Navigacija

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pravilih upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 12-562/2017, stran 1685 DATUM OBJAVE: 10.3.2017

VELJAVNOST: od 25.3.2017 / UPORABA: od 25.3.2017

RS 12-562/2017

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 25.3.2017 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 28.11.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 12/17

Časovnica

Na današnji dan, 28.11.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 25.3.2017
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

562. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pravilih upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada

 
 
Na podlagi petega odstavka 296. člena, tretjega odstavka 302. člena in šestega odstavka 303. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C in 102/15) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
 

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pravilih upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada

 

1. člen

 
V drugem odstavku 1. člena Sklepa o pravilih upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada (Uradni list RS, št. 79/13) se besedilo »št. 96/12 in 39/13« nadomesti z besedilom »96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C in 102/15«.
 

2. člen

 
V prilogi 1 se v točki »1.1. NALOŽBENI CILJ« besedilo »Navedba, da upravljavec v primeru, ko bi bila vrednost sredstev člana na njegovem osebnem računu ob izplačilu nižja od zajamčene vrednosti sredstev, članu izplača zajamčeno vrednost sredstev.« nadomesti z besedilom »Navedba, da upravljavec v primeru, da je zmnožek enot premoženja, vpisanih na osebnem računu člana, in vrednosti enote vzajemnega pokojninskega sklada nižja od zajamčene vrednosti sredstev člana, upravljavec članu izplača zajamčeno vrednost sredstev.«.
 
Besedilo točke »1.6. TEHNIKE UPRAVLJANJA SREDSTEV« se spremeni tako, da se glasi:
 
»Če bo upravljavec uporabljal posebne tehnike upravljanja sredstev vzajemnega pokojninskega sklada, tudi pojasnili o:
 
1.
njihovem namenu uporabe;
 
2.
njihovem vplivu na naložbene cilje, izpostavljenosti in tveganja vzajemnega pokojninskega sklada;
 
3.
njihovem predvidenem učinku na donosnost vzajemnega pokojninskega sklada;
 
4.
politiki upravljavca glede neposrednih in posrednih stroškov oziroma provizij iz naslova tehnik upravljanja sredstev, ki se lahko pokrivajo iz sredstev vzajemnega pokojninskega sklada.
 
V zvezi z zavarovanjem, ki ga vzajemni pokojninski sklad prejeme iz naslova tehnik upravljanja sredstev:
 
1.
pojasnila o politiki glede prejetih zavarovanj, instrumentih, ki jih vzajemni pokojninski sklad lahko prejme v zavarovanje, zahtevani ravni zavarovanja, politiki glede odbitkov pri vrednotenju sredstev prejetih v zavarovanje in v primeru reinvestiranja denarja prejetega v zavarovanje tudi pojasnila o politiki glede reinvestranja (vključno s tveganji, ki izhajajo iz nalaganja tega denarja);
 
2.
če bodo zavarovanje predstavljali le prenosljivi vrednostni papirji, ki jih je izdala ali zanje jamči Republika Slovenija ali druga država članica, navedba tega dejstva;
 
3.
navedba držav članic, lokalnih skupnosti ali javnih mednarodnih organizacij, do katerih bo vzajemni pokojninski sklad, iz naslova prejetih zavarovanj, lahko izpostavljen več kot 20 odstotkov čiste vrednosti sredstev sklada.
 
V nadaljevanju se navedejo samo tiste tehnike upravljanja sredstev, ki jih bo za račun vzajemnega pokojninskega sklada uporabljal upravljavec.
 
A.
POSOJANJE VREDNOSTNIH PAPIRJEV
 
1.
pojasnilo, da lahko upravljavec za račun vzajemnega pokojninskega sklada iz njegovega premoženja posodi vrednostne papirje;
 
2.
pojasnilo, da lahko upravljavec za račun vzajemnega pokojninskega sklada posoja vrednostne papirje pod pogoji, kot jih določa ustrezna zakonodaja.
 
B.
POSLI ZAČASNE PRODAJE/ZAČASNEGA NAKUPA (REPO POSLI)
 
1.
kratka in razumljiva definicija repo posla;
 
2.
pojasnilo, da lahko upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada sklepa repo posle zgolj pod pogoji kot jih določa ustrezna zakonodaja;
 
3.
opredelitev omejitev in drugih pogojev uporabe repo poslov.
 
C.
KRITNA POSOJILA
 
1.
kratka in razumljiva definicija kritnega posojila;
 
2.
opredelitev namena kritnih posojil in pogojev njihove uporabe.
 
Č.
IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI
 
1.
pojasnilo, da bodo izvedeni finančni instrumenti namenjeni izključno varovanju pred tveganji;
 
2.
opredelitev vrst izvedenih finančnih instrumentov, v katere bodo naložena sredstva vzajemnega pokojninskega sklada;
 
3.
navedba osnovnih instrumentov oziroma osnov, na katere se bodo nanašali izvedeni finančni instrumenti;
 
4.
pri vsaki vrsti izvedenih finančnih instrumentov opredelitev tveganj, pred katerimi se bo s temi instrumenti varoval vzajemni pokojninski sklad;
 
5.
navedba organiziranih trgov oziroma trgov institucionalnih vlagateljev, na katerih bo upravljavec trgoval s temi izvedenimi finančnimi instrumenti;
 
6.
opredelitev nasprotnih strank v poslih z izvedenimi finančnimi instrumenti, s katerimi se do trgovalo na trgu institucionalnih vlagateljev;
 
7.
opredelitev pogojev glede unovčite oziroma zaprtja pozicije izvedenih finančnih instrumentov, s katerimi se bo trgovalo na trgu institucionalnih vlagateljev;
 
8.
opredelitev drugih pogojev uporabe izvedenih finančnih instrumentov.
 
D. DOGOVORI O FINANČNIH ZAVAROVANJIH
 
1.
opredelitev namena finančnega zavarovanja;
 
2.
opis lastnosti finančnega zavarovanja in opredelitev omejitev ter pogojev njegove uporabe.
 
E. PREJETE GARANCIJE
 
1.
opis lastnosti in predmeta garancije;
 
2.
navedba oseb, ki jo bodo zagotavljale.
 
F. DRUGO
 
Navedba morebitnih drugih tehnik in orodij upravljanja naložb vzajemnega pokojninskega sklada z obrazložitvijo pogojev njihove uporabe.«.
 

3. člen

 
V prilogi 2 se besedilo točke »1.5. TEHNIKE UPRAVLJANJA SREDSTEV« spremeni tako, da se glasi:
 
»Če bo upravljavec krovnega pokojninskega sklada za račun vsaj enega od podskladov uporabljal posebne tehnike upravljanja sredstev, tudi pojasnili o:
 
1.
njihovem namenu uporabe;
 
2.
njihovem vplivu na naložbene cilje, izpostavljenosti in tveganja podsklada;
 
3.
njihovem predvidenem učinku na donosnost podsklada;
 
4.
politiki upravljavca glede neposrednih in posrednih stroškov oziroma provizij iz naslova tehnik upravljanja sredstev, ki se lahko pokrivajo iz sredstev podsklada.
 
V zvezi z zavarovanjem, ki ga podsklad prejeme iz naslova tehnik upravljanja sredstev:
 
1.
pojasnila o politiki glede prejetih zavarovanj, instrumentih, ki jih podskald lahko prejme v zavarovanje, zahtevani ravni zavarovanja, politiki glede odbitkov pri vrednotenju sredstev prejetih v zavarovanje in v primeru reinvestiranja denarja prejetega v zavarovanje tudi pojasnila o politiki glede reinvestranja (vključno s tveganji, ki izhajajo iz nalaganja tega denarja);
 
2.
če bodo zavarovanje predstavljali le prenosljivi vrednostni papirji, ki jih je izdala ali zanje jamči Republika Slovenija ali druga država članica, navedba tega dejstva;
 
3.
navedba držav članic, lokalnih skupnosti ali javnih mednarodnih organizacij, do katerih bo podsklad, iz naslova prejetih zavarovanj, lahko izpostavljen več kot 20 odstotkov čiste vrednosti sredstev sklada.
 
V nadaljevanju se navedejo samo tiste tehnike upravljanja sredstev, ki jih bo uporabljal upravljavec krovnega pokojninskega sklada za račun vsaj enega od podskladov.
 
A. POSOJANJE VREDNOSTNIH PAPIRJEV
 
1.
pojasnilo, da lahko upravljavec za račun podskladov iz njihovega premoženja posodi vrednostne papirje;
 
2.
pojasnilo, da lahko upravljavec za račun podskladov posoja vrednostne papirje iz njihovega premoženja zgolj pod pogoji, kot jih določa ustrezna zakonodaja.
 
B. POSLI ZAČASNE PRODAJE/ZAČASNEGA NAKUPA (REPO POSLI)
 
1.
kratka in razumljiva definicija repo posla;
 
2.
pojasnilo, da lahko upravljavec podsklada sklepa repo posle zgolj pod pogoji kot jih določa ustrezna zakonodaja;
 
3.
opredelitev omejitev in drugih pogojev njihove uporabe.
 
C. KRITNA POSOJILA
 
1.
kratka in razumljiva definicija kritnega posojila;
 
2.
opredelitev namena kritnih posojil in pogojev njihove uporabe.
 
Č. IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI
 
1.
pojasnilo, da bodo izvedeni finančni instrumenti namenjeni izključno varovanju pred tveganji;
 
2.
opredelitev vrst izvedenih finančnih instrumentov, v katere bodo naložena sredstva podskladov;
 
3.
navedba osnovnih instrumentov oziroma osnov, na katere se bodo nanašali izvedeni finančni instrumenti;
 
4.
pri vsaki vrsti izvedenih finančnih instrumentov opredelitev tveganj, pred katerimi se bodo s temi instrumenti varovali podskladi;
 
5.
navedba organiziranih trgov oziroma trgov institucionalnih vlagateljev, na katerih bo upravljavec trgoval s temi izvedenimi finančnimi instrumenti;
 
6.
opredelitev nasprotnih strank v poslih z izvedenimi finančnimi instrumenti, s katerimi se bo trgovalo na trgu institucionalnih vlagateljev;
 
7.
opredelitev pogojev glede unovčitve oziroma zaprtja pozicije izvedenih finančnih instrumentov, s katerimi se bo trgovalo na trgu institucionalnih vlagateljev;
 
8.
opredelitev drugih pogojev uporabe izvedenih finančnih instrumentov.
 
D. DOGOVORI O FINANČNIH ZAVAROVANJIH
 
1.
opredelitev namena finančnega zavarovanja;
 
2.
opis lastnosti finančnih zavarovanj in opredelitev omejitev ter pogojev njegove uporabe.
 
E. PREJETE GARANCIJE
 
1.
opis lastnosti in predmeta garancije;
 
2.
navedba oseb, ki jo bodo zagotavljale.
 
F. DRUGO
 
Navedba morebitnih drugih tehnik in orodij upravljanja naložb z obrazložitvijo pogojev njihove uporabe.«.
 
V »DODATEK – PODROBNEJŠA PRAVILA UPRAVLJANJA PODSKLADOV« se v točki »2. NALOŽBENI CILJ« besedilo »navedba, da upravljavec v primeru, ko bi bila vrednost člana na njegovem osebnem računu ob izplačilu nižja od zajamčene vrednosti sredstev, članu izplača zajamčeno vrednost sredstev« nadomesti z besedilom »navedba, da upravljavec v primeru, da je zmnožek enot premoženja, vpisanih na osebnem računu člana, in vrednosti enote podsklada nižja od zajamčene vrednosti sredstev člana, upravljavec članu izplača zajamčeno vrednost sredstev«.
 

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window