Navigacija

Sklep o spremembi Sklepa o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 96-3786/2015, stran 12032 DATUM OBJAVE: 11.12.2015

VELJAVNOST: od 1.1.2016 / UPORABA: od 1.1.2016

RS 96-3786/2015

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2016 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 3.12.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 96/15

Časovnica

Na današnji dan, 3.12.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.1.2016
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3786. Sklep o spremembi Sklepa o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije

 
 
Na podlagi prvega odstavka 31. člena in 53. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06, uradno prečiščeno besedilo in št. 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije
 

S K L E P
o spremembi Sklepa o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije

 

1. člen

 
V Sklepu o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije (Uradni list RS, št. 12/12, 36/12, 17/13, 24/13 in 79/14, v nadaljevanju sklep) se v 1. členu poglavje »VI. DRUGE STORITVE« spremeni tako, da se besedilo VI. in VII. poglavja glasi:
 
»VI. TARIFA SISBON«
 
24.
Uporabniki SISBON po Zakonu o bančništvu
 
a.
Tarifa za vključitev za banke in hranilnice se določi glede na bilančno vsoto na zadnji dan preteklega leta
 
– bilančna vsota pod 500 mio EUR
30.000,00 EUR
– bilančna vsota nad 500 do 1.500 mio EUR
50.000,00 EUR
– bilančna vsota nad 1.500 do 3.000 mio EUR
70.000,00 EUR
– bilančna vsota nad 3.000 mio EUR
90.000,00 EUR
 
b.
Tarifa za vključitev za leasing podjetja se določi glede na bilančno vsoto na zadnji dan preteklega leta
 
– bilančna vsota pod 100 mio EUR
20.000,00 EUR
– bilančna vsota nad 100 do 500 mio EUR
40.000,00 EUR
– bilančna vsota nad 500 do 1.000 mio EUR
60.000,00 EUR
– bilančna vsota nad 1.000 mio EUR
80.000,00 EUR
 
c.
Tarifa za vključitev se določi glede na število izdanih kartic na zadnji dan preteklega leta
 
– 50.000 do 100.000 izdanih kartic
40.000,00 EUR
– 100.001 do 200.000 izdanih kartic
60.000,00 EUR
– nad 200.000 izdanih kartic
80.000,00 EUR
 
d.
Posamezni vpogled za banke, hranilnice, leasing podjetja in izdajatelje plačilnih kartic 1,85 EUR
 
Uporabnikom SISBON se obračuna popust glede na število vpogledov v tekočem mesecu: do 499 vpogledov 0 % popusta, od 500 do 999 vpogledov 20 % popusta, od 1.000 do 2.999 vpogledov 30 % popusta, od 3.000 do 5.999 vpogledov 40 % popusta, od 6.000 do 9.999 vpogledov 45 % popusta in od 10.000 do 99.999 vpogledov 50 % popusta.
 
e. Strokovno tehnična ura
95,00 EUR
 
Uporabnikom sistema SISBON se obračuna v primeru, ko so potrebni dodatni posegi v sistem na zahtevo uporabnika sistema in so potrebne dodatne usluge razvijalca sistema za vsako porabljeno uro, pri čemer najnižji obračunski interval znaša 15 minut.
 
f. Izobraževalna ura
90,00 EUR
 
Naročnik krije tudi morebitne potne stroške, če se izobraževanje izvede na lokaciji, ki jo želi naročnik.
 
g. Revizijski pregled pripravljenosti na vključitev v sistem SISBON
Po ceniku zunanjega pogodbenega izvajalca revizijskega pregleda
 
Revizijski pregled se pri novem uporabniku SISBON opravi pred njegovo vključitvijo v produkcijsko okolje.
 
Banke in hranilnice plačajo pregled pripravljenosti v okviru tarife za izdajo dovoljenja za poslovanje.
 
h. Izredni revizijski pregled
Po ceniku zunanjega
pogodbenega izvajalca
revizijskega pregleda
 
Pri uporabniku SISBON, ki je v okviru rednega revizijskega pregleda prejel priporočila z visoko stopnjo tveganja, se po poteku obdobja za realizacijo priporočil izvede ponoven revizijski pregled z namenom pregleda realizacije priporočil.
 
Banke in hranilnice plačajo izredni revizijski pregled v okviru letnega stroška nadzora Banke Slovenije v skladu z Zakonom o bančništvu.
 
i. Začasen izklop uporabnika
SISBON
50,00 EUR
 
Izklopnina se zaračuna uporabniku SISBON, ki mu je onemogočen vpogled v sistem SISBON zaradi kršenja pogodbenih določil o uporabi SISBON, Pravil sistema izmenjave informacij o boniteti strank – SISBON ali nerealizacije revizijskih priporočil z visoko stopnjo tveganja.
 
j. Ponoven priklop uporabnika
SISBON
50,00 EUR
 
Ponoven priklop in s tem omogočen vpogled v sistem SISBON se zaračuna uporabniku SISBON, ki mu je bil pred tem onemogočen vpogled zaradi kršenja pogodbenih določil o uporabi SISBON, Pravil sistema izmenjave informacij o boniteti strank – SISBON ali nerealizacije revizijskih priporočil z visoko stopnjo tveganja.
 
k. Vračilo zahtevka posameznika
uporabniku SISBON
5,00 EUR
 
Uporabniku SISBON, ki v Banko Slovenije posreduje Zahtevo posameznika za izpis osebnih podatkov iz SISBON ali Zahtevo posameznika za popravek osebnih podatkov v SISBON, se zahtevek vrne v izvedbo popravka.
 
Uporabniki sistema SISBON po Zakonu o bančništvu plačajo ob pristopu v sistem SISBON tarifo za vključitev, za vpoglede pa plačujejo ceno za vpoglede. Mesečni obračun se izvede na podlagi mesečne statistike sistema SISBON. Plačilo mesečnega stroška za vpoglede in ostalih storitev, navedenih v Tarifi, plača uporabnik sistema z računom najkasneje do 18. v mesecu za pretekli mesec.
 
V primeru zamude pri plačilu so uporabniki sistema SISBON po Zakonu o bančništvu dolžni plačati Banki Slovenije zakonite zamude obresti v vsakokratni veljavni višini.
 
25.
Omejeni uporabniki – po Zakonu o potrošniških kreditih
 
a. Paket 25
60,00 EUR
 
Paket vključuje 25 vpogledov mesečno. Vsak vpogled nad zakupljeno količino se obračuna po ceni 2,50 EUR+ DDV
 
b. Paket 50
112,50 EUR
 
Paket vključuje 50 vpogledov mesečno. Vsak vpogled nad zakupljeno količino se obračuna po ceni 2,50 EUR + DDV
 
c. Paket 150
300,00 EUR
 
Paket vključuje 150 vpogledov mesečno. Vsak vpogled nad zakupljeno količino se obračuna po ceni 2,50 EUR+ DDV
 
d. Paket 300
525,00 EUR
 
Paket vključuje 300 vpogledov mesečno. Vsak vpogled nad zakupljeno količino se obračuna po ceni 2,50 EUR+ DDV.
 
e. Paket 450
675,00 EUR
 
Paket vključuje 450 vpogledov mesečno. Vsak vpogled nad zakupljeno količino se obračuna po ceni 1,80 EUR + DDV.
 
f. Strokovno tehnična ura
95,00 EUR
 
Omejenim uporabnikom SISBON se obračuna v primeru, ko so potrebni dodatni posegi v sistem na zahtevo uporabnika sistema in so potrebne dodatne usluge razvijalca sistema za vsako porabljeno uro, pri čemer najnižji obračunski interval znaša 15 minut.
 
g. Izobraževalna ura
90,00 EUR
 
Naročnik krije tudi morebitne potne stroške, če se izobraževanje izvede na lokaciji, ki jo želi naročnik.
 
h. Začasen izklop omejenega uporabnika
SISBON
50,00 EUR
 
Izklopnina se zaračuna omejenemu uporabniku, ki mu je onemogočen vpogled v sistem SISBON zaradi kršenja pogodbenih določil o uporabi SISBON ali kršenja Pravil sistema izmenjave informacij o boniteti strank – SISBON.
 
i. Ponoven priklop omejenega uporabnika
SISBON
50,00 EUR
 
Ponoven priklop in s tem omogočen vpogled v sistem SISBON se zaračuna omejenemu uporabniku, ki mu je bil pred tem onemogočen vpogled zaradi kršenja pogodbenih določil o uporabi SISBON ali kršenja Pravil sistema izmenjave informacij o boniteti strank – SISBON.
 
Omejeni uporabniki SISBON po Zakonu o potrošniških kreditih plačajo Banki Slovenije za vpoglede stroške za opravljene vpoglede. Za potrebe izvajanja mesečnega obračuna se spremlja mesečna statistika o dostopih do sistema SISBON. Plačilo mesečnega stroška za vpoglede in ostalih storitev, navedenih v Tarifi, plača omejeni uporabnik SISBON z računom najkasneje do 18. v mesecu za pretekli mesec.
 
Pri mesečnem obračunu za omejene uporabnike SISBON velja, da če so opravili več vpogledov, kot jih je zajetih v mesečnem obračunu na podlagi izbranega paketa, plačajo za vsak nadaljnji vpogled ceno, ki je določena s Tarifo. Ob sklenitvi pogodbe o dostopu do sistema se omejeni uporabniki SISBON odločijo za obseg mesečnega zakupa vpogledov, pri čemer lahko omejeni uporabniki SISBON med posameznimi paketi prosto prehajajo – se odločijo za večji zakup, ob tem, da morajo prehod v drug paket najaviti najkasneje do 15. v mesecu z veljavnostjo v naslednjem mesecu.
 
V primeru zamude pri plačilu so omejeni uporabniki SISBON po Zakonu o potrošniških kreditih dolžni plačati Banki Slovenije zakonite zamude obresti v vsakokratni veljavni višini.
 
26.
Fizične osebe – posamezniki
 
a. Zahtevek posameznika za izpis osebnih podatkov iz sistema SISBON oddan pri Upravljavcu
brezplačno
b. Vpogled posameznika v svoje osebne podatke prek aplikacije Moj SISBON
brezplačno
 
Vpogled v svoje osebne podatke je posamezniku omogočen prek aplikacije Moj SISBON. Istovetnost posameznika se ugotavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom, ki ga je posamezniku izdal eden od registriranih overiteljev v RS.
 
c. Zahtevek posameznika za izpis osebnih podatkov iz sistema SISBON prek aplikacije Moj SISBON
– posameznik si sam natisne Izpisek
svojih osebnih podatkov iz aplikacije
Moj SISBON. Izpisek plača prek
sistema Moneta.
2,00 EUR
– letno nadomestilo posameznik plača prek sistema Moneta.
10,00 EUR
»VII. DRUGE STORITVE«
27. Odločanje o izdaji dovoljenja menjalcu za opravljanje menjalniških poslov
382,00 EUR
28. Izdaja raznih potrdil, soglasij
in drugih dovoljenj, ki so izdana
v listinski obliki"
4,15 EUR za
vsako potrdilo, soglasje, dovoljenje
 

2. člen

 
Za 1. členom se doda 1a. člen, ki se glasi:
 

»1a. člen

 
Vse navedene cene v Tarifi ne vsebujejo DDV. «

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window