Navigacija

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje razpršene poselitve Dolenja vas – Ap 1247

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 14-508/2016, stran 1626 DATUM OBJAVE: 23.2.2016

VELJAVNOST: od 9.3.2016 / UPORABA: od 9.3.2016

RS 14-508/2016

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 9.3.2016 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 6.6.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 14/16

Časovnica

Na današnji dan, 6.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 9.3.2016
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

508. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje razpršene poselitve Dolenja vas – Ap 1247

 
 
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 10. redni seji dne 11. 2. 2016 sprejel
 

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje razpršene poselitve Dolenja vas – Ap 1247

 

I. UVODNE DOLOČBE

 

1. člen

podlaga in predmet za OPPN

 
(1)
S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za območje razpršene poselitve Dolenja vas – Ap 1247 (v nadaljevanju »OPPN«), ki ga je izdelalo podjetje M MUNDUS Mateja Sušin Brence s.p., (januar 2016) pod št. projekta PA-1509.
 
(2)
OPPN se sprejme ob upoštevanju Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Brežice (Uradni list RS, št. 61/14).
 
(3)
Na območju OPPN se določijo merila in pogoji za enostanovanjske stavbe s spremljajočimi stavbami in pripadajočo infrastrukturo oziroma sanacija obstoječih ureditev na dveh parcelah obstoječih objektov.
 

2. člen

pomen izrazov

 
(1)
Faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji (FZ) je razmerje med zazidano površino (vključno s tistimi nezahtevnimi in enostavnimi objekti, ki imajo enega ali več prostorov in v katere človek lahko vstopi) in celotno površino parcele, namenjene gradnji.
 
(2)
Gradbena meja je črta, ki je novozgrajene oziroma načrtovane stavbe s svojim najbolj izpostavljenim delom stavbe nad terenom ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali so od nje odmaknjene v notranjost zemljišča.
 
(3)
Kolenčni zid je višina zidu v podstrešju, merjeno od nosilne konstrukcije (npr. plošča) do stika poševne strehe in vertikalne zunanje stene, merjeno z notranje strani stavbe. V višino kolenčnega zidu je všteta tudi višina kapne lege.
 
(4)
Kubus pomeni volumen oblike kvadra oziroma kocke.
 
(5)
Mansarda (v nadaljevanju M) je prostor pod poševno streho.
 
(6)
Parcela objekta oziroma parcela namenjena gradnji je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel, na katerem stoji objekt vključno z urejenimi površinami, ki služijo temu objektu oziroma na katerem je predviden objekt vključno z urejenimi površinami, ki bodo služila temu objektu. Kot parcela objekta se štejejo tudi gradbene parcele objektov oziroma funkcionalna zemljišča objektov po prejšnjih predpisih.
 
(7)
Spremljajoče stavbe so po svojem namenu enake enostavnim in nezahtevnim objektom, ki imajo enega ali več prostorov, v katerega človek lahko vstopi in sodijo po svoji velikosti oziroma zahtevnosti med manj zahtevne objekte.
 
(8)
Spremljajoči objekti so po svojem namenu enaki enostavnim in nezahtevnim objektom, po svoji velikosti oziroma zahtevnosti pa sodijo v manj zahtevne objekte.
 
(9)
Površina za razvoj objekta(ov) predstavlja zemljišče, ki je omejeno z gradbenimi mejami, na katerem je možna gradnja enega ali več objektov, pod pogoji, ki jih določa ta odlok. Stavbišča predvidenih in obstoječih objektov prav tako predstavljajo površino za razvoj objekta(ov).
 
(10)
Praviloma – izraz pomeni, da je treba upoštevati določila odloka, vendar je dopustno odstopanje od njih, če jih zaradi utemeljenih razlogov in omejitev ni možno upoštevati, kar je treba obrazložiti in utemeljiti v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.
 
(11)
Spremljajoča dejavnost je tista dejavnost, ki ni zajeta v osnovni namenski rabi, a se lahko umešča pod pogojem, da na osnovno namensko rabo nima negativnih vplivov.
 
(12)
Stavba je objekt z enim ali več prostorov, v katere človek lahko vstopi in so namenjeni prebivanju ali opravljanju dejavnosti.
 
(13)
Zazelenjena streha je streha, ki jo pokriva zemljina z vegetacijskim slojem.
 

3. člen

 

vsebina

 
(1)
OPPN vsebuje poleg tekstualnega dela (odlok) tudi grafični del ter priloge.
 
(2)
Vsebina odloka določa:
 
1.
opis prostorskih ureditve;
 
2.
območje urejanja;
 
3.
umestitev načrtovanih ureditev v prostor;
 
4.
zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro;
 
5.
rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine;
 
6.
rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave;
 
7.
način, vrsta in namen prenove naselja ali njegovega dela;
 
8.
rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom;
 
9.
etapnost izvedbe prostorske ureditve;
 
10.
velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev;
 
11.
obveznosti udeležencev graditve objektov;
 
12.
usmeritve za določanje meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN.
 
(3)
Grafični del vsebuje naslednje načrte:
 
1.
Območje OPPN
 
2. Situacija
M 1:500
 
(4)
OPPN ima naslednje obvezne priloge: izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta, prikaz stanja prostora, strokovne podlage za pripravo OPPN, smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, obrazložitev in utemeljitev OPPN in povzetek za javnost.
 
(5)
Glede na z OPPN-jem načrtovane ureditve in varovanja, okoljsko poročilo za postopek celovite presoje vplivov na okolje ni bilo potrebno.
 

II. OPIS PROSTORSKIH UREDITEV

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window