagi le-tega.
 
(2)
Borznoposredniška družba vodi poslovne knjige, sestavlja knjigovodske listine, vrednoti knjigovodske postavke in sestavlja računovodsko poročilo in poslovno poročilo v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17; v nadaljevanju: ZGD-1) ter drugimi predpisi, če ni v ZTFI-1 ali v tem sklepu določeno drugače.
 
(3)
Zneski v računovodskih izkazih se vpisujejo v eurih.
 

3. KONTNI OKVIR IN RAČUNOVODSKO POROČILO ZA BORZNOPOSREDNIŠKO DRUŽBO, KI NA PODLAGI ZGD-1 SESTAVLJA RAČUNOVODSKA POROČILA V SKLADU S SLOVENSKIMI RAČUNOVODSKIMI STANDARDI

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window