Navigacija

Odlok o proračunu Občine Luče za leto 2014

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 9-231/2014, stran 769 DATUM OBJAVE: 5.2.2014

VELJAVNOST: od 6.2.2014 / UPORABA: od 6.2.2014

RS 9-231/2014

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 6.2.2014 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 19.9.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 9/14

Časovnica

Na današnji dan, 19.9.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 6.2.2014
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

231. Odlok o proračunu Občine Luče za leto 2014

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 7. ter 16. člena Statuta Občine Luče (Uradni list RS, št. 103/07 in 29/11) je Občinski svet Občine Luče na 19. redni seji dne 30. 1. 2014 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Luče za leto 2014

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
S tem odlokom se za proračun Občine Luče za leto 2014 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
 
+------+--------------------------------------------+-----------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |  v evrih|
+---------------------------------------------------+-----------+
|Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto      |  Proračun|
|                          | leta 2014|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      | 2.505.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)           | 1.849.511|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI               | 1.742.011|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček       |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |703 Davki na premoženje           |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve    |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI              |  107.500|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki     |      |
|   |od premoženja                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |711 Takse in pristojbine          |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |712 Denarne kazni              |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga        |      |
|   |in storitev                 |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki         |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI             |   66.400|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč      |      |
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI             |  164.089|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih      |      |
|   |javnofinančnih institucij          |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna |      |
|   |iz sredstev EU               |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        | 2.505.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |      |
|   |varnost                   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |403 Obresti                 |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |409 Rezerve                 |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |410 Subvencije               |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |411 Transferi posameznikom         |      |
|   |in gospodinjstvom              |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in |      |
|   |ustanovam                  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi      |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI            |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI           |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |431 Invest. transferi pravnim in fizičnim  |      |
|   |osebam, ki niso prorač. uporabniki     |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |      |
|   |uporabnikom                 |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I.-II.) |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |      |
|   |IN NALOŽB                  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  |     0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)      |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil      |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |     0|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)          |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |     0|
|   |DELEŽEV                   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA         |     0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE                |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|50  |DOMAČE ZADOLŽEVANJE             |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA               |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|55  |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA          |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|IX.  |SPREMEMBA SREDSTEV             |     0|
|   |NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE              |     0|
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX.)            |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.   |  425.000|
|   |PRETEKLEGA LETA               |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Luče.
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
 

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke.
 
Načrtovano porabo sredstev proračuna v okviru dvomestne šifre področja proračunske porabe iz programske klasifikacije iz posebnega dela proračuna je možno prekoračiti le za namene, če jih opredeljuje zakon ali sklep Vlade Republike Slovenije (sredstva za plače, sredstva za druge osebne prejemke, prispevke).
 
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine. Za odrejanje izvrševanja proračuna lahko župan pooblasti še posamezne odgovorne delavce občinske uprave in podžupana.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window