Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnih konglomeratih (ZFK-A)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 87-3721/2011, stran 11304 DATUM OBJAVE: 2.11.2011

VELJAVNOST: od 31.12.2011 / UPORABA: od 31.12.2011

RS 87-3721/2011

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 31.12.2011 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 25.5.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 87/11

Časovnica

Na današnji dan, 25.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 31.12.2011
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3721. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnih konglomeratih (ZFK-A)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in pr­vega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnih konglomeratih (ZFK-A)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnih konglomeratih (ZFK-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 19. oktobra 2011.
 
Št. 003-02-9/2011-12
 
Ljubljana, dne 27. oktobra 2011
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O FINANČNIH KONGLOMERATIH (ZFK-A)

 

1. člen

 
V Zakonu o finančnih konglomeratih (Uradni list RS, št. 43/06) se prvi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
 
»(1)
Ta zakon določa dopolnilni nadzor nad nadzorovani­mi osebami, ki so del finančnega konglomerata, v skladu z zahtevami Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2002/87/ES z dne 16. decembra 2002 o dopolnilnem nadzoru kreditnih institucij, zavarovalnic in investicijskih družb v finančnem kon­glomeratu (UL L št. 35 z dne 11. 2. 2003, str. 1, v nadaljnjem besedilu: direktiva 2002/87/ES), zadnjič spremenjene z Direk­tivo 2010/78/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. no­vembra 2010 o spremembi direktiv 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2009/65/ES glede pristojnosti Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) ter Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) (UL L št. 331 z dne 15. 12. 2010, str. 120, v nadaljnjem besedilu: direktiva 2010/78/EU).«.
 

2. člen

 
V 2. členu se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
 
»1.
banka:
 
-
je pravna oseba - banka ali hranilnica, ki je v Republiki Sloveniji pridobila dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, ali
 
-
je pravna oseba, ki opravlja storitve sprejemanja de­pozitov in drugih vračljivih sredstev od javnosti in odobravanja kreditov za svoj račun in je pridobila dovoljenje za opravljanje teh storitev v drugih državah članicah ali tretji državi;«.
 
3. točka se spremeni tako, da se glasi:
 
»3.
pozavarovalnica:
 
-
je zavarovalnica iz prve alinee 2. točke tega člena, ki opravlja izključno posle pozavarovanja, ali
 
-
je pravna oseba iz druge države članice, ki ni zavaroval­nica iz druge alinee 2. točke tega člena, in opravlja dejavnost pozavarovanja ter je za to v tej državi članici pridobila dovolje­nje nadzornega organa te države članice, ali
 
-
je pravna oseba iz tretje države, ki ni zavarovalnica iz tretje alinee 2. točke tega člena, in je v tej državi pridobila dovoljenje za opravljanje dejavnosti pozavarovanja ter bi, če bi bila ustanovljena v državi članici, spadala v okvir opredelitve pravne osebe iz prejšnje alinee ter za njeno poslovanje veljajo pravila, ki so vsaj tako stroga kot tista, ki jih določa zakon, ki ureja zavarovalništvo;«.
 
4. točka se spremeni tako, da se glasi:
 
»4.
pokojninska družba:
 
-
je pravna oseba, ki je v Republiki Sloveniji pridobila dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje de­javnosti prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zava­rovanje, ali
 
-
je pravna oseba iz druge države članice, ki opravlja de­javnosti prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in je za to v tej državi članici pridobila dovoljenje nadzornega organa te države članice, ali
 
-
je pravna oseba iz tretje države, ki bi, če bi bila ustano­vljena v državi članici, spadala v okvir opredelitve pravne osebe iz prejšnje alinee ter za poslovanje katere veljajo pravila, ki so vsaj tako stroga kot tista, ki jih določa zakon, ki ureja pokojnin­sko in invalidsko zavarovanje;«.
 
5. točka se spremeni tako, da se glasi:
 
»5.
borzno posredniška družba:
 
-
je pravna oseba, ki je v Republiki Sloveniji pridobila dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev za opravljanje investicijskih storitev in poslov v skladu z zakonom, ki ureja trg finančnih instrumentov, ali
 
-
je investicijsko podjetje iz druge države članice, katere­ga osnovna dejavnost ali poslovanje je opravljanje investicijskih storitev in poslov za tretje osebe in za katero je v tej drugi dr­žavi članici pridobilo dovoljenje nadzornega organa te države članice, ali
 
-
je investicijsko podjetje iz tretje države, ki bi, če bi bilo ustanovljeno v državi članici, spadalo v okvir opredelitve investicijskega podjetja iz prejšnje alinee in je pooblaščeno v tretji državi ter za poslovanje katerega veljajo pravila, ki so vsaj tako stroga kot tista, določena v zakonu, ki ureja trg finančnih instrumentov;«.
 
6. točka se spremeni tako, da se glasi:
 
»6.
družba za upravljanje:
 
-
je pravna oseba, ki je v Republiki Sloveniji pridobila dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov v skladu z zakonom, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje;
 
-
je pravna oseba iz druge države članice, katere osnovna dejavnost je upravljanje investicijskih skladov, za katero je prido­bila dovoljenje nadzornega organa druge države članice ali
 
-
je pravna oseba s sedežem v tretji državi, ki bi potre­bovala dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje, če bi imela svoj sedež v Re­publiki Sloveniji;«.
 
8. točka se spremeni tako, da se glasi:
 
»8.
finančni sektor je sektor, sestavljen iz ene ali več oseb bančnega sektorja, zavarovalniškega sektorja, sektorja trga vrednostnih papirjev ali mešanih finančnih holdingov iz 7. člena tega zakona, pri čemer:
 
a)
bančni sektor predstavljajo:
 
-
banke iz 1. točke tega člena in
 
-
finančne institucije, ki niso banke in katerih osnovna dejavnost je pridobivanje kapitalskih deležev ali opravljanje finančnih storitev iz 2. do 12. točke iz 10. člena Zakona o ban­čništvu (Uradni list RS, št. 99/10 - uradno prečiščeno besedilo, 52/11 - popr., 9/11 - ZPlaSS-B, 35/11 in 59/11), ali
 
-
družbe, ki opravljajo pomožne storitve v skladu z zako­nom, ki ureja bančništvo;
 
b)
zavarovalniški sektor predstavljajo:
 
-
zavarovalnice iz 2. točke tega člena,
 
-
pozavarovalnice iz 3. točke tega člena,
 
-
zavarovalniški holdingi po zakonu, ki ureja zavaroval­ništvo, in
 
-
pokojninske družbe iz 4. točke tega člena;
 
c)
sektor trga vrednostnih papirjev predstavljajo borzno­posredniške družbe iz 5. točke tega člena;
 
d)
družbe za upravljanje se za namen ugotovitve finanč­nega konglomerata in dopolnilnega nadzora štejejo za del sek­torja iz finančnega sektorja iz 8.a, 8.b ali 8.c točke tega člena, v katerega so vključene v skladu s 6. členom tega zakona;«.
 
22. točka se spremeni tako, da se glasi:
 
»22.
EBA je Evropski bančni organ, ustanovljen z Ured­bo (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzorne­ga organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. 12. 2010, str. 12; v nadaljnjem besedilu: uredba 1093/2010/EU);«.
 
Za 22. točko se dodajo nove 23., 24., 25., 26. in 27. točka, ki se glasijo:
 
»23.
EIOPA je Evropski organ za zavarovanja in po­klicne pokojnine, ustanovljen z Uredbo (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/79/ES (UL L št. 331 z dne 15. 12. 2010, str. 48; v nadaljnjem besedilu: uredba 1094/2010/EU);
 
24.
ESMA je Evropski organ za vrednostne papirje in trge, ustanovljen z Uredbo (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamen­ta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L št. 331 z dne 15. 12. 2010, str. 84; v nadaljnjem besedilu: uredba 1095/2010/EU);
 
25.
ESA je skupni izraz za evropske nadzorne organe, in sicer: EBA, EIOPA in ESMA;
 
26.
Skupni odbor je Skupni odbor evropskih nadzornih organov (ESA) ustanovljen s 54. členom naslednjih uredb: uredbe 1093/2010/EU, uredbe 1094/2010/EU in uredbe 1095/2010/EU;
 
27.
ESRB je Evropski odbor za sistemska tveganja, ki je bil ustanovljen z Uredbo (EU) št. 1092/2010 Evropskega parla­menta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o makrobonitetnem nadzoru nad finančnim sistemom Evropske unije in ustanovitvi Evropskega odbora za sistemska tveganja (UL L št. 331 z dne 15. 12. 2010, str. 1).«.
 

3. člen

 
V prvem odstavku 15. člena se v drugem stavku besedna zveza »Pristojni nadzorni organi« nadomesti z besedno zvezo »Nadzorni organi«.
 
V drugem odstavku se črta beseda »pristojni«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window