Pravilnik o nekaterih ukrepih za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih encefalopatij

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 74-2751/2013, stran 8579 DATUM OBJAVE: 6.9.2013

VELJAVNOST: od 21.9.2013 / UPORABA: od 21.9.2013

RS 74-2751/2013

Verzija 6 / 6

Čistopis se uporablja od 1.1.2023 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 25.6.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 74/13, 37/14, 4/16, 63/16, 81/18, 144/22

Časovnica

Na današnji dan, 25.6.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.1.2023
    DO nadaljnjega
 
 

2751. Pravilnik o nekaterih ukrepih za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih encefalopatij

 
 
Na podlagi sedmega odstavka 15. člena, tretjega odstavka 17. člena, drugega odstavka 18. člena, drugega odstavka 20. člena, prvega in tretjega odstavka 28. člena in tretjega odstavka 33. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05 in 90/12 – ZdZPVHVVR) ter tretjega odstavka 125. člena in za izvajanje 29., 30. in 31. člena Zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP, 110/02 – ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG in 90/12 – ZdZPVHVVR) izdaja minister za kmetijstvo in okolje
 

P R A V I L N I K
o nekaterih ukrepih za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih encefalopatij

 

1. člen

(vsebina)

 
S tem pravilnikom se za izvajanje 6., 6.a, 7, 8., 11., 12., 13. in 14. člena ter Prilog III, IV, V, VII, VIII in X Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 z dne 22. maja 2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (UL L št. 147 z dne 31. 5. 2001, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2022/175 z dne 9. februarja 2022 o spremembi Priloge IX k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 glede uvoznih pogojev za premike plemenskih ovac in koz iz Velike Britanije na Severno Irsko (UL L št. 29 z dne 10. 2. 2022, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 999/2001/ES) določa:
 
-
izvajalce vzorčenja in preiskav na transmisivne spongiformne encefalopatije (v nadaljnjem besedilu: TSE) pri govedu, ovcah in kozah ter pri drugih živalskih vrstah;
 
-
obseg testiranja na TSE pri govedu, ovcah in kozah ter pri drugih živalskih vrstah;
 
-
izvajalce vzorčenja in preiskav za genotipizacijo pri ovcah;
 
-
obseg izvajanja genotipizacije pri ovcah;
 
-
izvajanje selekcije glede odpornosti proti TSE v okviru rejskih programov;
 
-
nekatera odstopanja pri proizvodnji, predelavi in uporabi predelanih živalskih beljakovin in način izdaje dovoljenj za uveljavljanje odstopanj;
 
-
način odstranjevanja živalskih tkiv s specifičnim tveganjem (v nadaljnjem besedilu: SRM);
 
-
način prijave suma na TSE ter postopke obveščanja;
 
-
način izvedbe nekaterih ukrepov ob sumu in po potrditvi TSE;
 
-
postopek pridobitve in vzdrževanja statusa tropa s nadzorovanim ali z zanemarljivim tveganjem za klasični praskavec.
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
Za potrebe tega pravilnika imajo uporabljeni izrazi naslednji pomen:
 
1.
klinični sum na TSE je sum na TSE, ki ga postavi veterinar veterinarske organizacije (v nadaljnjem besedilu: veterinar) na podlagi rezultatov klinične preiskave;
 
2.
laboratorijski sum na TSE je sum na TSE, ki ga postavi imenovani laboratorij za TSE, ko je rezultat hitrega testa pozitiven ali ni dokončen;
 
3.
uradni sum na TSE je sum, ki je podan, ko:
 
-
uradni veterinar na podlagi kliničnega suma na TSE veterinarja in opravljene epizootiološke poizvedbe potrdi klinični sum na TSE,
 
-
uradni veterinar postavi sum na TSE pri ante mortem pregledu govedi, ovac oziroma koz pred klanjem,
 
-
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: Uprava) prejme obvestilo o laboratorijskem sumu na TSE;
 
4.
epizootiološka poizvedba je poizvedba, ki jo opravi uradni veterinar z namenom pridobitve podatkov iz 1. točke Poglavja B Priloge VII Uredbe 999/2001/ES;
 
5.
bovina spongiformna encefalopatija (v nadaljnjem besedilu: BSE) je oblika TSE, ki je značilna za govedo;
 
6.
uradna potrditev BSE pomeni, da Uprava uradno potrdi BSE na podlagi rezultatov ene izmed potrditvenih preiskav iz točke 3.1. Poglavja C Priloge X Uredbe 999/2001/ES;
 
7.
uradna potrditev TSE pomeni, da Uprava uradno potrdi TSE na podlagi rezultatov ene izmed potrditvenih preiskav iz točke 3.2 Poglavja C Priloge X Uredbe 999/2001/ES;
 
8.
genotipizacija je preiskava dela DNK v področju gena, ki nosi genski zapis za prionski protein (v nadaljnjem besedilu: PrP), s katero se določi genotip.
 

3. člen

(monitoring TSE)

 
(1)
Za izvajanje 6. člena Uredbe 999/2001/ES Uprava pripravi letni program monitoringa in izkoreninjenja TSE, katerega sestavni del je program aktivnega in pasivnega monitoringa pri govedu (v nadaljnjem besedilu: monitoring BSE), ovcah in kozah ter pri drugih živalskih vrstah (v nadaljnjem besedilu: monitoring ostalih TSE) ob upoštevanju minimalnih zahtev iz Priloge III Uredbe 999/2001/ES in Odločbe Komisije z dne 28. septembra 2009 o pooblastitvi nekaterih držav članic za revizijo njihovih letnih programov spremljanja BSE (UL L št. 256 z dne 29. 9. 2009, str. 35), zadnjič spremenjene z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 4. februarja 2013 o spremembi Odločbe 2009/719/ES o pooblastitvi nekaterih držav članic za revizijo njihovih letnih programov spremljanja BSE (UL L št. 35 z dne 6. 2. 2013, str. 6), (v nadaljnjem besedilu: Odločba 2009/719/ES).
 
(2)
Testiranje na BSE je obvezno:
 
a)
pri vseh govedih, ne glede na starost, kadar gre za sum na BSE;
 
b)
pri vseh govedih, zaklanih za prehrano ljudi, iz točke 2.1. I. dela poglavja A priloge III Uredbe 999/2001/ES, v starosti nad 48 mesecev, ki so bila skotena v eni izmed držav, navedenih v prilogi Odločbe 2009/719/ES;
 
c)
pri vseh govedih, zaklanih za prehrano ljudi, iz točke 2.1. I. dela poglavja A priloge III Uredbe 999/2001/ES, v starosti nad 24 mesecev, ki niso bila skotena v eni izmed držav, navedenih v prilogi Odločbe 2009/719/ES;
 
č)
pri poginulih in usmrčenih govedih iz točke 3.1. I. dela poglavja A priloge III Uredbe 999/2001/ES, v starosti nad 48 mesecev, ki so bila skotena v eni izmed držav, navedenih v prilogi Odločbe 2009/719/ES;
 
d)
24 mesecev, ki niso bila skotena v eni izmed držav, navedenih v prilogi Odločbe 2009/719/ES;
 
e)
pri vseh govedih, zaklanih za prehrano ljudi, iz točke 2.2. I. dela poglavja A priloge III Uredbe 999/2001/ES, v starosti nad 30 mesecev, ki niso bila skotena v eni izmed držav, navedenih v prilogi Odločbe 2009/719/ES.
 
(3)
Testiranje na TSE je obvezno:
 
-
pri vseh ovcah in kozah, ne glede na starost, kadar gre za sum na TSE;
 
-
pri reprezentativnem številu zaklanih, poginulih ali usmrčenih ovac in koz, starejših od 18 mesecev, tako da je zagotovljena raven, ki daje 95-odstotno zagotovilo odkrivanja klasičnega praskavca, če je ta prisoten v populaciji pri ne več kot 0,1-odstotni prevalenci. Reprezentativno število preiskav je določeno v predpisu, ki ureja izvajanje sistematičnega spremljanja zdravstvenega stanja živali, programov izkoreninjenja bolezni živali ter cepljenj živali v posameznem letu;
 
-
pri ovcah in kozah, ki izvirajo iz tropov, kjer se izvaja izkoreninjenje TSE, v skladu s prilogo VII in 5. točko II. dela Poglavja A Priloge III Uredbe 999/2001/ES.
 
(4)
Vzorčenje na BSE in ostale TSE se izvaja v skladu s Poglavjem C Priloge X Uredbe 999/2001/ES. Za preiskavo na BSE se pošlje v preiskavo podaljšano hrbtenjačo z obeksom. Za preiskavo na TSE pri ovcah in kozah se pošlje v preiskavo podaljšano hrbtenjačo z obeksom in male možgane.
 
(5)
Vse podatke o vzorčenjih v okviru monitoringa BSE in ostalih TSE, vključno z rezultati analiz, vnašajo vzorčevalci in izvajalec analiz v informacijski sistem Uprave CIS VET (v nadaljnjem besedilu: CIS VET).

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window