Navigacija

Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2013

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 106-4180/2012, stran 11802 DATUM OBJAVE: 28.12.2012

VELJAVNOST: od 29.12.2012 / UPORABA: od 29.12.2012

RS 106-4180/2012

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 29.12.2012 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 10.12.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 106/12

Časovnica

Na današnji dan, 10.12.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 29.12.2012
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4180. Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2013

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UBP4) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11) je Občinski svet Občine Vipava na 18. redni seji dne 20. 12. 2012 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Vipava za leto 2013

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
S tem odlokom se za Občino Vipava za leto 2013 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
 
+------------------------------------------------+--------------+
|                        |    v eurih|
+---------------------------------------------------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                |
+------------------------------------------------+--------------+
|Skupina/Podskupina kontov/Konto         | Proračun leta|
|                        |     2013|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     | 8.277.520,48|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         | 4.574.821,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             | 3.793.384,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     | 3.325.211,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |703 Davki na premoženje         |  319.473,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |  148.700,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |706 Drugi davki             |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |  781.437,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |  747.887,00|
|   |premoženja                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |   2.600,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |712 Denarne kazni            |   11.500,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev|   7.600,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |   11.850,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |  135.040,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev|       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog      |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |  135.040,00|
|   |neopredmetenih dolgoročnih sredstev   |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |  106.800,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |  106.800,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           | 3.460.859,48|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |  682.678,20|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz| 2.778.181,28|
|   |sredstev proračuna EU          |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       | 8.937.390,62|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              | 1.364.290,58|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |  216.355,60|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   48.638,00|
|   |varnost                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     | 1.032.796,98|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |409 Rezerve               |   66.500,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             | 2.043.501,39|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |410 Subvencije              |   91.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |411 Transferi posameznikom in      | 1.148.367,79|
|   |gospodinjstvom              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |  173.403,00|
|   |in ustanovam               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |  630.730,60|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino      |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          | 5.328.408,07|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  | 5.328.408,07|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |  201.190,58|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |431 Investicijski transferi prav. in   |   67.700,00|
|   |fizič. osebam, ki niso pror. por.    |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |  133.490,58|
|   |uporabnikom               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      |  –659.870,14|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)        |       |
+---------------------------------------------------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |   1.379,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |   1.379,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |   1.379,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |    414,00|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |    414,00|
|   |DELEŽEV                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |440 Dana posojila            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in   |       |
|   |naložb                  |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |    414,00|
|   |privatizacije              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v  |       |
|   |javnih skladih in drugih osebah javnega |       |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |    965,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)       |       |
+---------------------------------------------------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                     |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |  500.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |  500.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |  500.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA    |  –158.905,14|
|   |RAČUNIH (I.+IV.-II.-V.+VII.-VIII.)    |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |  500.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)  |  659.870,14|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.  |       |
|   |PRETEKLEGA LETA             |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo       |  160.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Vipava.
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window